Anställningsform

Fast anställning, vikariat eller tidsbegränsad anställning?

Olika regler gäller för olika anställningsformer. Detta beskrivs i Lagen om anställningsskydd (LAS). Reglerna gäller både lärare och studie- och yrkesvägledare.

ansikte på person på ett möte

Tillsvidareanställning

Den grundläggande anställningsformen är tillsvidareanställning. Det kan man läsa om i 4 § Lagen om anställningsskydd, som även kallas LAS Länk till annan webbplats.. Tidsbegränsad anställning får bara avtalas om i de särskilda fall som anges i 5 § och 6 § i LAS. Men om det finns regler om tidsbegränsad anställning i någon annan lag eller i kollektivavtal så gäller de framför LAS.

Allmän visstidsanställning

Arbetsgivaren behöver inte redovisa några särskilda skäl för att anställa någon i en allmän visstidsanställning. Om någon har haft mer än två års allmän visstidsanställning under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Vikariat

Huvudregeln är att ett vikariat ska vara personanknutet eller befattningsanknutet. Det betyder i princip att det ska finnas en konkret anknytning till en viss ledig arbetstagares anställning eller till en bestämd ledig befattning. Efter mer än två års anställning som vikarie under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

I kollektivavtal kan det finnas ytterligare regler kring vikariat. I det kommunala avtalet finns det till exempel definitioner på vad som ska betraktas som vikariat, så kallat egentligt vikariat, och rekryteringsvikariat.

Säsongsarbete

Säsongsarbete är ett sådant arbete som på grund av naturens växlingar eller andra jämförbara orsaker inte kan bedrivas mer än under en viss del av året. Säsongsanställningar är vanliga till exempel inom jordbruket, livs­medelsindustrin och turistnäringen. En säsongsanställning kan aldrig omfatta hela året.

När man har fyllt 68 år

Från och med den 1 januari 2020 medger LAS visstidsanställning av arbetstagare som har fyllt 68 år ( tidigare 67år).

LAS medger visstidsanställning av arbetstagare som har fyllt 68 år. Det gäller både när det är fråga om en person som redan är anställd, som uppnår denna åldersgräns, och vid nyanställning. I kollektivavtal kan det finnas ytterligare regler kring möjligheten till visstidsanställning när arbetstagare har uppnått en viss ålder. I det kommunala avtalet finns det möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med en arbetstagare som uppbär hel ålderspension i någon form om att han eller hon ska anställas för begränsad tid.

Provanställning

När man nyanställs hos en arbetsgivare får man ibland provanställning. Den ska inte vara längre än 6 månader lång, enligt LAS. Senast när provanställningen löper ut ska arbetsgivaren berätta om provanställningen avslutas utan förlängning. Annars övergår prov­anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. En provanställning får avbrytas av arbetsgivaren eller arbetstagaren före prövotidens utgång om inte någonting annat har avtalats. I kollektivavtal kan det finnas ytterligare regler om provanställning som avviker från LAS.

Enligt det kommunala avtalet kan provanställning komma ifråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader - om arbetsgivaren finner det nödvändigt på grund av särskilda omständigheter. Arbetsgivaren avgör om provanställning krävs men ska kunna visa på ”särskilda omständigheter”. Provanställning får alltså inte förekomma generellt. Särskilda omständigheter kan till exempel vara att arbetsuppgifterna ställer särskilda krav på samarbetsförmåga, arbetsledning smidighet eller liknande. En sådan provanställning kan normalt inte avbrytas i förtid.

LAS ger arbetsgivaren rätt att visstidsanställa arbetstagare som har fyllt 68 år. Från och med 1 januari 2023 höjs åldern till 69 år.