Om någon blir utsatt för mobbning eller annan kränkande sär­behand­ling

Kränkningar får aldrig accepteras

Skolan ska vara en trygg arbetsplats där alla kan trivas och utföra ett gott arbete utan att riskera att mobbas. Prata med din rektor eller ditt skyddsombud om du eller någon annan på skolan utsätts för mobbning eller andra kränkningar.

Johner Bildbyra AB+46 8 644 83 30info@johner.sesales@johner.se

Det borde vara självklart för alla att kunna gå till sitt arbete utan att riskera att bli utsatta för mobbning, men så är det tyvärr inte. Den som utsätts för kränkande särbehandling eller mobbning behandlas grovt respektlöst. Det kan leda till otrygghet, stress, försämrad självkänsla och även fysisk och psykisk ohälsa. Mobbning kan till exempel vara att ignorera, frysa ut eller avsiktligt förminska någon, att undanhålla information eller tala illa om någon. Det kan vara tydligt eller mer subtilt. Under alla omständigheter är det extremt nedbrytande för den som drabbas.

Mobbning är en form av kränkande särbehandling. Det är rektorn som har ansvaret för att mobbning och andra former av kränkande särbehandling förebyggs, men alla på skolan har ett ansvar att motverka mobbning och kränkningar.
Läs mer om att motverka mobbning.

Observera att inte alla konflikter är mobbning. Att personer på en arbetsplats har olika åsikter eller framföra kritik mot varandra behöver inte vara mobbning. Det är först när konflikten och motsättningarna inte längre grundas på ömsesidig respekt som mobbning kan uppstå.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Länk till annan webbplats. definieras kränkande särbehandling som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att personerna ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Om du blir utsatt för mobbning eller annan kränkande särbehandling

Som lärare eller studie- och yrkesvägledare kan du bli utsatt för mobbning och annan kränkande särbehandling från elever, kollegor, skolledning eller föräldrar. Det är viktigt att andra arbetstagare på en arbetsplats vågar stå upp för den som kränks och kan säga ifrån. Om ingen gör det kan den mobbade uppleva att arbetskamraterna samtycker med den som mobbar.

Anmäl till arbetsgivaren

Om du har blivit utsatt för mobbning eller annan kränkande särbehandling bör du anmäla detta till din arbetsgivare. Du kan också vända dig till skyddsombudet på din skola, som i sin tur kan kontakta arbetsgivaren. Om det är arbetsgivaren som mobbar rekommenderar vi att du vänder dig till skyddsombudet.

Arbetsgivaren ska efter anmälan utreda om det har skett någon mobbning eller annan kränkande särbehandling. Om de kommer fram till att det har förekommit mobbning ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att stoppa den.

Arbetsmiljöverket kan kräva rutiner

Om arbetsgivaren inte agerar, eller om det på annat sätt brister i rutinerna, kan skyddsombudet ta ärendet vidare till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan då kräva att arbetsgivaren ser till att det finns relevanta rutiner på skolan och att dessa följs.

I det fall mobbningen lett till långvarig sjukskrivning kan det vara aktuellt att anmäla det som arbetsskada, och om den som mobbar gjort sig skyldig till lagbrott bör detta polisanmälas.

STÖD OCH RÅD

Ta hjälp av ditt ombud

För att få stöd och råd vid mobbning kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på din skola. Du kan också ta kontakt med Lärarnas Riksförbunds medlemsjour där du får prata med en kunnig ombudsman.

Om arbetsgivaren vill ta till arbetsrättsliga åtgärder och till exempel förflytta dig eller överväger uppsägning av personliga skäl bör du omedelbart vända dig till ditt ombud.

Frågor & svar

Det borde vara självklart att kunna gå till sitt arbete utan att riskera att bli utsatt för mobbning. Så är tyvärr inte fallet för alla. Det är viktigt att andra arbetstagare på en arbetsplats vågar stå upp för den som mobbas och kan säga ifrån. Om ingen gör det kan den mobbade uppleva att arbetskamraterna samtycker med den som mobbar.

