Hur ser din tjänst ut nästa år?

Granska din tjänstefördelning

När du får din tjänstefördelning för nästa läsår har du allt att vinna på att granska den noga. Tjänstefördelningen kan se olika ut på olika skolor, men det viktiga är att samtliga arbetsuppgifter finns med. Ta hjälp av ditt ombud om du är osäker.

Uppdaterad

Miia Austa är ombudsman för Lärarnas Riksförbund. Hon har tidigare varit kommunombud i Norrköping samt ledamot i förbundsstyrelsen, och hon har genom åren sett många varianter av tjänstefördelningar ute på skolorna.

– Ofta är tjänstefördelningarna på individnivå otydliga, ibland så bristfälliga att man bara får veta vilka klasser man ska undervisa. Det räcker inte. Alla arbetsuppgifter måste finnas med, säger Miia Austa. Redan vid medarbetarsamtalet ska arbetet inför tjänstefördelningen börja.
– Då kan ni diskutera önskemål om klasser, ämnen och vilken kompetensutveckling du behöver.

Ombudsmannen Miia Austa har sett många varianter av tjänstefördelning ute på skolor. Foto: Magnus Glans

När du får ditt förslag på tjänstefördelning, vilket brukar vara i april, så ska du bedöma om din tjänst är rimlig i förhållande till din tjänstgöringsgrad. Den som arbetar deltid kan inte göra lika mycket av vare sig undervisning eller konferenser och rastvakter som den som arbetar heltid. Det är mycket viktigt att du kan utläsa samtliga arbetsuppgifter för att kunna göra en bedömning av om uppdraget ryms inom din arbetstid.
– Ta hjälp av lokalombudet. Det kan finnas outtalade förväntningar på skolan som påverkar din tjänst, till exempel att du ska rastvakta, säger Miia Austa.

”Du ska enkelt få veta vad som förväntas av dig. Dina arbetsuppgifter måste kunna tidsättas.”

Miia Austa

Det ska stå om du ska vara mentor eller inte, om du ska undervisa särskilt krävande klasser som innebär extra mycket jobb, om du ska vara ämnesansvarig, lagledare, utvecklingsansvarig eller förstelärare. Det ska också framgå om du ska vara handledare eller om du är aktuell för sambedömning vid betygsättning. Om det ingår ämnen i din tjänst som du inte är behörig i så kan du behöva lägga extra mycket tid på förberedelser, vilket kan vara bra att ha i åtanke.
– Du ska enkelt få veta vad som förväntas av dig. Dina arbetsuppgifter måste kunna tidsättas, säger Miia Austa.

I det här sammanhanget behöver du titta på hela arbetstiden, d.v.s. både den reglerade arbetstiden och förtroendearbetstiden. Förtroendearbetstiden är i första hand är avsedd för för- och efterarbete, men de flesta lärare har behov av att kunna planera och utvärdera – enskilt eller tillsammans med kollegor – också inom den reglerade arbetstiden för att upprätthålla kvalitet och hinna med sitt uppdrag.

Om din tjänst är för omfattande ska du diskutera med rektorn vilka arbetsuppgifter du kan bli av med och hur du ska prioritera. Först och främst gäller det sådant som inte har med undervisningen att göra. Det här behöver ni komma överens om redan på våren, annars kan det dyka upp obehagliga överraskningar när höstterminen startar.
– Då måste du genast komma överens med rektorn om vad som ska tas bort så att du får en rimlig arbetsbelastning. En bra rektor ändrar på det som blivit tokigt, säger Miia Austa.

Miia understryker att ett gott arbete runt tjänstefördelningen är värt mycket. Om arbetet sker med transparens och tydlighet kan det minska mycket stress och press hos lärarna.
– För om man tidigt får veta vad som förväntas av en så har man ju möjlighet att förbereda sig. Då blir man ofta inte lika stressad. Man vet vad som gäller och man får kontroll över situationen. Det vinner alla på, säger Miia Austa.

JOBBAR DU PÅ EN KOMMUNAL SKOLA?

I kollektivavtalet på kommunal sektor, HÖK 21, slås fast att tjänstefördelningen ska förhandlas på skolan. Det är ett viktigt framsteg. Läs mer om vad det innebär för dig som arbetar på en kommunal skola.

Ta hjälp av ditt ombud

Kontakta ditt LR-ombud om du har frågor kring din tjänstefördelning. Kontaktuppgifter hittar du på lr.se/kontakt

Mer inom ämnet


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post