Skol-OSA

Stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrift

Skol-OSA ett skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

I skol-OSA finns texter som utvecklar och förklarar föreskriftens paragrafer, samt texter som riktar sig direkt till lokala och centrala samverkansgrupper, skyddskommitté eller motsvarande.

Tanken är att ombud och chefer ska kunna läsa mer om OSA-paragraferna, men också få reda på hur man kan jobba med OSA i skolan och förskolan så att arbetsmiljön blir bättre.

I skol-OSA finns en verktygssida där du kan hitta olika verktyg för arbetsmiljöarbete, exempelvis OSA-checklistor och förslag till riskbedömningar.

Bakgrund till Skol-OSA

Arbetsmiljöverket utfärdade den 31 mars 2016 en ny föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), AFS 2015:4 Länk till annan webbplats..

Avtalsparterna (SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd) valde i november 2016 att prolongera det kommunala avtalet HÖK 12 och tillsatte i samband med detta fem arbetsgrupper. En av dessa arbetsgrupper handlar om arbetsmiljö och ansvarar för att utarbeta ett stödmaterial med utgångspunkt i OSA för skolans och skolans verksamhet.

Parterna vill understryka det gemensamma ansvaret för ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan och ser positivt på de nya föreskrifterna. Föreskrifterna är tydliga och konkreta och kan på så sätt bidra till en god utveckling ifråga om att förebygga ohälsa. En god organisatorisk och social arbetsmiljö gynnar även förskolans och skolans måluppfyllelse.

FAKTARUTA

Skol-OSA — ett gemensamt projekt

Skol-OSA är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – numera SKR), Sobona, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Denna information om OSA riktar sig särskilt till dig som jobbar med arbetsmiljöfrågor i skolan och förskolan. Här finns råd, tips, tolkningar och stöd för skolledare och ombud i lokal och central samverkan/MBL/skyddskommitté.

Kapitel i Skol-OSA

 • Startsida Skol-OSA
 • Arbetsmiljölagen som fundament
 • Syfte, omfattning och definitioner (1-4 §)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (5 §)
 • Kunskaper (6 §)
 • Mål (7-8 §)
 • Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 §)
 • Arbetsbelastning — prioritera bland arbetsuppgifter (10 §)
 • Starkt psykiskt påfrestande arbete (11 §)
 • Arbetstidens förläggning (12 §)
 • Kränkande särbehandling  (13—14 §)
 • Verktyg och fördjupning

Här kan du läsa och ladda ner Skol-OSA i pdf-format Pdf, 952 kB.