Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Med förebyggande arbete kan lärares och vägledares arbetsmiljö förbättras

Alla arbetsgivare är en enligt lag skyldiga att arbeta aktivt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor så att stress och andra problem kan undvikas.

På skolor och alla andra arbetsplatser är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det innebär att arbetsgivaren ska bedöma risker, vidta åtgärder och följa upp verksamheten så att man förebygger ohälsa och olycksfall.

Arbetsmiljöverket talar om hur

Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 200:1 Länk till annan webbplats. talar om hur arbetet ska gå till. I föreskrifterna kan man bland annat läsa att arbetsmiljöarbetet ska vara en del i den dagliga verksamheten och att det ska omfatta såväl fysiska som organisatoriska och sociala förhållanden.

Rutiner för arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren ska ha rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla på arbetsplatsen ska medverka i arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaren ansvarar för att alla har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudets viktiga roll

Skyddsombudet på skolan har en viktig uppgift i att bevaka att arbetsgivaren har ett väl fungerande, systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsombudets uppgift är också att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, samverka med arbetsgivaren och påverka så att de beslut som fattas blir så bra som möjligt för arbetstagarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Risker ska förebyggas och åtgärdas

En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att inventera vilka risker som finns på arbetsplatsen genom skyddsronder som arbetsgivaren genomför tillsammans med skyddsombuden på skolan. Vid skyddsronden är det viktigt att också bestämma vem som tar ansvar för att de risker som upptäcks åtgärdas.

De allvarliga riskerna ska åtgärdas omedelbart. För att de risker som inte kan åtgärdas direkt ska kunna hanteras på ett bra sätt, ska en handlingsplan och en tidsplan upprättas.

Arbetsgivaren måste kontrollera att de åtgärder som man gör får avsedd effekt och även utvärdera vägen dit.

Riskbedömningar tillsammans med skyddsombudet

Arbetsgivaren är skyldig att tillsammans med skyddsombudet i förväg utreda, bedöma och åtgärda de arbetsmiljörisker som kan uppstå vid förändringar i verksamheten. Hur påverkar det till exempel arbetsmiljön om man inför ett nytt IT-system eller byter ut datorerna? Kommer det behövas utbildningsinsatser eller extra support för att det ska fungera? Genom att göra sådana riskbedömningar kan man också ta fram åtgärdsplaner så att förändringarna i verksamheten inte försämrar arbetsmiljön.

Dra lärdom av arbetet

Det är viktigt att man dokumenterar positiva och negativa erfarenheter av arbetet så att man kan dra lärdomar av det.

FAKTARUTA

Vinster med systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet främjar hälsa och gynnar verksamheten genom att det

  • ger goda arbetsförhållanden, ökad trivsel och engagemang
  • leder till att risker i arbetet upptäcks och kan åtgärdas i tid
  • förebygger att man drabbas av olycksfall, sjukdom och stress
  • bidrar till minskade verksamhetskostnader
  • gör arbetsplatsen attraktiv och får medarbetarna att stanna kvar
  • underlättar rekrytering av nya medarbetare.

Fickfolder: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ladda ner eller beställ broschyren från LR:s webbutik

Foldern Systematiskt arbetsmiljöarbete – metoden för en bättre arbetsdag Länk till annan webbplats. beskriver hur skyddsombud och andra förtroendevalda kan arbeta för en god arbetsmiljö. Checklistorna hjälper dig att undersöka arbetsförhållanden, göra en riskbedömning samt bestämma vem som ska åtgärda och följa upp.

Arbetsmiljöarbetet — en vägledning för ombud

Ladda ner eller beställ broschyren från LR:s webbutik

Broschyren Arbetsmiljöarbetet — en vägledning för ombud Länk till annan webbplats. ger dig som är ombud stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Den beskriver det formella regelverket samt går igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet och det fackliga åtagandet.

Mer inom ämnet


Uppdaterad