Måste du göra som chefen säger?

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet

Vad har du egentligen för skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som din chef ger dig? Som arbetstagare har du vissa skyldigheter som du inte kan komma ifrån. Och din arbetsgivare har vissa rättigheter att leda arbetet.

Ett anställningsavtal fungerar på många sätt precis som vilket annat avtal som helst. Det rör sig om två parter som har ingått en överenskommelse. I det här fallet en arbetstagare och en arbetsgivare. Grundläggande i avtalet är dessa två begrepp: arbetstagarens arbetsskyldighet och arbetsgivarens arbetsledningsrätt

Ditt åtagande som arbetstagare

Ditt viktigaste åtagande är självfallet att utföra det arbete som ni har kommit överens om enligt avtalet. Din arbetsskyldighet grundar sig på skyldigheten att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningsavtalet, eventuellt kollektivavtal, läroplaner samt vad som går att utläsa ur rättspraxis.

Arbetsgivarens skyldighet

Arbetsgivarens viktigaste skyldighet är att faktiskt erbjuda arbetstagaren det överenskomna arbetet och förstås att betala ut lön för utfört arbete. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt grundar sig på den så kallade Decemberkompromissen från 1906 mellan LO och SAF Länk till annan webbplats. som bland annat innebar att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet

Att leda och fördela arbetet betyder att arbetsgivaren bland annat kan

  • bestämma verksamhetens former
  • bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras
  • bestämma vilka och hur många anställda som ska utföra arbetet
  • bestämma de anställdas arbetstider
  • utfärda föreskrifter och policyer för till exempel ordningen på arbetsplatsen och användningen av dator och mobiltelefon
  • omplacera arbetstagare inom ramen för deras arbetsskyldighet.

Arbetsgivaren får inte utöva arbetsledningsrätten godtyckligt, eller på ett sätt som strider mot god sed.

Om diskussion uppstår

Lärares arbetsskyldighet är omfattande. Om det blir diskussion på din arbetsplats om din skyldighet att utföra vissa arbetsuppgifter bör du kräva en skriftlig beordran av din arbetsgivare. Det kan också vara bra att du kontaktar ditt fackliga ombud eller Lärarnas Riksförbunds medlemsjour.