Hot och våld i skolan — ett stort arbets­miljö­problem

Nästan var femte lärare går till arbetet med känslor av obehag inför risken att utsättas för hot, våld eller andra trakasserier, visar Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar. Riskerna för hot och våld skapar osäkerhet, rädsla, vantrivsel och kostsam sjukfrånvaro.

Foto: Michael McLain

Många lärare upplever hot och våld från elever, föräldrar och anhöriga. Det förekommer även hot och våld från personer som helt saknar rätt att vistas inom skolans område. Färre än vart tionde fall anmäls.

STÖD OCH RÅD

Har du eller någon annan utsatts för hot eller våld?

Vad säger lagen om hot och våld?

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i arbetsmiljön Länk till annan webbplats. är arbetsgivaren skyldig att förebygga att sådana situationer uppstår. För att det förebyggande arbetet ska få god effekt krävs att arbetsgivaren och medarbetarna arbetar tillsammans med dessa frågor och att säkerhetsfrågorna blir en del av det löpande, systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förebyggande åtgärder

Handlingsplan om hot och våld

Finns det en handlingsplan om hot och våld på din arbetsplats som alla anställda känner till och känner sig trygga med? På arbetsplatsen ska det finnas rutiner för hur arbetstagarna bör agera i situationer där hot och våld kan förekomma.

Påtala för din arbetsgivare att ni behöver en sådan handlingsplan om det inte redan finns en. Vänd dig till skyddsombudet på din skola om ni inte får gehör hos arbetsgivaren.

Rutinerna i handlingsplanen ska vara kända av alla arbetstagare som kan vara berörda av dessa risker. Exempel på sådana riskfyllda situationer för skolpersonal kan vara elever eller anhöriga till elever som uppträder hotfullt/våldsamt, mail med hotfullt innehåll etc.

Risker ska kartläggas

Det förebyggande arbetet innebär också att arbetsgivaren är skyldig att kartlägga vilka risker för hot och våld som finns på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och som ska se till att riskerna förebyggs. 

Om du upptäcker situationer där du eller andra riskerar att utsättas för hot eller våld ska du anmäla detta till din arbetsgivare. Det ska råda nolltolerans mot hot och våld på en arbetsplats.

Säkerhetsrutiner vid risk för hot och våld

Det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter som kan innebära risk för hot och våld. Rutinerna ska vara uppdaterade och aktuella, och alla på arbetsplatsen som är berörda av dem ska känna till dem.

Det ska också finnas rutiner för att uppmärksamma, rapportera och följa upp alla tillbud och händelser med inslag av hot och våld. Rutinerna bör också innebära att våld och allvarliga hot om våld anmäls till Arbetsmiljöverket, Polisen och Försäkringskassan.

Inget ensamarbete vid påtaglig risk för hot och våld

Arbetstagarna ska ha möjlighet att snabbt slå larm om en hot- och våldssituation uppstår. Om en arbetsuppgift innebär en påtaglig risk för hot och våld får den inte utföras ensam.

Rätt till utbildning för att undvika risker

Enligt arbetsmiljölagen (3 kap 3 §) Länk till annan webbplats. är arbetsgivaren skyldig att se till att de anställda har den utbildning som behövs för att undvika risker i arbetet. Det kan handla om att lära sig säkerhetsrutiner, att bedöma risker och att bemöta människor i upprört tillstånd.

På arbetsplatser där det finns risk för upprepade hot- och våldssituationer är arbetsgivaren skyldig att erbjuda särskilt stöd och handledning till personalen.

Frågor & svar

När man tar anställning som lärare, omfattas man av så kallad "tillsynsplikt", det vill säga det åligger läraren att vaka över elevernas uppförande och ordning under skoltid. Läraren har en plikt att ingripa på ett omdömesgillt sätt om eleverna uppträder olämpligt. Den plikten följer med anställningsavtalet.

Lärare har inga särskilda befogenheter som följer med anställningen, utan rätten att använda våld bedöms med utgångspunkt från vad som gäller för våldsanvändning för övrigt. Det är de allmänna reglerna om nöd och nödvärn i 24 kap 1 § respektive 4 § i Brottsbalken som är tillämplig även i skolans värld.

Till att börja med ska allt grovt våld som förekommer på en skola ska polisanmälas (precis som i samhället i övrigt). Eftersom det ytterst är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön bör arbetsgivaren stå för anmälan. Om arbetsgivaren av någon anledning inte vill, kan man själv göra anmälan. Om det inte rör sig om grovt våld bör man noga överväga situationen och ta hänsyn till faktorer som elevens ålder, uppsåt, hur mycket våld det rörde sig om och så vidare.

Man kan inte förvänta sig att polisen ska lösa skolans problem med disciplin och våld. De kan ta hand om akuta händelser och hjälpa till med förebyggande arbete. Skolan måste istället ta ett större ansvar för skolans arbetsmiljö för både elever och lärare. Däremot ska man alltid anmäla att man blivit utsatt för våld i en given situation för arbetsgivare och skyddsombud, som sedan kan rapportera till Arbetsmiljöverket.

Om du utsatts för våld på din arbetsplats bör du också få hjälp att komma över de psykiska efterdyningar som de flesta som utsatts för våld känner av. Om du inte erbjuds hjälp per automatik av din arbetsgivare, kan du vända dig till din lokala företrädare för Lärarnas Riksförbund.

Den som utsatts för hot eller våld på arbetet och varit sjukskriven, kan få ersättning för kostnader och inkomstbortfall (karensdag etcetera). Läs mer på mintrygghet.se och kontakta AFA Försäkring.

Läs mer om hot och våld i skolan.

Mer inom ämnet


Uppdaterad