Anmäl mobbningen

Den som har blivit utsatt för mobbning kan anmäla detta till arbetsgivaren. Det går också bra att vända sig till skyddsombudet på arbetsplatsen, som i sin tur kan kontakta arbetsgivaren. Om det är arbetsgivaren som mobbar rekommenderar vi att man vänder sig till skyddsombudet.

Arbetsgivaren ska efter anmälan utreda om det har skett någon mobbning eller kränkande särbehandling. Om det kommer fram att det förekommit mobbning ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att stoppa den. Det kan tyckas egendomligt att det är arbetsgivaren själv som ska utreda även i de fall det är en chef som anklagas för mobbning, men det är så det svenska regelverket ser ut.

Vid mer komplicerade konflikter kan arbetsgivaren ta hjälp av företagshälsovården för att utreda och komma med förslag till förbättringar.

Vad kan Arbetsmiljöverket göra?

Om arbetsgivaren inte agerar, eller om det på annat sätt brister i rutinerna, kan skyddsombudet ta ärendet vidare till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan då kräva att arbetsgivaren ser till att det finns relevanta rutiner på skolan och att dessa följs. Den arbetstagare som anser sig blivit mobbad kan också själv göra en anmälan direkt till Arbetsmiljöverket. Detta kallas för ”arbetstagares anmälan”. Arbetsmiljöverket biträder dock inte någon part i en konflikt på arbetsplatsen eller tar ställning till vem som bär skulden för mobbningen. Däremot kan en arbetstagares anmälan vara en viktig signal till arbetsgivare som inte tar sitt uppdrag på allvar.

Ta hjälp av ditt ombud

För att få stöd och råd vid mobbning kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på din arbetsplats. Om arbetsgivaren vill ta till arbetsrättsliga åtgärder och till exempel förflytta dig eller överväger uppsägning av personliga skäl bör du omedelbart vända dig till ditt ombud. I det fall mobbningen lett till långvarig sjukskrivning kan det vara aktuellt att anmäla det som arbetsskada, och om den som mobbar gjort sig skyldig till lagbrott bör detta polisanmälas

Se även frågan "Vilket ansvar har arbetsgivaren för att förebygga mobbning?" »

Arbetsgivaren har ansvaret för att mobbning och kränkande särbehandling förebyggs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Arbetsgivaren ska tydligt ha gjort klart att mobbning inte är accepterat på arbetsplatsen. Det kan till exempel finnas med i den arbetsmiljöpolicy som ska finnas på arbetsplatsen.

Arbetstagarna behöver också vara involverade i arbetet med att motverka mobbning.

Arbetsgivaren ska också ha rutiner som arbetstagarna känner till, som talar om vad man ska göra om mobbning förekommer på arbetsplatsen.

Här är exempel på vad sådana rutiner bör klargöra enligt Arbetsmiljöverket:

  • Vem ska man kontakta vid fall av mobbning?
  • Om den som mobbar är den utsattes närmaste chef, vem vänder den utsatte sig till då?
  • Vilka har möjlighet att få ta del av den information som den utsatte eller någon annan berättar?
  • Vilken hjälp finns att få för den som utsatts för mobbning?

Se även frågan "Vad kan jag göra om jag utsätts för mobbning?" »

Mobbning eller kränkande särbehandling ska inte förkomma på en arbetsplats och arbetsgivaren är skyldig att omgående utreda missförhållanden och göra allt vad man rimligtvis kan för att få dessa att upphöra. Det finns dock inga bestämmelser i arbetsmiljölagstiftningen som ger den utsatta rätt till skadestånd eller andra ersättningar.

Lärarnas Riksförbund kan hjälpa dig med att göra arbetsgivaren uppmärksam på problematiken, stödja dig i samband med eventuella samtal, sätta tryck på arbetsgivaren att vidta adekvata åtgärder på arbetsplatsen samt bevaka att hanteringen sker på ett korrekt sätt.

Lärarnas Riksförbunds skyddsombud kan även vända sig till Arbetsmiljöverket för stöd och hjälp om problemen är av sådan art att detta behövs.

Mer inom ämnet