Skyddsombudet företräder dig i arbetsmiljöfrågor

Över 2 500 LR-medlemmar är skyddsombud

På alla skolor med minst fem anställda ska det finnas ett skyddsombud. Skyddsombudet företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljölagen.

Johner Bildbyra AB+46 8 644 83 30info@johner.sesales@johner.se

Över 2 500 lärare och studie- och yrkesvägledare inom Lärarnas Riksförbund har uppdrag som skyddsombud på sina skolor. Som skyddsombud har man ett mycket viktigt uppdrag, eftersom man företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats..

Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas minst ett skyddsombud på alla arbetsplatser med minst fem arbetstagare. Även på mindre arbetsplatser ska man utse ett skyddsombud om det finns behov av att ha ett sådant. I vissa verksamheter används benämningen arbetsmiljöombud i stället för skyddsombud.

Vad gör ett skyddsombud?

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Det är viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Skyddsombudets uppgift är att samverka med arbetsgivaren och påverka så att de beslut som fattas blir så bra som möjligt för arbetstagarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö.

I arbetsmiljölagen framhålls särskilt att skyddsombudet ska övervaka att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Det kan till exempel handla om att tillsammans titta på tjänsteunderlaget inför nästa år och se hur det kommer påverka arbetssituationen, eller att göra en skyddsrond för att undersöka hur arbetsmiljön ser ut. Skyddsombuden gör också riskbedömningar och tar fram handlingsplaner inför förändringar på arbetsplatsen. Hur påverkar det till exempel arbetsmiljön om man inför ett nytt IT-system eller byter ut datorerna? Kommer det behövas utbildningsinsatser eller extra support för att det ska fungera?

Ombuden kan också hjälpa och stötta enskilda kollegor som upplever problem med sin arbetsmiljö, till exempel genom att vara med i samtal med arbetsgivaren.

Skyddsombudet ska även vara inblandat i ett tidigt skede när arbetsgivarens exempelvis planerar för

  • nya eller ändrade lokaler
  • nya anordningar
  • nya arbetsmetoder
  • ny organisation.

  ”Jag känner att jag gör en viktig insats på skolan. Det känns bra att ha fått kollegornas förtroende att arbeta med de här frågorna.”

  Sebastian Hautamäki, skyddsombud

  Vilka företräder man som skyddsombud?

  Som skyddsombud företräder man alla kollegor på arbetsplatsen inom skyddsområdet, oavsett vilket fackförbund de tillhör eller om de är oorganiserade. Här skiljer sig skyddsombudets roll från vad som gäller för en vanlig facklig förtroendeman, som bara företräder medlemmar i den egna organisationen.

  Olika yrkesgrupper har olika arbetsmiljöutmaningar så är det en väldigt stor fördel om det finns ett skyddsombud från Lärarnas Riksförbund på skolan, eftersom hen då är väl insatt i just lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas situation. På många skolor finns det skyddsombud från flera olika fackförbund som kan ta hjälp av varandra.

  Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmiljölagen även omfattar eleverna i skolan. Skyddsombuden bör därför samarbeta med elevskyddsombuden, som är elevernas företrädare i arbetsmiljöfrågor.

  Vem ska utse skyddsombud?

  I första hand är det Lärarnas Riksförbunds lokalavdelning på skolan som utser skyddsombud. Om det finns flera fackliga organisationer på skolan kan organisationerna själva bestämma om de ska ha ett eller flera gemensamma skyddsombud, eller om varje organisation ska välja egna skyddsombud.

  Finns det ingen facklig organisation på arbetsstället, är det enligt lagen arbetstagarna själva som utser skyddsombud.

  Skyddsombud utses för tre år i taget. Det är bra att även utse en ersättare för skyddsombudet, ett så kallat biträdande skyddsombud. Om ett skyddsombud avgår under treårsperioden ska ett nytt ombud utses.

  Viktigt att registrera ombuden

  Skyddsombud och övriga fackliga ombud i Lärarnas Riksförbund ska vara anmälda hos arbetsgivaren och anmälda till förbundet Länk till annan webbplats., för att regelverket ska gälla.

  Anmälan till arbetsgivaren ska vara skriftlig och innehålla vissa uppgifter som specificeras i arbetsmiljöförordningen Länk till annan webbplats.. Bland annat är det viktigt att ange skyddsområde, alltså omfattningen av det arbetsställe där skyddsombudet är verksam.

  Om ni saknar skyddsombud på skolan

  Om ni inte har något skyddsombud på din skola så är det en god idé att ta upp frågan med dina kollegor och undersöka vilka som är intresserade av uppdraget.

  Kanske kan du själv tänka dig rollen som skyddsombud? De flesta skyddsombud tycker att uppdraget ger mycket tillbaka och känner att de får uppskattning för sitt arbete för en bättre arbetsmiljö.

  Vänd er till er LR-föreningen för att få hjälp med att starta en lokalförening på skolan om ni inte redan har en sådan, och att sedan utse skyddsombud och lokalombud. När man har blivit skyddsombud får man utbildningar genom Lärarnas Riksförbund.

  ORDLISTA

  Arbetsställe

  I arbetsskyddslagstiftningen används ofta begreppet ”arbetsställe”. Begreppet definieras inte i lagtext. Vid oklarhet har stor vikt lagts vid de lokala parternas uppfattning om hur arbetsstället bör avgränsas. Vad som är att betrakta som arbetsställe kan alltså variera från fall till fall.

  För lärare är ”arbetsstället” normalt detsamma som skolan, men när det gäller stora skolor med utspridda lokaler kan skolan bestå av flera arbetsställen.

  Skyddsområde

  Ett skyddsombud ansvarar för ett skyddsområde. Ett skyddsområde kan omfatta en begränsad del av lokalerna, en viss organisatorisk enhet eller en bestämd grupp arbetstagare som skyddsombudet ska representera. Är det fråga om stora arbetsställen kan det ibland vara klokt att göra en uppdelning i flera skyddsområden.

  Skyddsombudets befogenheter är begränsade till skyddsombudets eget skyddsområde. Det är därför av yttersta vikt att skyddsombudets skyddsområde är angivet.

  FÖR DIG SOM ÄR OMBUD

  Stödmaterial för skyddsombud

  Du som är skyddsombud hittar mer information om din roll och vilka verktyg du kan använda i Skyddsombudens stödmaterial. Observera att du behöver vara inloggad för att komma åt materialet.

  Frågor & svar

  Som skyddsombud har man ett väldigt viktigt uppdrag, eftersom man företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljölagen.

  Arbetsmiljön är huvudsakligen arbetsgivarens ansvar, men för att det ska fungera bra behöver arbetsgivaren samverka med de anställda, och det är där skyddsombuden kommer in. Det kan till exempel handla om att tillsammans titta på tjänsteunderlaget inför nästa år, och se hur det kommer att påverka arbetssituationen, eller att göra en skyddsrond för att undersöka hur arbetsmiljön ser ut.

  Skyddsombudet gör också riskbedömningar och tar fram handlingsplaner inför planerade förändringar på arbetsplatsen. Hur påverkas arbetsmiljön om man exempelvis inför ett nytt IT-system, eller byter ut datorerna? Kommer det att behövas utbildningsinsatser, eller extra support, för att det ska fungera? Sådana saker tittar skyddsombuden på.

  Skyddsombuden kan också hjälpa till att stötta enskilda kollegor, som upplever problem med sin arbetsmiljö, exempelvis genom att vara med i samtal med arbetsgivaren.

  Ta upp frågan med dina kollegor, och undersök vilka som är intresserad av uppdraget. Kanske kan du själv tänka dig rollen som skyddsombud? De flesta skyddsombud tycker att uppdraget ger mycket tillbaka och känner att de får uppskattning för sitt arbete för en bättre arbetsmiljö.

  Vänd dig till din LR-förening för att få hjälp med att starta en lokalavdelning på arbetsplatsen, om ni inte redan har en sådan. Utse därefter skyddsombud och lokalombud.

  Skyddsombud får utbildningar genom Lärarnas Riksförbund, och behöver absolut inte känna att de ska kunna allt från början.

  Skyddsombud företräder, i generella frågor, alla kollegor oavsett vilket fack de tillhör. Eftersom olika yrkesgrupper kan uppleva olika arbetsmiljö­utmaningar är det en stor fördel om det finns ett skyddsombud från Lärarnas Riksförbund på skolan.

  På många skolor finns det skyddsombud från flera olika fackförbund, och de kan då ta hjälp av varandra. Det är en styrka att vara flera som arbetar för en bättre arbetsmiljö.

  Mer inom ämnet


  Uppdaterad