Checklista inför anställning

Ta reda på detta innan du skriver på!

Det är mycket du behöver tänka på innan du skriver under ditt nya anställningsavtal. Ta hjälp av Lärarnas Riksförbunds checklista när du pratar med din nya arbetsgivare så att du inte missar något viktigt.

Senast en månad efter det att anställningen påbörjats ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om villkor som är av väsentlig betydelse (6 c § LAS).

Checklista inför din nya anställning

Länkar till avsnitt på den här sidan.

  1. Tjänstens omfattning - heltid eller deltid?
  2. Lön
  3. Undervisningstid, antal elever, gruppstorlekar
  4. Dina ansvarsområden
  5. Dina förmåner
  6. Kollektivavtalade lösningar
  7. Nyutexaminerad och nyanställd
  8. Får du vikarie? Förväntas du vikariera?
  9. Arbetsplats och arbetslag
  10. Elevvård

1. Omfattning - heltid eller deltid?

I anställningsavtalet ska omfattningen på tjänsten anges, om det är heltid eller deltid (och i sådana fall hur stor deltiden är). Var uppmärksam på att deltidstjänster på hög omfattning kan innebära att du jobbar heltid men bara får betalt för deltid. Om en tjänst till exempel omfattar 89,5 procent bör du fråga arbetsgivaren hur man har kommit fram till detta, och på vilket sätt den skiljer sig från en heltidstjänst.

Det ska också stå om du har en tillsvidareanställning (fast anställning) eller en tidsbegränsad anställning. För att kunna få en tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation. Men några undantagna grupper behöver inte ha lärarlegitimation för att kunna få en fast anställning, till exempel yrkeslärare och modersmålslärare. En provanställningsperiod är vanlig den första tiden av en anställning.

De vanligaste visstidsanställningarna för lärare är vikariat och allmän visstidsanställning. I Lagen om anställningsskydd (LAS) Länk till annan webbplats. och i kollektivavtal finns regler om hur tidsbegränsade anställningar ska omvandlas till tillsvidaretjänster efter viss tid. Om du saknar lärarlegitimation och inte tillhör någon av undantagsgrupperna kan du anställas tidsbegränsat enligt skollagen, men din anställning kan aldrig konverteras till tillsvidareanställning med hjälp av regler i LAS eller kollektivavtal.

2. Lön

Prata med ditt ombud Länk till annan webbplats. och titta i Saco lönesök för att få en bild över löneläget för din lärarkategori hos aktuell arbetsgivare. Bedöm förhandlingsläget inför löneförhandlingen. Hur desperat är arbetsgivaren? Undervisar du i bristämnen? Redan när anställningen ingås bör du diskutera om du ska omfattas av nästkommande lönerevision eller inte. Om du inte ska omfattas av den ska din ingångslön vara satt i det aktuella årets nivå. Se till att den du förhandlar lön med har mandatet att sätta lön för dig.

I det fall du anställs på en ”vanlig” lärartjänst med ferievillkor i januari månad behöver du även diskutera din ersättning den kommande ferien (=sommarlovet) eftersom du inte hunnit tjäna in full feriebetalning under sommaren, då du endast jobbat ungefär halva läsåret. Undersök möjligheten för att arbetsgivaren betalar full lön hela sommaren, det förekommer numera i lärarbristtider att arbetsgivare gör detta.

3. Undervisningstid, antal elever, gruppstorlekar

Tänk på att elevantal, gruppantal, antal ämnen eller kurser och gruppernas sammansättning har en stor inverkan på arbetsbelastningen. Det är därför viktigt att få en klar bild över hur din tjänst kommer att se ut. Hur många minuter och timmar i veckan kommer du att undervisa? Ta reda på hur din föreslagna tjänst ser ut i jämförelse med tjänster för andra lärare i skolan. Observera att variationer kan förekomma. Ta även reda på hur många elever du kommer att ha ansvar för gällande betygsättning, bedömning och uppföljning. Hur många mentorselever kommer du att ansvara för?

