Så påverkar du din tjänst inför nästa läsår

Engagera dig i tjänstefördelningen i tid

Just nu är arbetet med tjänstefördelningen i full gång på skolorna. Linn Silverby som är föreningsombud i Varberg ger tips på hur du kan vara med och påverka på din skola.

Uppdaterad

— Att säga ifrån när rektorn vill pressa in för mycket i din tjänst är inget misslyckande — det är att vara professionell och att ta ansvar, säger Linn Silverby. Foto: Malin Arnesson

Hur arbetet med tjänstefördelningen går till skiljer sig åt mellan olika skolor. På vissa skolor förhandlar fackens lokalombud om varje individs tjänst, och på vissa skolor diskuterar man i samverkansgruppen.

Linn Silverby som är Lärarnas Riksförbunds ombud i LR-föreningen i Varberg vill uppmana alla medlemmar att engagera sig i tjänstefördelningen.

– Som lärare har man oftast en helt ny tjänst varje år, så därför är det viktigt att kunna påverka sin tjänst i ganska stor utsträckning. Det är en betydelsefull arbetsmiljöfråga som kan kopplas ihop med det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Linn Silverby.

Hon lyfter fram tre friskhetsfaktorer som påverkar människor på arbetsplatser i stor utsträckning: att ha inflytande över sin arbetssituation, att ha en rimlig arbetsbelastning och att känna att man nyttjar sin kompetens fullt ut.

På de skolor där arbetet med tjänstefördelning fungerar bra diskuterar man tjänsterna i flera forum, till exempel vid arbetsplatsträffar, fackliga medlemsmöten, medarbetarsamtal och i lokala samverkansgrupper med facken.
– Har man en öppenhet på sin arbetsplats när man diskuterar tjänsterna så blir det inte lika laddat. Då är det lättare att berätta hur man upplever sin tjänst, vilket gynnar alla eftersom man då kan man hjälpa varandra, säger Linn Silverby.

Arbetet med tjänstefördelningen bör påbörjas tidigt på vårterminen, genom att lärarna uppmanas att lämna in önskemål till rektorn med konkreta förslag på hur man vill ha det nästa läsår.
– Om inte rektorn ber om dina önskemål bör du framföra dem under ditt medarbetarsamtal. Diskutera hur det har sett ut och vad som behöver justeras.

”Det finns ju en direkt koppling mellan tjänstefördelningen och kvaliteten på undervisningen, och därför gynnas alla av att lärarnas tjänster är rimliga”

Linn Silverby

Någon gång i april–maj brukar skolledningen kunna presentera tjänsterna inför nästa läsår. Det är mycket viktigt att du kan utläsa samtliga arbetsuppgifter och att det säkerställs att dessa ryms inom din totala arbetstid.

– När du har fått ta del av din tjänst ska du noga bedöma om rektors förväntningar är rimliga och om arbetsuppgifterna är möjliga att hinna med inom arbetstiden. Säg ifrån om rektorn försöker pressa in för mycket och våga ställa krav. Det är inget misslyckande utan det innebär att ta ansvar och vara professionell i sin yrkesroll.

– Det finns ju en direkt koppling mellan tjänstefördelningen och kvaliteten på undervisningen, och därför gynnas alla av att lärarnas tjänster är rimliga, säger Linn Silverby.

Om man är på en skola där arbetet kring tjänsterna inte fungerar tillfredsställande tycker Linn Silverby att lokalombudet ska ta hjälp av huvudskyddsombudet eller ombud i LR-föreningen, som kan komma och stötta vid ett medlemsmöte och ge tips på hur man kan agera. De kan även hjälpa medlemmar vid skolor där det inte finns något LR-ombud.

– Du som är medlem i Lärarnas Riksförbund är aldrig ensam i det här arbetet. Tillsammans är vi som förbund starka och kan därför göra skillnad i arbetet för bra arbetsvillkor, säger Linn Silverby.

TJÄNSTEFÖRDELNING

Att tänka på

  • Se till att vara delaktig i din tjänstefördelning inför nästa läsår, och lämna dina önskemål till rektorn. På kommunala skolor ska tjänstefördelningen förhandlas enligt kollektivavtalet.
  • Av tjänstefördelningen ska det framgå hur din totala arbetssituation ser ut.
  • I din tjänst bör finnas en bedömning av tidsåtgången för respektive arbetsuppgift.

Framgångsfaktorer

  • Arbetet med tjänsterna lever året runt.
  • Skolledningen ber att få in önskemålsblanketter tidigt på vårterminen.
  • Skolledningen är tidigt ute med medarbetarsamtal.
  • Lokalombudet och skyddsombudet är med i processen med tjänstefördelningen och man ser till varje individs situation.
  • Medarbetarna ges möjlighet att komma med synpunkter efter att ha fått sina tjänster beskrivna skriftligt.
  • Innan ledighet i juni ska alla veta vad som är planerat till hösten.
  • Skolledningen ser fackligt samarbete som en tillgång eftersom ombud sitter inne med värdefull information som kan bidra till en bättre arbetsplats.

Mer inom ämnet


Mia Bohlin

Skribent

Skicka e-post