Foto: Michael McLain

Hot och våld i skolan är ett stort arbets­miljö­problem

Nästan var femte lärare går till arbetet med känslor av obehag inför risken att utsättas för hot, våld eller andra trakasserier, visar Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar. Riskerna för hot och våld skapar osäkerhet, rädsla, vantrivsel och kostsam sjukfrånvaro.

Många lärare upplever i dag inte bara hot och våld från elever, utan utsätts också för våld från föräldrar och anhöriga. Men också från personer som helt saknar rätt att vistas inom skolans område. Färre än vart tionde fall anmäls.

STÖD OCH RÅD

Checklista vid hot eller våld

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en checklista om hot och våld i skolans värld. Checklistan går både igenom det förebyggande arbetet och vad du ska göra om du själv eller någon annan på din arbetsplats råkar ut för hot eller våld.

Vad säger lagen om hot och våld?

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljönlänk till annan webbplats är arbetsgivaren skyldig att förebygga att hot- och våldssituationer uppstår. För att det förebyggande arbetet ska få god effekt krävs att arbetsgivaren och medarbetarna arbetar tillsammans med dessa frågor och att säkerhetsfrågorna blir en del av det löpande, systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det förebyggande arbetet innebär till exempel att arbetsgivaren är skyldig att kartlägga vilka risker för hot och våld som finns på arbetsplatsen.

Säkerhetsrutiner vid risk för hot och våld

Det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter som kan innebära risk för hot och våld. Rutinerna ska vara uppdaterade och aktuella, och alla på arbetsplatsen som är berörda av dem ska känna till dem.

Det ska också finnas rutiner för att uppmärksamma, rapportera och följa upp alla tillbud och händelser med inslag av våld och hot. Rutinerna bör också innebära att våld och allvarliga hot om våld anmäls till Arbetsmiljöverket, Polisen och Försäkringskassan.

Inget ensamarbete vid påtaglig risk för hot och våld

Arbetstagarna ska ha möjlighet att snabbt slå larm om en hot- och våldssituation uppstår. Om en arbetsuppgift innebär en påtaglig risk för hot och våld får den inte utföras ensam.

Rätt till utbildning för att undvika risker

Enligt arbetsmiljölagen (3 kap 3 §)länk till annan webbplats är arbetsgivaren skyldig att se till att de anställda har den utbildning som behövs för att undvika risker i arbetet. Det kan handla om att lära sig säkerhetsrutiner, att bedöma risker och att bemöta människor i upprört tillstånd.

På arbetsplatser där det finns risk för upprepade hot- och våldssituationer är arbetsgivaren skyldig att erbjuda särskilt stöd och handledning till personalen.

Frågor & svar

När man tar anställning som lärare, omfattas man av så kallad "tillsynsplikt", det vill säga det åligger läraren att vaka över elevernas uppförande och ordning under skoltid. Läraren har en plikt att ingripa på ett omdömesgillt sätt om eleverna uppträder olämpligt . Den plikten följer med anställningsavtalet.

Lärare har inga särskilda befogenheter som följer med anställningen, utan rätten att använda våld bedöms med utgångspunkt från vad som gäller för våldsanvändning för övrigt. Det är de allmänna reglerna om nöd och nödvärn i 24 kap 1 § respektive 4 § i Brottsbalken som är tillämplig även i skolans värld.

Till att börja med ska allt grovt våld som förekommer på en skola ska polisanmälas (precis som i samhället i övrigt). Eftersom det ytterst är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön bör arbetsgivaren stå för anmälan. Om arbetsgivaren av någon anledning inte vill, kan man själv göra anmälan. Om det inte rör sig om grovt våld bör man noga överväga situationen och ta hänsyn till faktorer som elevens ålder, uppsåt, hur mycket våld det rörde sig om och så vidare.

Man kan inte förvänta sig att polisen ska lösa skolans problem med disciplin och våld. De kan ta hand om akuta händelser och hjälpa till med förebyggande arbete. Skolan måste istället ta ett större ansvar för skolans arbetsmiljö för både elever och lärare. Däremot ska man alltid anmäla att man blivit utsatt för våld i en given situation för arbetsgivare och skyddsombud, som sedan kan rapportera till Arbetsmiljöverket.

Om du utsatts för våld på din arbetsplats bör du också få hjälp att komma över de psykiska efterdyningar som de flesta som utsatts för våld känner av. Om du inte erbjuds hjälp per automatik av din arbetsgivare, kan du vända dig till din lokala företrädare för Lärarnas Riksförbund.

Den som utsatts för hot eller våld på arbetet och varit sjukskriven, kan få ersättning för kostnader och inkomstbortfall (karensdag etcetera). Läs mer på mintrygghet.se och kontakta AFA Försäkring.

Läs mer om hot och våld i skolan.

Mer inom ämnet


Uppdaterad