Omplacering och förflyttning

Ta hjälp av facket för att få stöd och råd

Om det skulle uppstå övertalighet är arbetsgivaren skyldig att i första hand erbjuda övertaliga anställda en fortsatt anställning genom omplacering. Det kan gälla arbete på en annan arbetsplats. Det kan också innebära att du erbjuds andra arbetsuppgifter som du har tillräckliga kvalifikationer att utföra. Det är en av grundprinciperna i lagen om anställningsskydd Länk till annan webbplats. (LAS).

Omplacering och förflyttning

Det kan hända att din arbetsgivare erbjuder dig en omplacering som en åtgärd för att ge dig fortsatt anställning. Arbetsgivaren är nämligen skyldig att noga utreda om övertaliga anställda kan erbjudas fortsatt anställning genom omplacering, till exempel arbete på en annan arbetsplats eller andra arbetsuppgifter. Det är en av grundprinciperna i lagen om anställningsskydd Länk till annan webbplats. (LAS).

Ett erbjudande om omplacering ska vara ett ”skäligt erbjudande”. Det betyder att det erbjudna arbetet ska likna det tidigare arbetet så mycket som möjligt i innehåll och villkor. Och erbjudandet får inte heller vara trakasserande eller ges i syfte att få dig att själv säga upp dig. Men det finns inga strikta regler för skäliga erbjudanden. Och det finns rättsfall som antyder att vilket som helst erbjudande om fortsatt anställning kan anses vara skäligt, om det är det bästa eller det enda som arbetsgivaren kan åstadkomma.

Tillräckliga kvalifikationer

Flera bestämmelser i anställningsskyddslagen gäller bara när du har tillräckliga kvalifikationer för de aktuella arbetsuppgifterna. Det gäller huvudsakligen i tre situationer:

  • För att du ska ha rätt att ha kvar din anställning på grund av att du har varit anställd längre än någon annan krävs att du har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som finns kvar hos arbetsgivaren efter neddragningarna.
  • För att du ska ha rätt att omplaceras i stället för att sägas upp, måste du ha tillräckliga kvalifikationer för något annat ledigt arbete hos arbetsgivaren.
  • För att du ska kunna åberopa din företrädesrätt till återanställning efter att du blivit uppsagd, måste du ha tillräckliga kvalifikationer för det nya lediga arbetet.

Du behöver inte kunna utföra de nya arbetsuppgifterna fullt ut från första dagen men du ska kunna göra det efter en ”skälig upplärning”. Det betyder att en introduktion i arbetet på några veckor, eller en kortare utbildning, ska räcka för att du ska klara arbetsuppgifterna. Du kan alltså inte kräva att omplaceras till arbeten som kräver en helt ny och omfattande utbildning.

Därför är rätten till ständig kompetensutveckling ett viktigt fackligt krav. Det är inte skäligt att man ska kunna bli av med sin anställning efter många år i arbetet, på grund av att arbetsgivaren försummat att hålla sina trotjänare uppdaterade med ny kompetens.

Ingen turordning vid omplacering

Arbetsgivaren har rätt att själv välja i vilken ordning de anställda som riskerar uppsägning erbjuds en omplacering. Det spelar ingen roll hur lång anställningstid de har. Arbetsledningsrätten gäller fullt ut och arbetsgivaren bestämmer vilka som i första hand ska omplaceras, samt till vilka andra arbeten.

Skäligt erbjudande

Begreppet skäligt erbjudande är viktigt att känna till i samband med arbetsbrist och uppsägningar. När en arbetsgivare erbjuder en anställd en omplacering till annat arbete, som alternativ till uppsägning, ska erbjudandet vara skäligt. Det betyder att det erbjudna arbetet ska ligga så nära det tidigare som möjligt, när det gäller innehåll och villkor. Erbjudandet får inte vara trakasserande, eller ges i syfte att få den anställde att själv säga upp sig.

Det finns dock inga strikta regler i sammanhanget. Men det finns rättsfall som antyder att vilket som helst erbjudande om fortsatt anställning kan anses vara skäligt, om det är det bästa eller det enda som arbetsgivaren kan åstadkomma.

Tacka inte nej till ett erbjudande!

Om din arbetsgivare erbjuder dig ett annat arbete vid arbetsbrist bör du helst inte tacka nej till det. Arbetsgivaren är bara skyldig att ge dig ett enda skäligt erbjudande vid risk för uppsägning.

Om du tackar nej till ett skäligt erbjudande blir du av med ditt lagliga anställningsskydd och faller genast ur skyddssystemet. Du kan då sägas upp omedelbart. Och du förlorar även din företrädesrätt till återanställning samt riskerar att mista förmånerna i omställningsavtalen. Lärarnas Riksförbund råder dig därför att aldrig avvisa ett erbjudande om omplacering förrän du noga har rådgjort med ditt fackliga ombud.