Arbetsbelastning och stress

Du har rätt till en rimlig arbetsbelastning

Det vanligaste arbetsmiljöproblemet som lärare upplever är att man har svårt att hinna med alla sina arbetsuppgifter. Även många studie- och yrkesvägledare har problem med för hög arbetsbelastning. Om man inte uppmärksammar problemen i tid kan det gå så långt att man blir sjuk av stress. 

Office supply on desk. With a coffeecup. Stacked file and coffee break.Shot with Nikon D800 ISO100.

Sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar är ett problem bland lärare. Även bland de som inte har blivit sjukskrivna är det många som känner av en ökad arbetsbörda.

Balans i arbetslivet

Om du har balans i ditt arbete, och mellan ditt arbete och din fritid, har du goda förutsättningar att trivas i ditt jobb och känna tillfredställelse i ditt arbete.

Som lärare ska du ha balans mellan undervisning och andra arbetsuppgifter, och tillräcklig tid för planering och uppföljning.

Du som är studie- och yrkesvägledare ska ha en jämn arbetsbelastning över året med tid för förberedelser, möten, samtal och utveckling.

Arbetsgivaren ska anpassa resurserna

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetstagarna inte blir sjuka på grund av för hög arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska därför se till att anpassa resurserna efter kraven i arbetet.

Arbetsgivaren ansvarar bland annat för att arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till.

Faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö

  • Du får tillräckligt med tid till för- och efterarbete. Detta är grundläggande för en god arbetsmiljö.
  • Du får möjligheter till återhämtning och rast.
  • Du kan påverka ditt dagliga arbete.
  • Du har möjlighet att diskutera ditt arbete med din rektor.

STÖD OCH RÅD

Så kan du förbättra din arbetssituation

  • Tydliggör för dig själv vad du gör på din arbetstid.
  • Prioritera och rensa bland dina arbetsuppgifter om det är möjligt.
  • Boka ett möte med din rektor och prata om din arbetssituation. Du kan be skyddsombudet att delta vid mötet. Tydliggör för rektorn vad du gör på din arbetstid.
  • Använd vårt Arbetstidsverktyg för att se att du inte jobbar för mycket.
  • Respektera när din arbetstid är slut. Den är inte oändlig.

Ta hjälp om det behövs

Om problemen kvarstår trots att du har uppmärksammat din chef på dem så bör du kontakta skyddsombudet på din skola.

Du är också välkommen att kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsjour där du får prata med en erfaren ombudsman.

FÖR DIG SOM ÄR OMBUD

Stödmaterial för skyddsombud

Du som är skyddsombud hittar mer information om arbetsbelastning i Skyddsombudens stödmaterial. Observera att du behöver vara inloggad för att komma åt materialet.


Planera din arbetstid
Woman hand typing on a laptop in restaurant.

Planera din arbetstid

Du som är lärare med lov och ferier och medlem i LR kan använda vårt praktiska arbetstidsverktyg för att hålla koll på din reglerade arbetstid.

Gå till arbetstidsverktyget
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mer om föreskriften AFS 2015:4
Frågor & svar

Enligt arbetsmiljölagen är din arbetsgivare ansvarig för att arbetsmiljön är god och att du inte utsätts för ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren har också en skyldighet att anpassa arbetsuppgifterna till dina fysiska och psykiska förutsättningar.

Arbetsgivarens ansvar förtydligas i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4). I föreskriften betonas att arbetsgivaren ska se till att det råder en balans mellan kraven i arbetet och resurserna som finns tillgängliga.

Mängden arbetsuppgifter måste alltså anpassas så att arbetsbelastningen är acceptabel och ryms inom din arbetstid. Om det trots det uppstår en situation då arbetsuppgifterna inte ryms inom arbetstiden är arbetsgivaren skyldig att tala om i vilken ordning arbetsuppgifter ska prioriteras. Boka ett möte med din chef där ni tillsammans försöker hitta lösningar som fungerar för att du ska hinna med dina arbetsuppgifter. Fundera själv innan mötet över vad du vill prioritera upp eller ner.

Lärarnas Riksförbund kan hjälpa dig i diskussionen med arbetsgivaren. Om problemen gäller flera personer på arbetsplatsen så kan Lärarnas Riksförbund påkalla förhandling med arbetsgivaren eller vidta åtgärder utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser. Lärarnas Riksförbund kan även driva krav på ersättning för övertidsarbete om detta blir aktuellt.

Kärnan i lärararbetet är naturligtvis undervisningen, men det finns inga bestämmelser i våra centrala avtal om mängden undervisning du som lärare ska genomföra. Mängden undervisning behöver istället bedömas och begränsas utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och kvalitetsperspektiv. Mängden undervisning behöver därför begränsas så att du som lärare hinner med alla andra arbetsuppgifter utan att ohälsosam arbetsbelastning uppstår. Även kravet på hög kvalitet i undervisningen gör att mängden undervisning måste hållas på en rimlig nivå.

