Foto: Michael McLain

Checklistor: Hot och våld i skolan

Förebyggande arbete och snabbt agerande krävs

Det är viktigt att veta både hur man ska arbeta förebyggande mot hot och våld, och vad man ska göra om man själv eller någon annan på arbetsplatsen blir utsatt. Ta hjälp av våra checklistor.

Förebyggande åtgärder

Handlingsplan om hot och våld

Finns det en handlingsplan om hot och våld på din arbetsplats som alla anställda känner till och känner sig trygga med? På arbetsplatsen ska det finnas rutiner för hur arbetstagarna bör agera i situationer där hot och våld kan förekomma.

Påtala för din arbetsgivare att ni behöver en sådan handlingsplan om det inte redan finns en. Vänd dig till skyddsombudet på din skola om ni inte får gehör hos arbetsgivaren.

Rutinerna i handlingsplanen ska vara kända av alla arbetstagare som kan vara berörda av dessa risker. Exempel på sådana riskfyllda situationer för skolpersonal kan vara elever eller anhöriga till elever som uppträder hotfullt/våldsamt, mail med hotfullt innehåll etc.

Anmäl risksituationer

Om du upptäcker situationer där du eller andra riskerar att utsättas för hot eller våld ska du anmäla detta till din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och som ska se till att risker i arbetsmiljön förebyggs. Det ska råda nolltolerans mot hot och våld på en arbetsplats.


Om du själv blir utsatt för hot eller våld

Kontakta din arbetsgivare omedelbart

Arbetsgivaren är skyldig att utreda och dokumentera händelsen samt att anmäla eventuell arbetsskada till Försäkringskassan och i vissa fall till Arbetsmiljöverket.

Ta kontakt med skyddsombudet på skolan

Skyddsombudet har möjlighet att överblicka situationen och vara till hjälp och stöd i svåra situationer.

Dokumentera händelsen

Dokumentera händelseförlopp och eventuella skador samt notera vilka som är närvarande. Att i efterhand exakt komma ihåg ett händelseförlopp kan vara svårt.

Du kommer att behöva redogöra för det inträffade vid t.ex. arbetsskadeanmälan och en eventuell polisanmälan. Därför är det bra att så fort som möjligt själv dokumentera det som inträffat. Se till att dokumentera eventuella fysiska skador, spara hotfulla mail och så vidare. Om det finns vittnen: kan de stödja din upplevelse av det inträffade?

Se till att få vård

Om du är i behov av akut sjukvård och själv inte kan ta dig till en vårdcentral, kan din arbetsgivare se till att du får hjälp med det.

Skulle du bli sjukskriven och skadan blir ett försäkringsärende är det extra viktigt att kontakt med vården skett så fort som möjligt.

Tänk också på att många reaktioner kan komma i efterhand. Du kan ha drabbats av psykiska trauman som kan ta sig uttryck på olika sätt. Hör med din arbetsgivare om du kan få samtalsstöd genom företagshälsovården.

Polisanmälan

Om ett brott är begånget kan detta polisanmälas. Det bästa är om arbetsgivaren kan stå för anmälan, men vem som helst kan göra en polisanmälan. Det är sedan polis och åklagare som utreder brott och domstolen som prövar om brott har begåtts. Exempel på brott är misshandel och olaga hot.

Orosanmälan

Överväg att göra en orosanmälan om du har anledning att misstänka att ett barn far illa. Som anställd på en skola har du skyldighet att anmäla enligt 6 kap 10 § i skollagenlänk till annan webbplats. Det kan till exempel handla om anhöriga till en elev som beter sig hotfullt mot dig där du har anledning att tro att även eleven utsätts för hot/misshandel. Även här är det fördelaktigt om arbetsgivaren gör orosanmälan.

Försäkringar

Det kan finnas kollektivavtalade försäkringar som ger dig rätt till ersättning om du utsatts för hot eller våld. Ta kontakt med AFA Försäkringlänk till annan webbplats för information. Det kan till exempel gälla ersättning för inkomstbortfall eller andra kostnader samt i vissa fall ersättning för sveda och verk.


Om någon annan på arbetsplatsen blir utsatt

Se till att den drabbade får hjälp

Din insats kan betyda oerhört mycket för den individ som utsatts. Lämna inte den drabbade ensam och se till att den drabbade får hjälp enligt punkterna ovan.

Skriv ner dina iakttagelser

Din uppfattning om vad som hänt kan ha betydelse när händelsen ska utredas av arbetsgivare och andra aktörer. Skriv därför ner dina egna iakttagelser.