Checklista för AFS 2015:4

Ett stöd i arbetsmiljöarbetet

Lärare och studie- och yrkesvägledare ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Använd vår checklista som ett stöd i arbetsmiljöarbetet på din skola.

Rätt använd kan Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA, AFS 2015:4) vara ett stöd för arbetsmiljöarbetet på din skola och bidra till en förbättrad arbetssituation för dig. Föreskriften ger dig stöd för att ta upp följande på din skola:

Tjänstefördelning

 • Är du delaktig i din tjänstefördelning inför läsåret?
 • Framgår det av tjänstefördelningen hur din totala arbetssituation ser ut?
 • Görs en bedömning av tidsåtgången av respektive arbetsuppgift?
 • Hur fördelas elevgrupper och ämnen/kurser? Bidrar fördelningen till en effektiv tidsanvändning och kvalitet i undervisningen?

Schema

 • Är ditt schema lagt med omsorg om din arbetsbelastning och på ett sätt så att du kan hålla hög kvalitet i din undervisning?
 • Ger ditt schema möjligheter till förflyttning, raster och pauser?
 • Hur hanteras arbetstoppar inom ramarna för respektive avstämningsperiod?

Prioritering

 • Är det tydligt vilket resultat som förväntas av dig inom respektive arbetsuppgift?
 • Upprättas en prioriteringsordning av dina arbetsuppgifter så att det framgår vad som först ska tas bort eller fördelas till andra om tiden inte räcker till?
 • Finns en tydlig rutin för hur du ska gå tillväga när det uppstår konflikter mellan arbetsuppgifter och disponibel tid?
 • Har du balans mellan ditt arbete och din fritid?
 • Finns det en tillgänglighetspolicy i samband med så kallat ”gränslöst arbete”?

Hur fungerar det på din skola?

 • Finns det skyddsombud på arbetsplatsen?
 • Finns det en arbetsmiljöpolicy och känner du till den?
 • Tas din arbetsmiljö och arbetsbelastning upp i ditt medarbetarsamtal?
 • Vet du hur du ska hantera och agera i psykiskt påfrestande situationer?
 • Finns det en policy och andra rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras?

Mer inom ämnet