Rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet

Tidiga insatser är ofta mest effektiva

Om du blir sjukskriven kan du ibland behöva stöd och åtgärder för att kunna komma tillbaka till arbetet som lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Boy with an arm in plaster indoors on the brown background , careless behavior at home, being in hospital, injury and health concept

Om du drabbas av sjukdom så är det i första hand din arbetsgivare som ansvarar för att utreda om du behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetet. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller både arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade sjukdomar hos arbetstagarna.

De bästa förutsättningarna för att din rehabilitering ska lyckas finns på din egen arbetsplats. Där känner du redan till verksamheten och kan få stöd av dina arbetskamrater och de fackliga ombuden.

Det är viktigt att rehabiliteringen kommer igång så tidigt som möjligt eftersom tidiga insatser ofta är mest effektiva.

Arbetet kan behöva anpassas

Arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser kan till exempel vara att anpassa arbetsplatsen, skaffa tekniska hjälpmedel, ändra arbetsinnehåll eller arbetsorganisation. Det kan också innebära arbetsträning, arbetsprövning eller utbildning/omskolning.

I andra hand ska arbetsgivaren utreda möjligheten till arbete någon annanstans inom hela arbetsgivarens verksamhet. Även då kan det bli fråga om omplacering, arbetsträning, utbildning/omskolning eller att arbetsgivaren skaffar tekniska hjälpmedel och ändrar arbetsinnehåll och arbetsorganisation.

Arbetsgivaren kan ta hjälp av företagshälsovården vid arbetsanpassning och rehabilitering.

Vem ansvarar för vad inom rehabiliteringen?

  • Arbetsgivaren har ansvaret för de arbetslivsinriktade åtgärderna.
  • Försäkringskassan har ett övergripande ansvar för att samordna åtgärderna och se till att dina behov tillgodoses.
  • Sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen.
  • Du som är sjukskriven är skyldig att medverka till din egen rehabilitering.
  • Lärarnas Riksförbunds ombud har, om du efterfrågar det, till uppgift att bevaka att de andra aktörerna lever upp till sina ansvar.

STÖD OCH RÅD

Ta hjälp av ditt ombud

Vänd dig i första hand till skyddsombudet på din skola eller till huvudskyddsombudet om du vill ha Lärarnas Riksförbunds hjälp i en fråga som rör din rehabilitering. Om ni inte har något skyddsombud på skolan kan du kontakta ert föreningsombud i LR-föreningen.

För dig som är ombud

Du som är ombud hittar mer information om vad som gäller när någon har behov av rehabilitering i vår broschyr Arbetsmiljöarbetet – en vägledning för ombud Länk till annan webbplats..

Frågor & svar

Om du blir sjukskriven och behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetet kan du som medlem i Lärarnas Riksförbund få hjälp från ditt ombud. Ombudet roll blir då att finnas med som ett professionellt stöd för att bevaka att de regler som finns följs. Det kan till exempel handla om att bevaka att arbetsgivaren tar sitt rehabiliteringsansvar när det gäller att ta fram en tydlig rehabiliteringsplan och göra nödvändiga anpassningar.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar syftar till att den anställde ska få tillbaka sin arbetsförmåga. I första hand för att man ska kunna komma tillbaka till sin ordinarie anställning och om det inte är möjligt för att man ska kunna få andra arbetsuppgifter i arbetsgivarens verksamhet. Många gånger behöver arbetsgivaren i samarbete med företagshälsovården ta ansvar för vissa insatser, medan den vanliga sjukvården tar ansvar för andra.

Lärarnas Riksförbunds ombud har god insikt i hur det fungerar i skolan och kan därför komma med konkreta förslag på anpassningar som gör det lättare att komma tillbaka till arbetet. Det kan till exempel handla om hur schemat ska läggas och vilka lokaler man kan ha lektioner i.

Ombudet är ofta med som stöd på rehabiliteringsmötena med Försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren. Arbetsgivaren har inte rätt att säga nej till att du har med dig ett ombud på möten som handlar om din rehabilitering.

Se även frågan När och hur ska jag kontakta mitt ombud om jag blir sjukskriven?

Ta kontakt med Lärarnas Riksförbund så fort som möjligt om du blir sjukskriven, och märker att du inte snabbt kommer kunna gå tillbaka till arbetet. Ta även kontakt direkt om arbetsgivaren kallar till ett möte med anledning av din sjukskrivning.

Börja med att höra av dig till skyddsombudet på din skola. Om ni inte har något skyddsombud på skolan kan du kontakta ert föreningsombud.

Se även frågan Vilken hjälp kan jag få från Lärarnas Riksförbund om jag blir långtidssjukskriven?

Så länge det rör sig om en kortvarig sjukdom behöver du inte berätta din diagnos för arbetsgivaren. Men om du behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetet så behöver du samarbeta i rehabiliteringen, och det blir svårt att göra det om du inte berättar vad du har fått för diagnos.

Om du har ferietjänst ska du sjukanmäla dig utan dröjsmål till arbetsgivaren. Du kan också anmäla att du vill ta ut den semester som du går miste om på grund av sjukskrivningen under det kommande läsåret i stället. Du och din chef ska tillsammans komma överens om när under läsåret du ska ta ut semestern.

Du som har semestertjänst och blir sjuk under semestern kan begära av din arbetsgivare att få byta ut semestern mot sjukskrivning så att du kan ta ut din semester vid ett senare tillfälle.

Läs också

Vad får jag för ersättning om jag varit sjuk under sommaren? och Vilken ersättning får jag under sommaren om jag varit sjukskriven under läsåret?

Mer inom ämnet


Uppdaterad