Rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet

Tidiga insatser är ofta mest effektiva

Om du blir sjukskriven kan du ibland behöva stöd och åtgärder för att kunna komma tillbaka till arbetet som lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Boy with an arm in plaster indoors on the brown background , careless behavior at home, being in hospital, injury and health concept

Om du drabbas av sjukdom så är det i första hand din arbetsgivare som ansvarar för att utreda om du behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetet. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller både arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade sjukdomar hos arbetstagarna.

De bästa förutsättningarna för att din rehabilitering ska lyckas finns på din egen arbetsplats. Där känner du redan till verksamheten och kan få stöd av dina arbetskamrater och de fackliga ombuden.

Det är viktigt att rehabiliteringen kommer igång så tidigt som möjligt eftersom tidiga insatser ofta är mest effektiva.

Arbetet kan behöva anpassas

Arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser kan till exempel vara att anpassa arbetsplatsen, skaffa tekniska hjälpmedel, ändra arbetsinnehåll eller arbetsorganisation. Det kan också innebära arbetsträning, arbetsprövning eller utbildning/omskolning.

I andra hand ska arbetsgivaren utreda möjligheten till arbete någon annanstans inom hela arbetsgivarens verksamhet. Även då kan det bli fråga om omplacering, arbetsträning, utbildning/omskolning eller att arbetsgivaren skaffar tekniska hjälpmedel och ändrar arbetsinnehåll och arbetsorganisation.

Arbetsgivaren kan ta hjälp av företagshälsovården vid arbetsanpassning och rehabilitering.

Vem ansvarar för vad inom rehabiliteringen?

  • Arbetsgivaren har ansvaret för de arbetslivsinriktade åtgärderna.
  • Försäkringskassan har ett övergripande ansvar för att samordna åtgärderna och se till att dina behov tillgodoses.
  • Sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen.
  • Du som är sjukskriven är skyldig att medverka till din egen rehabilitering.
  • Lärarnas Riksförbunds ombud har, om du efterfrågar det, till uppgift att bevaka att de andra aktörerna lever upp till sina ansvar.

STÖD OCH RÅD

Ta hjälp av ditt ombud

Vänd dig i första hand till skyddsombudet på din skola eller till huvudskyddsombudet om du vill ha Lärarnas Riksförbunds hjälp i en fråga som rör din rehabilitering. Om ni inte har något skyddsombud på skolan kan du kontakta ert föreningsombud i LR-föreningen.

För dig som är ombud

Du som är ombud hittar mer information om vad som gäller när någon har behov av rehabilitering i vår broschyr Arbetsmiljöarbetet – en vägledning för ombud Länk till annan webbplats..