Uppsägning

När du eller din arbetsgivare vill avsluta din anställning

När en anställning ska avslutas finns det regler och lagar att hålla sig till. Det är olika bestämmelser för arbetsgivare och för dig som är anställd. Och olika arbetsgivare har olika regler. Kontakta därför alltid ditt ombud om du riskerar att bli uppsagd, så att du få veta vad som gäller för dig. Du kan också vända dig till Lärarnas Riksförbunds medlemsjour för att få hjälp.

Bild på en person

Att säga upp sig — din egen begäran om uppsägning

När en anställning ska avslutas finns det regler och lagar att förhålla sig till. Det är olika bestämmelser som gäller för arbetsgivaren och för dig som är anställd. Om du själv vill säga upp dig och avsluta ditt anställningsavtal kan du göra det när du vill och utan att behöva ange några särskilda skäl. Det enda du behöver förhålla dig till är vilken uppsägningstid som gäller för dig. Det ska stå angivet i anställningsavtalet. Kom ihåg att en uppsägning alltid ska vara skriftlig.

Men om din arbetsgivare vill avsluta ditt anställningsavtal måste arbetsgivaren kunna redovisa en saklig grund för uppsägningen. Det regleras i anställningsskyddslagen Länk till annan webbplats. (LAS). Arbetsgivaren är skyldig att meddela dig skriftligt om du blir uppsagd. Fråga ditt ombud om vad som gäller för dig. Ombudet kan hjälpa dig om du hamnar i en situation där du riskerar att bli uppsagd. Du kan också vända dig till Lärarnas Riksförbunds medlemsjour för att få hjälp.

Arbetsgivarens uppsägning

Om din arbetsgivare vill avsluta ditt anställningsavtal måste man kunna redovisa att det finns en saklig grund för att du ska bli uppsagd. Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.

Arbetsgivaren är skyldig att varsla Lärarnas Riksförbund

Innan arbetsgivaren säger upp någon måste alltid arbetsgivaren förhandla med den lokala fackliga organisationen, vilket är Lärarnas Riksförbund för dig som är medlem. Arbetsgivaren är skyldig att varsla Lärarnas Riksförbund och ge dig ett besked inför uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Om du hamnar i en sådan här situation ska du omedelbart ta kontakt med Lärarnas Riksförbunds föreningsombud.

Arbetsgivaren måste redovisa en saklig grund för uppsägning

Arbetsgivare måste kunna redovisa en saklig grund för att säga upp dig. Det regleras i anställningsskyddslagen Länk till annan webbplats. (LAS). Men om du som är anställd vill säga upp dig behöver du inte ange några särskilda skäl.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist ska du turordnas enligt LAS, Lagen om anställningsskydd. Men arbetsbrist är ett ganska komplicerat begrepp.

En grundprincip på arbetsmarknaden är att det är arbetsgivaren som ensidigt bestämmer om vilken verksamhet som ska bedrivas och vilken omfattning den ska ha. Det är alltså arbetsgivaren som bestämmer över sin egen organisation och förändringar i denna.

Begreppet arbetsbrist betyder egentligen att arbetsgivaren anser att vissa befattningar i verksamheten inte längre ska finnas kvar. Om arbetsgivaren bestämmer att skolan ska ha tio lärare färre från ett visst datum så uppstår en arbetsbrist av exakt denna omfattning och vid denna tidpunkt.

Men det behöver inte betyda att det finns saklig grund att säga upp de övertaliga lärarna. Många arbetsgivare har flera skolor på samma ort. Och arbetsgivaren är skyldig att försöka hitta alla möjligheter till omplacering eller förflyttning som en åtgärd för att ge fortsatt anställning. Om det ändå kvarstår övertaliga anställda kan man fastställa att det råder arbetsbrist hos arbetsgivaren.

Turordning — sist in, först ut?

När man konstaterat att det råder arbetsbrist påbörjas processen att fastställa exakt vilka individer som ska sägas upp. Det bestäms genom att de anställda turordnas enligt regler i anställningsskyddslagen (LAS) och regler i kollektivavtal.

Du känner kanske till uttrycket ”sist in – först ut”. Detta kallas för en senioritetsprincip, vilket betyder att den som har längre total anställningstid hos arbetsgivaren har företräde till fortsatt anställning i förhållande till den med kortare anställningstid. Vid exakt lika många anställningsdagar har den som är äldre företräde framför den som är yngre.

Men arbetsgivaren har tillåtelse göra undantag från senioritetsprincipen. Till exempel får arbetsgivaren göra undantag för att behålla anställda som har tillräckliga kvalifikationer för de arbeten som finns kvar hos arbetsgivaren.

Avtalsturlistor — vad är det?

Det är tillåtet att göra avsteg från senioritetsprincipen genom att teckna kollektivavtal om något annat sätt att turordna. Det kallas ”avtalsturlista” och det är de lokala fackliga företrädarna som beslutar om en sådan ska tecknas. Men avtalsturlistor är vanskliga att ge sig in på och de får inte innebära att någon individs rättigheter enligt lagen åsidosätts. De får inte heller innebära att någon diskrimineras enligt diskrimineringslagen, och de får inte strida mot så kallad god sed på arbetsmarknaden. Lärarnas Riksförbund råder därför de lokala fackliga företrädarna att alltid konsultera våra ombudsmän samt kansliet innan man ger sig in på detta.

Företräde för att bli återanställd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist har du laglig rätt till företräde till återanställning på arbetsplatsen. Det gäller om det uppstår en ledig tjänst de närmaste nio månaderna efter uppsägningen. Ett villkor för att du ska ha rätt att erbjudas ny anställning är att du har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Du måste också skriftligen göra anspråk på denna företrädesrätt för att den ska gälla.

Trygghets- och omställningsavtal

Om du blir uppsagd eller riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist kan du omfattas av något av de olika trygghets- och omställningsavtal som finns på arbetsmarknadens olika avtalsområden.

Omplacering och förflyttning

Det kan hända att din arbetsgivare erbjuder dig en omplacering som en åtgärd för att ge dig fortsatt anställning. Arbetsgivaren är nämligen skyldig att noga utreda om övertaliga anställda kan erbjudas fortsatt anställning genom omplacering. Det kan gälla arbete på en annan arbetsplats eller att du erbjuds andra arbetsuppgifter som du har tillräckliga kvalifikationer att utföra. Det är en av grundprinciperna i lagen om anställningsskydd Länk till annan webbplats. (LAS).

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid förflyttning eller omplacering.