Nu läggs grunden för
Sveriges Lärarstudenter

LR Stud och Lärarförbundet Student förenas i ny studerandeförening

Från och med den 1 januari 2023 bildar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tillsammans Sveriges Lärare. I och med beslutet kommer även studerandeföreningarna LR Stud och Lärarförbundet Student att nyorganiseras som Sveriges Lärarstudenter.

Uppdaterad

Titus Fridell och Emelie Fransson. Foto Felix Lidéri

Titus Fridell och Emelie Fransson. Foto Felix Lidéri

UNDER LÄRARNAS RIKSFÖRBUNDS förbundsmöte i slutet av maj beslutades
det om att upplösa förbundet för att i stället, tillsammans med Lärarförbundet,
nyorganisera sig som Sveriges Lärare. I och med beslutet blir man ett av Sveriges
största förbund och en central aktör i skolpolitiken.

Emelie Fransson, ordförande för LR Stud är nöjd med beslutet och tror nyorganiseringen kommer att vara bra för svensk lärarkår.

– Det är väldigt positivt. Nu kommer man inte längre att vara två olika fackförbund med små nyansskillnader emellan, jobbande mot varandra. Nu kan man verkligen jobba enade och gemensamt mot ett och samma mål. Där tror jag att man kommer att få en enorm slagkraft som ett enat förbund.

Titus Fridell, ordförande för Lärarförbundet Student, är inne på samma spår.

– Min bild har varit att Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, till skillnad mot oss i studerandeföreningarna, haft en bra samverkan gentemot arbetsgivarna ute på skolorna,
men i skolpolitiska frågor har politikerna kunnat välja vilket fack man vill lyssna på och låtsas att skillnaderna är större än vad de är. Nu kommer inte den möjligheten att
finnas längre.

”Nu kan man verkligen jobba enade och gemensamt mot ett och samma mål. Där tror jag att man blir en enorm slagkraft som ett enat förbund.”

Emelie Fransson

NYORGANISERINGEN INNEBÄR också att de två studerandeföreningarna
ersätts med Sveriges Lärarstudenter, som i och med det blir en av
landets största studerandeföreningar. Det kommer att hjälpa studenterna att påverka sin studiesituation ytterligare.

– Eftersom vi kommer att bli en så stor förening tror jag att vi får helt andra resurser och möjligheter att jobba med fackliga och utbildningspolitiska frågor, och jag tror att vi kommer att ha bättre förutsättningar att påverka lärar- och studie- och yrkesvägledarstudenternas utbildning. Lärosäten och politiker kommer att behöva lyssna på oss.

– Jag tror också att det blir lättare att hitta folk som är engagerade och som brinner för dessa frågor, säger Emelie.

UNDER PANDEMIN HAR både LR Stud och Lärarförbundet Student märkt av ett medlemstapp och svårigheter att engagera studenter, mycket på grund av svårigheten att rekrytera på lärosätenas campusområden i och med nedstängningarna. I och med
nyorganiseringen och borttagna restriktioner hoppas man kunna få i gång rekryteringen igen. Samtidigt behöver man inte längre konkurrera med varandra.

– När man skulle rekrytera nya medlemmar var det alltid någon som frågade om skillnaden mellan föreningarna i stället för vad vi vill göra för studenterna. Det har stått i vägen för vad vi vill åstadkomma, tycker jag, men nu kommer vi att kunna fokusera på dem som inte är med alls och då kommer vi att vara ett självklart val, säger Titus.

– Jag håller med. Jag tror att det blir mycket lättare när man är ett förbund. När jag själv varit ute på lärosätena och rekryterat har studenter ifrågasatt varför det finns två fack och vilka skillnader och likheter som finns. Då har det hänt att vissa blivit fundersamma och avvaktat med att gå med, och så har man tappat dem. Nu kommer inte det här hindret att finnas, säger Emelie.

– Jag tycker också att det har funnits en kultur av att man var motståndare till varandra. Då tror jag också att man kanske hade en negativ ton gentemot varandra. Det är tråkigt när man i slutändan ändå jobbar för samma frågor för samma målgrupp, fortsätter Emelie.

”När man skulle rekrytera nya medlemmar var det alltid någon som frågade om skillnaden mellan föreningarna i stället för vad vi vill göra för
studenterna.”

Titus Fridell

NU PÅBÖRJAS ARBETET med att föra ihop båda föreningarna, och även om de i dag inte står långt ifrån varandra i sakfrågor finns områden där man behöver hitta nya vägar framåt. Däribland föreningarnas ekonomiska förhållande gentemot moderförbundet.

– Det är många saker som kommer att behöva lösas. Vi har ju helt olika sätt att hantera budget, både vad gäller den centrala styrelsen och lokalföreningarna. Det är nog det vi har pratat mest om hittills och något vi kommer att behöva reda ut.

– Ja, som ordförande i Lärarförbundet Student är man arvoderad och jobbar på heltid. Så ser det inte ut hos oss i LR Stud och det är något som behöver ses över i övergångsreglerna under perioden då vi kommer att jobba parallellt. Som ordförande för respektive studerandeförening har engagemanget länge varit en självklarhet för både Titus och Emelie.

– Jag tycker att det är självklart att man ska vara med i ett fackförbund som arbetstagare, så varför inte som student också? Många av de studenter jag talat med har på olika sätt identifierat brister i sin utbildning. Det behöver inte vara jättestora problem, men det finns alltid någonting att förbättra och då är det mycket lättare om man går ihop och driver det tillsammans, säger Titus.

UTÖVER MÖJLIGHETEN ATT påverka har engagemanget, enligt Emelie, gett henne kunskaper som hon inte skulle ha fått genom sin utbildning.

– Jag tänker på mitt eget medlemskap och engagemang. Jag har lärt mig så otroligt mycket och rustats inför min kommande yrkesprofession på ett sätt som utbildningen inte har kunnat göra. Det har varit otroligt värdefullt.

Varför ska man som student engagera sig i en studerandeförening?

– Du har en möjlighet att påverka. Det är lätt att ha många tankar och åsikter om sin utbildning, men det är en helt annan sak att faktiskt försöka göra någonting åt det. Ett fackligt engagemang är ett väldigt bra sätt att faktiskt kunna påverka. Man får träffa personer som har inflytande, och det är ju faktiskt där man kan göra
skillnad, säger Emelie och fortsätter:

– Jag tror många har en bild av att det är torrt och tråkigt, men det är så mycket mer än så. Det är också en studiesocial arena där man träffar studenter från olika delar av landet. Om man jobbar lokalt träffar man en massa studenter på sitt campus som man kanske
inte hade träffat annars. Just den trevliga gemenskapen är en jätterolig del av att engagera sig.

Vad är det första ni kommer att ta tag i nu?

– Jag tycker att vi ska börja med att lära känna varandra bättre, säger Emelie.

– Just det. Det var ett bättre svar än vad jag tänkte säga! Min första tanke var egentligen att vi måste skriva stadgar, säger Titus och skrattar.


Felix Lidéri

Skribent

Skicka e-post