Att vara skyddsombud

Ett konkret sätt att göra skillnad på skolan

Som skyddsombud har man ett mycket viktigt uppdrag eftersom man företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor. De flesta skyddsombud tycker att uppdraget ger mycket tillbaka och känner att de får uppskattning för sitt arbete för en bättre arbetsmiljö på skolan.

Skyddsombudets rättigheter och befogenheter

Ett skyddsombud har vissa rättigheter och befogenheter. Av arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats. framgår att skyddsombudet bland annat har dessa rättigheter:

  • Rätt att bli underrättad av arbetsgivaren om viktiga förändringar i arbetsmiljön inom ombudets skyddsområde.
  • Rätt till betald ledighet.
  • Rätt att ta del av handlingar.
  • Rätt att begära åtgärd, undersökning och få skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit denna begäran.
  • Rätt att stoppa arbetet vid omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa.

Enligt arbetsmiljölagen får ett skyddsombud inte hindras från att fullgöra sina uppgifter eller ges sämre arbetsförhållanden eller arbetsvillkor med anledning av sitt uppdrag

Ett skyddsombud som har utsetts av en facklig organisation är också en facklig förtroendeman och omfattas av reglerna i förtroendemannalagen Länk till annan webbplats., det vill säga den lag som bland annat reglerar den facklige förtroendemannens arbetsförhållanden.

”Jag känner att jag gör en viktig insats på skolan. Det känns bra att ha fått kollegornas förtroende att arbeta med de här frågorna.”

Sebastian Hautamäki, skyddsombud

Vad behöver man kunna som skyddsombud?

I arbetsmiljöförordningen Länk till annan webbplats. står att en person med ”insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor” samt ”god förtrogenhet med arbetsförhållandena inom sitt skyddsområde” ska utses till skyddsombud.

Utbildningar för skyddsombud

Arbetsmiljölagen lägger ett gemensamt ansvar för utbildningen på arbetsmarknadens parter. Det innebär att det är arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna som gemensamt ska svara för att skyddsombudet får den utbildning som behövs för uppdraget.

När man har blivit skyddsombud får man utbildningar genom Lärarnas Riksförbund, så man behöver inte känna att man ska kunna allt från början.

VAR MED OCH PÅVERKA

Bli skyddsombud

Om ni inte har något skyddsombud på din skola så är det en god idé att ta upp frågan med dina kollegor och undersöka vilka som är intresserade av uppdraget. Kanske kan du själv tänka dig rollen som skyddsombud? De flesta skyddsombud tycker att uppdraget ger mycket tillbaka och känner att de får uppskattning för sitt arbete för en bättre arbetsmiljö.

Vänd er sedan till er LR-förening för att få hjälp med att starta en lokalförening på skolan om ni inte redan har en sådan, och att sedan utse skyddsombud och lokalombud. När du har blivit skyddsombud får du utbildningar genom Lärarnas Riksförbund.

FÖR DIG SOM ÄR OMBUD

Stödmaterial för skyddsombud

Du som är skyddsombud hittar mer information om din roll och vilka verktyg du kan använda i Skyddsombudens stödmaterial. Observera att du behöver vara inloggad för att komma åt materialet.

Frågor & svar

Som skyddsombud har man ett väldigt viktigt uppdrag, eftersom man företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljön är huvudsakligen arbetsgivarens ansvar, men för att det ska fungera bra behöver arbetsgivaren samverka med de anställda, och det är där skyddsombuden kommer in. Det kan till exempel handla om att tillsammans titta på tjänsteunderlaget inför nästa år, och se hur det kommer att påverka arbetssituationen, eller att göra en skyddsrond för att undersöka hur arbetsmiljön ser ut.

Skyddsombudet gör också riskbedömningar och tar fram handlingsplaner inför planerade förändringar på arbetsplatsen. Hur påverkas arbetsmiljön om man exempelvis inför ett nytt IT-system, eller byter ut datorerna? Kommer det att behövas utbildningsinsatser, eller extra support, för att det ska fungera? Sådana saker tittar skyddsombuden på.

Skyddsombuden kan också hjälpa till att stötta enskilda kollegor, som upplever problem med sin arbetsmiljö, exempelvis genom att vara med i samtal med arbetsgivaren.

Ta upp frågan med dina kollegor, och undersök vilka som är intresserad av uppdraget. Kanske kan du själv tänka dig rollen som skyddsombud? De flesta skyddsombud tycker att uppdraget ger mycket tillbaka och känner att de får uppskattning för sitt arbete för en bättre arbetsmiljö.

Vänd dig till din LR-förening för att få hjälp med att starta en lokalavdelning på arbetsplatsen, om ni inte redan har en sådan. Utse därefter skyddsombud och lokalombud.

Skyddsombud får utbildningar genom Lärarnas Riksförbund, och behöver absolut inte känna att de ska kunna allt från början.

Skyddsombud företräder, i generella frågor, alla kollegor oavsett vilket fack de tillhör. Eftersom olika yrkesgrupper kan uppleva olika arbetsmiljö­utmaningar är det en stor fördel om det finns ett skyddsombud från Lärarnas Riksförbund på skolan.

På många skolor finns det skyddsombud från flera olika fackförbund, och de kan då ta hjälp av varandra. Det är en styrka att vara flera som arbetar för en bättre arbetsmiljö.

Mer inom ämnet


Uppdaterad