Publicerad Av

Som underlag för sin slutsats att legitimationsreformen inte ger något värde pekar man alltså på att meritvärdet för elever som har olegitimerade pedagoger enligt Skolverkets statistik är något högre än för elever med legitimerade lärare. Man påpekar visserligen att detta inte nödvändigtvis beror på lärarnas utbildning utan menar att det kan bero på att fristående skolor lyckas bättre än kommunala, och i fristående skolor arbetar en högre del personer som saknar legitimation. Dock drar man slutsatsen att det inte kan sägas att det finns ett värde vad gäller elevernas resultat i att ha legitimerade lärare.

Marcus2

Det finns alternativa förklaringar.

Det finns vetenskapligt beprövade metoder att grunda betygsättning på, verktyg för att säkerställa alignment mellan kunskapskrav och underlag. För att rätt kunna använda dessa metoder när man sätter betyg krävs naturligtvis allmänna kunskaper i vetenskapsteori och metodik och dessutom särskild utbildning i de för betygsättning specifika metoderna. Detta har en behörig och legitimerad lärare. En lärare som saknar denna utbildning saknar sannolikt insikter i hur man sätter betyg utifrån styrdokumenten. Att det då finns en ökad risk, en betydligt ökad risk skulle jag vilja säga, att betygen helt enkelt blir fel är uppenbart.

En behörig, legitimerad lärare har tryggheten av detta i ryggen. Att ta strid om "rätt betyg" gentemot föräldrar, elever och vårdnadshavare som ifrågasätter betyg kräver att man har en välgrundad säkerhet i sina kunskaper, att man kan visa på vetenskapligheten i hur man tolkat underlaget. Att personer som undervisar utan utbildning i bedömning och betyg p.g.a. osäkerhet hellre sätter ett högt betyg och slipper, den ibland obehagliga, processen att försvara ett betyg är inte att undra över. Att detta leder till betygsinflation och att enskilda elever får betyg det inte finns underlag för är en naturlig följd av detta.

Lägger man därtill att betygen har blivit en del av många skolors marknadsföring, vi har tyvärr sett exempel på rektorer som pressar lärarna att sätta för höga betyg av detta skäl, så finns det en uppenbar förklaring till att meritvärdena ser ut som de två debattörerna i SvD påtalar.

Jag ska erkänna att jag är trött på de grunda analyser som förs fram i skoldebatten.

I det underlag som presenteras i dagens debattartikel i SvD finns, som jag ser det, ingen grund för slutsatsen att lärarlegitimationen ska avskaffas. Tvärtom finns underlag för att hävda att legitimationer endast bör ges till behöriga lärare.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla