Om någon utsätts för hot eller våld i skolan

Snabbt agerande krävs

Det är viktigt att veta vad man ska göra om man själv eller någon annan på arbetsplatsen blir utsatt för hot eller våld.

Foto: Michael McLain

Om du själv blir utsatt för hot eller våld

Kontakta din arbetsgivare omedelbart

Arbetsgivaren är skyldig att utreda och dokumentera händelsen samt att anmäla eventuell arbetsskada till Försäkringskassan och i vissa fall till Arbetsmiljöverket.

Ta kontakt med skyddsombudet på skolan

Skyddsombudet har möjlighet att överblicka situationen och vara till hjälp och stöd i svåra situationer.

Dokumentera händelsen

Dokumentera händelseförlopp och eventuella skador samt notera vilka som är närvarande. Att i efterhand exakt komma ihåg ett händelseförlopp kan vara svårt.

Du kommer att behöva redogöra för det inträffade vid t.ex. arbetsskadeanmälan och en eventuell polisanmälan. Därför är det bra att så fort som möjligt själv dokumentera det som inträffat. Se till att dokumentera eventuella fysiska skador, spara hotfulla mail och så vidare. Om det finns vittnen: kan de stödja din upplevelse av det inträffade?

Se till att få vård

Om du är i behov av akut sjukvård och själv inte kan ta dig till en vårdcentral, kan din arbetsgivare se till att du får hjälp med det.

Skulle du bli sjukskriven och skadan blir ett försäkringsärende är det extra viktigt att kontakt med vården skett så fort som möjligt.

Tänk också på att många reaktioner kan komma i efterhand. Du kan ha drabbats av psykiska trauman som kan ta sig uttryck på olika sätt. Hör med din arbetsgivare om du kan få samtalsstöd genom företagshälsovården.

Polisanmälan

Om ett brott är begånget kan detta polisanmälas. Det bästa är om arbetsgivaren kan stå för anmälan, men vem som helst kan göra en polisanmälan. Det är sedan polis och åklagare som utreder brott och domstolen som prövar om brott har begåtts. Exempel på brott är misshandel och olaga hot.

Orosanmälan

Överväg att göra en orosanmälan om du har anledning att misstänka att ett barn far illa. Läs mer om anmälningsskyldigheten här.

Som anställd på en skola har du även skyldighet att anmäla enligt 6 kap 10 § i skollagen Länk till annan webbplats.. Det kan till exempel handla om anhöriga till en elev som beter sig hotfullt mot dig där du har anledning att tro att även eleven utsätts för hot/misshandel. Även här är det fördelaktigt om arbetsgivaren gör orosanmälan.

Försäkringar

Det kan finnas kollektivavtalade försäkringar som ger dig rätt till ersättning om du utsatts för hot eller våld. Ta kontakt med AFA Försäkring Länk till annan webbplats. för information. Det kan till exempel gälla ersättning för inkomstbortfall eller andra kostnader samt i vissa fall ersättning för sveda och värk.


Om någon annan på arbetsplatsen blir utsatt

Se till att den drabbade får hjälp

Din insats kan betyda oerhört mycket för den individ som utsatts. Lämna inte den drabbade ensam och se till att den drabbade får hjälp enligt punkterna ovan.

Skriv ner dina iakttagelser

Din uppfattning om vad som hänt kan ha betydelse när händelsen ska utredas av arbetsgivare och andra aktörer. Skriv därför ner dina egna iakttagelser.

Frågor & svar

När man tar anställning som lärare, omfattas man av så kallad "tillsynsplikt", det vill säga det åligger läraren att vaka över elevernas uppförande och ordning under skoltid. Läraren har en plikt att ingripa på ett omdömesgillt sätt om eleverna uppträder olämpligt. Den plikten följer med anställningsavtalet.

Lärare har inga särskilda befogenheter som följer med anställningen, utan rätten att använda våld bedöms med utgångspunkt från vad som gäller för våldsanvändning för övrigt. Det är de allmänna reglerna om nöd och nödvärn i 24 kap 1 § respektive 4 § i Brottsbalken som är tillämplig även i skolans värld.

Till att börja med ska allt grovt våld som förekommer på en skola ska polisanmälas (precis som i samhället i övrigt). Eftersom det ytterst är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön bör arbetsgivaren stå för anmälan. Om arbetsgivaren av någon anledning inte vill, kan man själv göra anmälan. Om det inte rör sig om grovt våld bör man noga överväga situationen och ta hänsyn till faktorer som elevens ålder, uppsåt, hur mycket våld det rörde sig om och så vidare.

Man kan inte förvänta sig att polisen ska lösa skolans problem med disciplin och våld. De kan ta hand om akuta händelser och hjälpa till med förebyggande arbete. Skolan måste istället ta ett större ansvar för skolans arbetsmiljö för både elever och lärare. Däremot ska man alltid anmäla att man blivit utsatt för våld i en given situation för arbetsgivare och skyddsombud, som sedan kan rapportera till Arbetsmiljöverket.

Om du utsatts för våld på din arbetsplats bör du också få hjälp att komma över de psykiska efterdyningar som de flesta som utsatts för våld känner av. Om du inte erbjuds hjälp per automatik av din arbetsgivare, kan du vända dig till din lokala företrädare för Lärarnas Riksförbund.

Den som utsatts för hot eller våld på arbetet och varit sjukskriven, kan få ersättning för kostnader och inkomstbortfall (karensdag etcetera). Läs mer på mintrygghet.se och kontakta AFA Försäkring.

Läs mer om hot och våld i skolan.

Mer inom ämnet


Uppdaterad