I praktiken förekommer dock att de äldre bestämmelserna om undervisningsmängd används som utgångspunkt. I de fall arbetsgivaren använder lektionsmåttet för att lägga ut undervisningsmängden kollektivt är Lärarnas Riksförbunds uppfattning att arbetsgivaren ska iaktta de begränsningar som tidigare reglerats i centrala kollektivavtal.

Arbetsgivaren har en skyldighet att regelbundet undersöka och åtgärda risker som kan leda till ohälsa. Ur ett arbetsmiljöperspektiv och för att kunna möjliggöra ett hållbart yrkesliv är det av stor betydelse att arbetet inte inkräktar på fritiden.

Förväntningarnas på att ständigt vara tillgänglig är ett allvarligt och växande arbetsmiljöproblem för lärare. Det finns dock ingen skyldighet för lärare att vara tillgängliga på sin fritid.

Det är viktigt att rektor såväl som lärarna tydligt kommunicerar i vilken utsträckning och när lärarna är tillgängliga. Det kan lämpligen göras i form av en policy. I normalfallet kan en lärare med ferie förväntas vara tillgänglig, om det är möjligt med beaktande av t ex lektioner, under sin reglerade arbetstid. Förtroendearbetstiden är bland annat tänkt för spontana elev- och föräldrakontakter. Men det finns ingen skyldighet för lärare att informera föräldrar och elever när den är förlagd. För lärare med semesteranställning är det endast under den ordinarie arbetstiden som lärare kan förväntas svara i telefon eller besvara mail, också här med beaktande av till exempel lektioner.

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att det är skolans telefonnummer och e-postadress som ska anges som kontaktuppgifter för att möjliggöra ostörd återhämtning på fritiden.

Eftersom arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar behöver du diskutera det här med din rektor men även med kollegorna. Ni kan även vända er till Lärarnas Riksförbunds ombud på er skola som kan bistå er i diskussionen med rektor.

Gå till din rektor och begär hjälp med att prioritera dina arbetsuppgifter så att din arbetsbelastning minskar. Du ska kunna vara trygg i vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras, om tiden inte räcker till.

Att din chef måste hjälpa dig med prioriteringar regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) §10. Länk till annan webbplats.

Fråga: Mitt schema är så fyllt med undervisning, rastvakter och annat att jag sällan hinner ta en fikapaus. Vissa dagar hinner jag nästan inte gå på toaletten. Är det rimligt?

Svar: Nej, det är inte rimligt. Enligt arbetstidslagen Länk till annan webbplats. har du rätt till både rast och pauser. När du har din rast är du inte i tjänst, har inte betalt och har rätt att lämna arbetsplatsen. Pauser ingår däremot i din arbetstid.

Din arbetsgivare har skyldighet att se till att du får möjlighet till paus under arbetsdagen. Det innebär att ditt schema inte får fyllas så att den möjligheten inte finns. Om det är svårt att ta pauser ska dessa schemaläggas.

Tiden mellan två lektioner när du bara förflyttar sig är inte paus, utan under en paus ska du ha möjlighet att gå ifrån en lite längre stund för att till exempel ta en kopp kaffe i personalrummet och gå på toaletten. Det står inget i lagen om hur pauserna ska ligga eller hur långa de ska vara, men praxis brukar vara 10–20 minuters fikapaus på förmiddag och eftermiddag.

Pauser är viktiga för att du ska få en stunds återhämtning och kunna utbyta erfarenheter med dina kollegor. På så sätt ökar även trivseln och kreativiteten på jobbet. Vakenheten brukar också öka rejält efter både pauser och raster, så din arbetsgivare har mycket att vinna på att organisera arbetet rätt så att ni verkligen får ut dem.

Enligt arbetsmiljölagen är din arbetsgivare ansvarig för att arbetsmiljön är god och att du inte utsätts för ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren har också en skyldighet att anpassa arbetsuppgifterna till dina fysiska och psykiska förutsättningar.

Arbetsgivarens ansvar förtydligas i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4). I föreskriften betonas att arbetsgivaren ska se till att det råder en balans mellan kraven i arbetet och resurserna som finns tillgängliga.

Mängden arbetsuppgifter måste alltså anpassas så att arbetsbelastningen är acceptabel och ryms inom din arbetstid. Om det trots det uppstår en situation då arbetsuppgifterna inte ryms inom arbetstiden är arbetsgivaren skyldig att tala om i vilken ordning arbetsuppgifter ska prioriteras. Boka ett möte med din chef där ni tillsammans försöker hitta lösningar som fungerar för att du ska hinna med dina arbetsuppgifter. Fundera själv innan mötet över vad du vill prioritera upp eller ner.

Lärarnas Riksförbund kan hjälpa dig i diskussionen med arbetsgivaren. Om problemen gäller flera personer på arbetsplatsen så kan Lärarnas Riksförbund påkalla förhandling med arbetsgivaren eller vidta åtgärder utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser. Lärarnas Riksförbund kan även driva krav på ersättning för övertidsarbete om detta blir aktuellt.

Mer inom ämnet