Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Föreskrift från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit fram en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskriften förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Foto: Michael McLain

Var tredje anmälan om arbetssjukdom är relaterad till organisatoriska och sociala faktorer. Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4 Länk till annan webbplats.) har därför utfärdats som ett led i att bromsa de senaste årens kraftiga ökning av arbetsrelaterad ohälsa.

Det nya med föreskriften är att den reglerar områden som är direkt kopplade till stress och arbetsbelastning, samt arbetstider. Det är första gången regelverket tar sikte på den psykosociala arbetsmiljön i sin helhet.

När det gäller kränkande särbehandling fanns det tidigare separata föreskrifter. Dessa ingår nu, milt modifierade, inom ramarna för föreskriften AFS 2015:4.

Föreskriften ställer krav på kunskaper om hur man ska förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Föreskriften ställer också krav på att arbetsgivaren sätter mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och på ett konkret sätt lyfter hur man kan arbeta med att se till att arbetsbelastningen inte blir ohälsosam.

Föreskriften är bindande, men innehåller också så kallade "allmänna råd" om hur man kan gå tillväga. De allmänna råden är inte är bindande.

Samverkan än viktigare

Det är viktigt att föreskriften inte ses som fristående, utan som något som införlivas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, (AFS 2001:1 Länk till annan webbplats.). Det handlar alltså om att utveckla samverkan, både på huvudmannanivå och på skolnivå.

Det är också viktigt att känna till att det huvudsakliga syftet med föreskriften är att ge ett stärkt stöd i det förebyggande arbetet. Därför är det klokt att även lyfta vad som ska göras när ohälsa har uppstått.


Checklista för föreskrifterna

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en checklista för föreskriften. Checklistan kan användas av lärare, studie- och yrkesvägledare och skyddsombud. 
Checklista för AFS 2015:4

Skol-OSA

Skol-OSA är ett partsgemensamt och skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Läs mer om Skol-OSA


TIPS FÖR ATT KOMMA IGÅNG

  • Har ni ingen lokalavdelning på skolan? Börja med att starta en lokalavdelning, så att ni kan utse lokalombud och skyddsombud. Det spelar ingen roll hur många medlemmar det är på arbetsplatsen för att ni ska kunna bilda lokalavdelning och välja ombud. Ta kontakt med föreningsombud om ni behöver hjälp.
  • Påtala att det är arbetsgivarens ansvar att skapa förutsättningar för och driva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Låt arbetsmiljöfrågorna bli en naturlig del i verksamheten. Ha det gärna som en stående punkt på era möten.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att ge skyddsombuden den utbildning de behöver för att kunna medverka i arbetsmiljöarbetet på er skola. Lärarnas Riksförbund tillhandahåller utbildningar för våra skyddsombud och lokalombud.

Utbildningsmaterial för dig som är ombud

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en utbildning om den nya föreskriften som riktar sig till skyddsombud och fackliga ombud. Det är distriktsordföranden och ombudsmännen som håller i utbildningen och har åtkomst till detta utbildningsmaterial.