Om någon blir utsatt för mobbning eller annan kränkande sär­behand­ling

Kränkningar får aldrig accepteras

Skolan ska vara en trygg arbetsplats där alla kan trivas och utföra ett gott arbete utan att riskera att mobbas. Prata med din rektor eller ditt skyddsombud om du eller någon annan på skolan utsätts för mobbning eller andra kränkningar.

Johner Bildbyra AB+46 8 644 83 30info@johner.sesales@johner.se

Det borde vara självklart för alla att kunna gå till sitt arbete utan att riskera att bli utsatta för mobbning, men så är det tyvärr inte. Den som utsätts för kränkande särbehandling eller mobbning behandlas grovt respektlöst. Det kan leda till otrygghet, stress, försämrad självkänsla och även fysisk och psykisk ohälsa. Mobbning kan till exempel vara att ignorera, frysa ut eller avsiktligt förminska någon, att undanhålla information eller tala illa om någon. Det kan vara tydligt eller mer subtilt. Under alla omständigheter är det extremt nedbrytande för den som drabbas.

Mobbning är en form av kränkande särbehandling. Det är rektorn som har ansvaret för att mobbning och andra former av kränkande särbehandling förebyggs, men alla på skolan har ett ansvar att motverka mobbning och kränkningar.
Läs mer om att motverka mobbning.

Observera att inte alla konflikter är mobbning. Att personer på en arbetsplats har olika åsikter eller framföra kritik mot varandra behöver inte vara mobbning. Det är först när konflikten och motsättningarna inte längre grundas på ömsesidig respekt som mobbning kan uppstå.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Länk till annan webbplats. definieras kränkande särbehandling som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att personerna ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Om du blir utsatt för mobbning eller annan kränkande särbehandling

Som lärare eller studie- och yrkesvägledare kan du bli utsatt för mobbning och annan kränkande särbehandling från elever, kollegor, skolledning eller föräldrar. Det är viktigt att andra arbetstagare på en arbetsplats vågar stå upp för den som kränks och kan säga ifrån. Om ingen gör det kan den mobbade uppleva att arbetskamraterna samtycker med den som mobbar.

Anmäl till arbetsgivaren

Om du har blivit utsatt för mobbning eller annan kränkande särbehandling bör du anmäla detta till din arbetsgivare. Du kan också vända dig till skyddsombudet på din skola, som i sin tur kan kontakta arbetsgivaren. Om det är arbetsgivaren som mobbar rekommenderar vi att du vänder dig till skyddsombudet.

Arbetsgivaren ska efter anmälan utreda om det har skett någon mobbning eller annan kränkande särbehandling. Om de kommer fram till att det har förekommit mobbning ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att stoppa den.

Arbetsmiljöverket kan kräva rutiner

Om arbetsgivaren inte agerar, eller om det på annat sätt brister i rutinerna, kan skyddsombudet ta ärendet vidare till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan då kräva att arbetsgivaren ser till att det finns relevanta rutiner på skolan och att dessa följs.

I det fall mobbningen lett till långvarig sjukskrivning kan det vara aktuellt att anmäla det som arbetsskada, och om den som mobbar gjort sig skyldig till lagbrott bör detta polisanmälas.

STÖD OCH RÅD

Ta hjälp av ditt ombud

För att få stöd och råd vid mobbning kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på din skola. Du kan också ta kontakt med Lärarnas Riksförbunds medlemsjour där du får prata med en kunnig ombudsman.

Om arbetsgivaren vill ta till arbetsrättsliga åtgärder och till exempel förflytta dig eller överväger uppsägning av personliga skäl bör du omedelbart vända dig till ditt ombud.