Samverkan på arbetsplatsen

Att arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar för arbetsgivare och arbetstagare, även om huvudansvaret alltid ligger hos arbetsgivaren.

Samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna är en förutsättning för att arbetsmiljön på skolan ska bli så bra som möjligt för lärare, studie- och yrkesvägledare och alla andra. Det handlar både om att den formella samverkan och det mer informella samarbetet på skolan ska fungera.

Formell samverkan styrs av lagar

Formell samverkan styrs av arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats. och medbestämmandelagen Länk till annan webbplats., och utövas av kollektivavtalsbärande parter.

Samverkan kan till exempel handla om att arbetsgivaren och skyddsombuden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans tittar på tjänsteunderlaget inför nästa år och ser hur det kommer påverka arbetssituationen, eller gör en skyddsrond för att undersöka hur arbetsmiljön ser ut.

De flesta arbetsplatser har tecknat lokala samverkansavtal och i dem finns information om hur den formella samverkan är tänkt att ske på din arbetsplats. Vänd dig till ditt ombud om du har frågor om ert samverkansavtal.

Förutsättningar för en fungerande samverkan

För att samverkan ska fungera väl måste

  • ledarskapet på skolan vara tydligt
  • medarbetarna och de fackliga ombuden känna stor delaktighet
  • alla inblandade ha gedigen kunskap och förmåga till helhetssyn.

För att lyckas måste samverkan också bedrivas utifrån konkreta överenskommelser. Detta måste vara tydligt för alla som arbetar med samverkan:

  • Vad vill vi åstadkomma?
  • Hur når vi dit?
  • Vem har ansvaret?
  • Hur lång tid får det ta?
  • Hur följer vi upp?
  • Hur går vi vidare?

Vi påverkar varandras arbetsmiljö

Alla som arbetar i skolan påverkar varandras arbetsförhållanden och arbetsmiljö. En av de viktigaste faktorerna för att hantera ett krävande jobb är att både rektorn och medarbetarna bidrar till arbetsglädje, eftertanke och bekräftelse. Det bygger på att det finns plats för dig som människa och att det finns en tolerans för olikheter och individers olika förutsättningar.

När vi kan samarbeta trivs vi bättre, håller oss friskare och upplever ofta att vi har större möjligheter att utvecklas. För att samarbetet ska fungera är det viktigt att rektorn är tydlig och synlig i gruppen och lägger ner arbete på att arbetsgruppen ska fungera utan onödiga konflikter.

Du som kollega har ett ansvar för att synliggöra om du upptäcker att någon fungerar dåligt i gruppen, eller om gruppens sammansättning och kultur påverkar er arbetsmiljö negativt. Rektorn kan hjälpa till med att tydliggöra organisationens, individens och arbetsgruppens ansvar. Vid mer komplicerade konflikter kan rektorn, i samarbete med Lärarnas Riksförbunds ombud, använda sig av företagshälsovården för att utreda och komma med konstruktiva förslag till förbättringar.

Relationen mellan dig och din chef

En närvarande och lyssnande rektor är viktig för att arbetsmiljön ska vara bra. Rektorn är också beroende av medarbetarnas stöd för att kunna utöva ett bra ledarskap.

Det är viktigt att rektorn informerar och diskuterar, samt förankrar tankar och idéer innan förändringar införs i verksamheten. Genom att göra det skapar rektorn en god miljö för arbete och lärande.

Det är också viktigt för arbetsmiljön att rektorn ser till att alla anställda förstår hur arbetsplatsen är organiserad och fungerar.

Om du upplever att relationen till din chef inte fungerar bra kan du lyfta detta med ditt skyddsombud.

ROLLFÖRDELNING

Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren har huvudansvaret

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen och är skyldig att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Genom att göra det kan man förebygga, upptäcka och åtgärda arbetsmiljöproblem. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan med skyddsombud och övriga anställda.

Fackets roll i arbetsmiljöarbetet

Lärarnas Riksförbund och andra fackliga organisationer på skolan har en mycket viktig roll i arbetsmiljöarbetet på skolan. Den lokala LR-föreningen på skolan utser skyddsombud som företräder alla kollegor inom sitt skyddsområde i arbetsmiljöfrågor.

Ditt ansvar som arbetstagare

Även om arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, så har naturligtvis även du som lärare eller studie- och yrkesvägledare uppgifter och skyldigheter. Du måste till exempel följa olika föreskrifter och instruktioner, använda skyddsutrustning, medverka i rehabilitering och berätta för din närmsta chef om du ser brister i arbetsmiljön.

Mer inom ämnet


Uppdaterad