Fel och fult av SKL!

Jag har i ett tidigare inlägg beskrivit hur både Skolinspektionen och SKL slarvar med begreppsanvändningen vad gäller målstyrning och kvalitetsarbete. Det är naturligtvis mycket allvarligt när Skolinspektionen i sina undersökningar av skolors kvalitet mäter mål som inte existerar, och redovisar i hur hög grad skolor har nått mål som inte finns. Det är allvarligt då det både undergräver Skolinspektionens trovärdighet, och sätter krokben för skolornas arbete med kvalitet.

Publicerad Av

Som jag redovisat tidigare fick jag skriftligt svar från Skolinspektionen att man ser att man begått misstag och att man ämnar rätta till misstaget. Jag hoppas att man gör det, jag har ännu inte sett några ytterligare rapporter om måluppfyllelse från Skolinspektionen så jag kan ännu inte ta ställning till huruvida man tagit till sig lärdomen, och förändrat sina arbetssätt. (För full presentation av de exakta felaktigheterna hänvisar jag till det ursprungliga blogginlägget som länkas ovan, då jag inte vill trötta återkommande läsare med att ta om hela bakgrunden.)

Däremot kan jag se att SKL medvetet håller fast vid felaktigheter som står i direkt strid med skollagen. I mail till mig efter mitt förra inlägg om hur SKL och Skolinspektionen sänker ribban genom att både mäta mål som inte finns och genom att i sin målstyrning utgå från mål som är lägre än de nationella svarade en tjänsteman vid SKL att de var medvetna om att ett par av frågorna i deras kvalitetsmätning Elevernas syn på skolan frågar efter mål som inte finns. Därmed går det inte heller att avgöra vad eleverna faktiskt svarar på, när de tillfrågas om hur lärare hjälper dem att nå mål som inte existerar.


"Kom och skriv mig det på näsan - den som vågar!" av: Adrian Michael  (cc-by-sa)
"Kom och skriv mig det på näsan - den som vågar!" av: Adrian Michael (cc-by-sa)Tjänstemannen skriver även till mig att SKL arbetar på att få fram nya enkätfrågor som ska nå upp till nu rådande lagstiftning - han medger alltså att de frågor man nu använder inte gör det! Hur det kommer sig att SKL hittills på fem år, sedan den nya skollagen kom till, inte lyckats få fram nya frågor utifrån de nya styrdokumenten, tar han inte upp. För mig är det dock anmärkningsvärt att när den största intresseorganisationen för skolans huvudmän går ut med sammanställningar av en enkät som man hävdar "mäter hur väl skolan och kommunen lyckas med sitt värdegrundsarbete och andra aspekter som har med skolans hela uppdrag att göra. Resultatet ger ett bredare och djupare perspektiv på skolans innehåll och uppdrag än om vi enbart tittar på kunskapsresultaten."länk till annan webbplats(SKL: läst 2015-03-27) så förmår man på fem år inte rätta till ett grundfel i enkäten som gör att man efterfrågar saker som inte finns, och frågar utifrån målsättningar som är lägre än de nationella och därmed strider mot skollagen - och gör en sammanställning som man inte har en aning om vad den betyder eftersom man frågat elever om de vet hur de ska nå mål som INTE EXISTERAR.

Jag ber tjänstemannen, sektionschef tillika, att då medan de ändrar enkäten åtminstone gå ut med kompletterande information på hemsidan där de tar upp att de känner till problemen med enkäten, och arbetar på att framställa en ny. Detta då kommun efter kommun nu skriver in de felaktiga, lagstridiga, målindikatorerna i sina styrdokument för skolan. Tjänstemannen svarar att detta är en bra idé.

Jag ser nu att sidorna om enkäten och sammanställningen har uppdaterats.

På de uppdaterade sidorna återfinns ingenting som tar upp att SKL är medvetna om att det finns problem med ett par av frågorna. Ingenting som tar upp att svaren därmed inte kan uttydas på ett trovärdigt sätt. Ingenting om att man vet att man frågar efter om elever får hjälp att nå mål som inte finns, att man frågar efter mål som kan förstås som lägre än de nationella ("alla elever ska nå ett godkänt betyg") och därmed lagstridiga. Inte ett enda ord om att det finns problem med enkäten och därmed även med svaren - att man är medveten om det, och arbetar på att rätta till det.

Härmed visar SKL anser jag ett direkt häpnadsväckande förakt för sin roll som intresseorganisation för skolans kommunala huvudmän. Samt även ett totalt förakt för besked man själva, genom en person i chefsställning, lämnar skriftligen.

Detta är oerhört sorgligt.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla