Arbetsskador

Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Arbetsskadeförsäkringen gäller för alla som arbetar – anställda, uppdragstagare och egna företagare. Arbetsskadeförsäkringen kan ge dig ersättning om du skadas på jobbet eller på väg till eller från arbetet.

Arbetsskadeförsäkringen gäller också för vissa studerande som är utsatta för särskilda risker under sin utbildning.

Utöver den lagstadgade försäkringen finns även den kollektivavtalade försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Den försäkringen hanteras normalt av Afa försäkring.

Läs mer om försäkringarna på mintrygghet.se. Länk till annan webbplats.

Anmälan

Om du skadar dig i arbetet ska du genast meddela det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Försäkringskassan Länk till annan webbplats. och skyddsombudet som också får en kopia av anmälan.

Anmälan ska också göras till Afa Försäkring Länk till annan webbplats.. Anmälan kan göras på deras webbplats.

Är du studerande ska du meddela skolan som då anmäler skadan till Försäkringskassan.

Är du egen företagare ska du själv anmäla skadan.

Ansökan

Du måste själv ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Att arbetsgivaren eller skolan anmäler en arbetsskada innebär inte automatiskt att du får ersättning.

Utredning

Försäkringskassan gör en utredning för att kunna ta ställning till om en skada ska klassas som en arbetsskada eller inte.

Om utredningen kommer fram till att skadan uppkommit till följd av olycksfall, eller på annat sätt orsakats av arbetet, kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Försäkringskassan utreder bara arbetsskador i de fall det är aktuellt att betala ut ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Försäkringskassan gör aldrig en prövning enbart för att fastställa att det rör sig om en arbetsskada.

Afa försäkring prövar rätten till ersättning ifrån Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Frågor & svar

Om du blir sjukskriven och behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetet kan du som medlem i Lärarnas Riksförbund få hjälp från ditt ombud. Ombudet roll blir då att finnas med som ett professionellt stöd för att bevaka att de regler som finns följs. Det kan till exempel handla om att bevaka att arbetsgivaren tar sitt rehabiliteringsansvar när det gäller att ta fram en tydlig rehabiliteringsplan och göra nödvändiga anpassningar.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar syftar till att den anställde ska få tillbaka sin arbetsförmåga. I första hand för att man ska kunna komma tillbaka till sin ordinarie anställning och om det inte är möjligt för att man ska kunna få andra arbetsuppgifter i arbetsgivarens verksamhet. Många gånger behöver arbetsgivaren i samarbete med företagshälsovården ta ansvar för vissa insatser, medan den vanliga sjukvården tar ansvar för andra.

Lärarnas Riksförbunds ombud har god insikt i hur det fungerar i skolan och kan därför komma med konkreta förslag på anpassningar som gör det lättare att komma tillbaka till arbetet. Det kan till exempel handla om hur schemat ska läggas och vilka lokaler man kan ha lektioner i.

Ombudet är ofta med som stöd på rehabiliteringsmötena med Försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren. Arbetsgivaren har inte rätt att säga nej till att du har med dig ett ombud på möten som handlar om din rehabilitering.

Se även frågan När och hur ska jag kontakta mitt ombud om jag blir sjukskriven?

Ta kontakt med Lärarnas Riksförbund så fort som möjligt om du blir sjukskriven, och märker att du inte snabbt kommer kunna gå tillbaka till arbetet. Ta även kontakt direkt om arbetsgivaren kallar till ett möte med anledning av din sjukskrivning.

Börja med att höra av dig till skyddsombudet på din skola. Om ni inte har något skyddsombud på skolan kan du kontakta ert föreningsombud.

Se även frågan Vilken hjälp kan jag få från Lärarnas Riksförbund om jag blir långtidssjukskriven?

Mer inom ämnet


Uppdaterad