Foto: Michael McLain

Motverka mobbning och kränkande särbehandling

Förebyggande arbete och snabbt agerande krävs

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att mobbning förebyggs, men alla på skolan har ett ansvar för att motverka mobbning och kränkande handlingar. Mobbing är en form av kränkande särbehandling.

Vad bidrar till kränkande särbehandling på arbetet?

Ofta är det ett antal olika faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att utvecklas på en arbetsplats. Några riskfaktorer är

 • svagt ledarskap
 • brister i organisationen
 • ständiga förändringsprocesser
 • konflikter som inte blir lösta.

Förebyggande arbete mot mobbning och kränkande särbehandling

Arbetsgivaren har ansvaret för att mobbing och kränkande särbehandling förebyggs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 Länk till annan webbplats.) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4 Länk till annan webbplats.).

Det förebyggande arbetet mot mobbning ska hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. På så sätt ingår arbetet mot mobbning i ett metodiskt arbete där skolans arbetsklimat får en kontinuerlig helhetsbelysning.

Arbetsgivaren ska tydligt ha gjort klart att mobbning inte är accepterat på arbetsplatsen. Det kan till exempel finnas med i den arbetsmiljöpolicy som ska finnas på arbetsplatsen. Arbetstagarna behöver också vara involverade i arbetet med att motverka mobbning. Att låta bli att agera i en mobbningssituation ger mobbaren eller mobbarna fritt spelrum och är oacceptabelt.

Rutiner för att förebygga mobbning

Arbetsgivaren ska också ha rutiner som tidigt fångar upp signaler och talar om vad man ska göra om mobbning förekommer på arbetsplatsen. Dessa rutiner ska vara väl kända för arbetstagarna.

Här är exempel på vad sådana rutiner bör klargöra enligt Arbetsmiljöverket:

 1. Vem ska man kontakta vid fall av mobbning?
 2. Om den som mobbar är den utsattes närmaste chef, vem vänder den utsatte sig till då?
 3. Vilka har möjlighet att få ta del av den information som den utsatte eller någon annan berättar?
 4. Vilken hjälp finns att få för den som utsatts för mobbning?
 1. Snabba åtgärder krävs

Om det finns tecken på mobbning eller annan kränkande särbehandling ska arbetsgivaren så fort som möjligt vidta och följa upp åtgärder för att få slut på mobbningen. Arbetsgivaren ska särskilt utredas om orsakerna finns i arbetets organisation.

Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling ska snabbt få hjälp och stöd. Arbetsgivaren ska även ha särskilda rutiner för detta.

STÖD OCH RÅD

Ta hjälp av ditt ombud

För att få stöd och råd vid mobbning kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på din skola. Du kan också ta kontakt med Lärarnas Riksförbunds medlemsjour där du får prata med en kunnig ombudsman.

Frågor & svar

Det borde vara självklart att kunna gå till sitt arbete utan att riskera att bli utsatt för mobbning. Så är tyvärr inte fallet för alla. Det är viktigt att andra arbetstagare på en arbetsplats vågar stå upp för den som mobbas och kan säga ifrån. Om ingen gör det kan den mobbade uppleva att arbetskamraterna samtycker med den som mobbar.

Anmäl mobbningen

Den som har blivit utsatt för mobbning kan anmäla detta till arbetsgivaren. Det går också bra att vända sig till skyddsombudet på arbetsplatsen, som i sin tur kan kontakta arbetsgivaren. Om det är arbetsgivaren som mobbar rekommenderar vi att man vänder sig till skyddsombudet.

Arbetsgivaren ska efter anmälan utreda om det har skett någon mobbning eller kränkande särbehandling. Om det kommer fram att det förekommit mobbning ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att stoppa den. Det kan tyckas egendomligt att det är arbetsgivaren själv som ska utreda även i de fall det är en chef som anklagas för mobbning, men det är så det svenska regelverket ser ut.

Vid mer komplicerade konflikter kan arbetsgivaren ta hjälp av företagshälsovården för att utreda och komma med förslag till förbättringar.

Vad kan Arbetsmiljöverket göra?

Om arbetsgivaren inte agerar, eller om det på annat sätt brister i rutinerna, kan skyddsombudet ta ärendet vidare till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan då kräva att arbetsgivaren ser till att det finns relevanta rutiner på skolan och att dessa följs. Den arbetstagare som anser sig blivit mobbad kan också själv göra en anmälan direkt till Arbetsmiljöverket. Detta kallas för ”arbetstagares anmälan”. Arbetsmiljöverket biträder dock inte någon part i en konflikt på arbetsplatsen eller tar ställning till vem som bär skulden för mobbningen. Däremot kan en arbetstagares anmälan vara en viktig signal till arbetsgivare som inte tar sitt uppdrag på allvar.

Ta hjälp av ditt ombud

För att få stöd och råd vid mobbning kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på din arbetsplats. Om arbetsgivaren vill ta till arbetsrättsliga åtgärder och till exempel förflytta dig eller överväger uppsägning av personliga skäl bör du omedelbart vända dig till ditt ombud. I det fall mobbningen lett till långvarig sjukskrivning kan det vara aktuellt att anmäla det som arbetsskada, och om den som mobbar gjort sig skyldig till lagbrott bör detta polisanmälas

Se även frågan "Vilket ansvar har arbetsgivaren för att förebygga mobbning?" »

Arbetsgivaren har ansvaret för att mobbning och kränkande särbehandling förebyggs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Arbetsgivaren ska tydligt ha gjort klart att mobbning inte är accepterat på arbetsplatsen. Det kan till exempel finnas med i den arbetsmiljöpolicy som ska finnas på arbetsplatsen.

Arbetstagarna behöver också vara involverade i arbetet med att motverka mobbning.

Arbetsgivaren ska också ha rutiner som arbetstagarna känner till, som talar om vad man ska göra om mobbning förekommer på arbetsplatsen.

Här är exempel på vad sådana rutiner bör klargöra enligt Arbetsmiljöverket:

 • Vem ska man kontakta vid fall av mobbning?
 • Om den som mobbar är den utsattes närmaste chef, vem vänder den utsatte sig till då?
 • Vilka har möjlighet att få ta del av den information som den utsatte eller någon annan berättar?
 • Vilken hjälp finns att få för den som utsatts för mobbning?

Se även frågan "Vad kan jag göra om jag utsätts för mobbning?" »

Mobbning eller kränkande särbehandling ska inte förkomma på en arbetsplats och arbetsgivaren är skyldig att omgående utreda missförhållanden och göra allt vad man rimligtvis kan för att få dessa att upphöra. Det finns dock inga bestämmelser i arbetsmiljölagstiftningen som ger den utsatta rätt till skadestånd eller andra ersättningar.

Lärarnas Riksförbund kan hjälpa dig med att göra arbetsgivaren uppmärksam på problematiken, stödja dig i samband med eventuella samtal, sätta tryck på arbetsgivaren att vidta adekvata åtgärder på arbetsplatsen samt bevaka att hanteringen sker på ett korrekt sätt.

Lärarnas Riksförbunds skyddsombud kan även vända sig till Arbetsmiljöverket för stöd och hjälp om problemen är av sådan art att detta behövs.

Mer inom ämnet


Uppdaterad