Diskutera ditt schema och se till att det finns tidsutrymme för raster och pauser samt till undervisningsanknutet arbete , såsom planering, för- och efterarbete. I de lägre stadierna är det vanligt att lärarna ska närvara vid elevernas måltider, så kallad pedagogisk lunch. Detta är arbetstid och rast måste läggas i enlighet med Arbetstidslagens regler. Diskutera också vilka fasta konferenstider som kommer att ligga i ditt schema. Sammanfattningsvis ska alla arbetsuppgifter rymmas inom arbetstiden. I de flesta avtal gäller att arbetsåret ska delas in i perioder för att få en så jämn arbetsbelastning över året som möjligt, kontrollera vad som gäller för din arbetsplats.

4. Ansvarsområden

Ibland kan du få en del särskilda uppgifter eller ansvarsområden som ingår i din tjänst. Exempel på sådana uppgifter är institutionsansvarig, mentor för VFU-studenter, mentor för nyutexaminerad lärare, arbetslagsledare, arbetsmiljöansvarig i till exempel kemi, idrott eller slöjd, ansvarig för likabehandlingsarbetet eller antimobbningsarbete. Det är viktigt att dessa uppgifter och ansvarsområden ryms i din tjänst, och är det ett utökat ansvar bör det också synas på din lön. Om du ska sätta betyg tillsammans med olegitimerad lärare ska detta planeras in i din tjänst, så att tid och förutsättningar finns för detta.

5. Förmåner

Ta reda på om det finns några förmåner kopplade till din anställning hos din arbetsgivare. Exempel på detta kan vara friskvård, företagshälsovård, betalda sjukvårdskostnader, IT-utrustning och telefoni.

6. Kollektivavtalade lösningar

Det är väldigt viktigt att kontrollera om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej. Det gäller den privata sektorn. Det innebär att anställningen är reglerad av avtal när det gäller, till exempel, pensioner (tjänstepension), försäkring (till exempel arbetsskada, långtidssjukskrivning), övertid, semester, obekväm arbetstid, föräldraledighetstillägg och sjuklön. Observera att om det inte finns kollektivavtal hos arbetsgivaren så måste du se till att reglera kollektivavtalade förmåner och regler i ditt enskilda anställningsavtal.

7. Nyutexaminerad och nyanställd

Som nyutexaminerad lärare är det viktigt att din tjänst inte blir för tung första året och att du får stöd och hjälp i ditt arbete av en erfaren lärare. Begär redan vid anställningen ett namn på den läraren som kommer att bli din mentor. Enligt skollagen har du rätt till en introduktionsperiod. Som nyanställd på en skola behöver du också få en introduktion till arbetsplatsen samt introduktion och utbildning till alla de administrativa verktyg som du förväntas att använda hos arbetsgivaren.

8. Vikariefrågan: Vem vikarierar när du eller din kollega är frånvarande?

Vad händer när du blir sjuk? Ta reda på skolans rutiner. Ta också reda på om du förväntas att vikariera när någon annan är sjuk eller frånvarande och hur det ersätts. Hur ska t ex de uppgifter som du skulle utfört när du i stället fick vikariera hanteras?

9. Arbetsplats och arbetslag

Du har rätt till en adekvat arbetsplats som lärare där du har tillgång till det nödvändiga i ditt arbete, till exempel ett eget skrivbord, dator, telefoni, kopiator med mera. En vanlig samarbetsform för lärare är arbetslag. Ta reda på vilket arbetslag du ska tillhöra samt hur det är sammansatt. Vad binder samman arbetslaget? Ämnena eller eleverna? Vilken tid har arbetslaget till sitt förfogande? Vilken roll har arbetslagsledaren? Vem är min närmaste chef? Ta reda på vem som är fackligt ombud för Lärarnas Riksförbund på skolan. Om det saknas ombud på skolan finns alltid ombud i kommunen eller koncernen att vända sig till.

10. Elevvård

När man börjar på en ny skola är det viktigt att få möjlighet att ta del av dokumentation som berör de elever som du kommer att undervisa. Begär tid och möjlighet till detta och säkerställ att de insatser som är utlovade åt elever är verkställda. Kom överens med arbetsgivaren om en tidpunkt för ett möte där du kan ställa frågor kring de saker som du fått ta del av i dokumentationen. Ta även reda på vilken roll och uppgifter du eventuellt kommer att ha i elevvårdsarbetet.


Uppdaterad