Arbetstid i lag och avtal

Håll koll och ställ krav på att lagar och regler följs

Lärares och studie- och yrkesvägledares arbetstid styrs både av arbetstidslagen och av olika avtal. Sätt dig in i vad som gäller så blir det lättare att ställa krav på att de lagar och regler som finns verkligen följs i skolan.

I arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och i olika avtal är det framför allt detta som regleras:

 • Arbetstidens omfattning
  Hur många timmar per vecka, månad eller år ska du arbeta?
 • Arbetstidens förläggning
  När kan arbetsgivaren bestämma att arbetet ska utföras? På vilka veckodagar, mellan vilka klockslag, hur många timmar högst per dag, vecka eller annan period?
 • Avvikelser
  Vilka avvikelser är tillåtna? Under vilka villkor och till vilken ersättning? När har du till exempel rätt till övertidsersättning och ersättning vid obekväm arbetstid (OB-ersättning)?

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter är till för att säkerställa att förutsättningarna för god fysisk och psykisk hälsa finns på Sveriges alla arbetsplatser. Arbetsgivaren ska i samverkan med skyddsombudet bedriva ett systematiskt och regelbundet arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen är ett komplement till Arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats.. Arbetstidslagen (ATL) Länk till annan webbplats. är till för dig som anställd och är ett skydd mot för mycket arbete. Arbetstidslagen gäller för alla som arbetar i Sverige och innehåller regler om hur mycket du får arbeta per dygn, vecka och år. Den tar också upp vilka raster och pauser och vilken vila du har rätt till.

Normalarbetstiden är högst 40 timmar per vecka, vanligtvis fördelat på 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan. Enligt arbetstidslagen kan arbetstiden variera mellan veckorna, men snittet får inte överstiga 40 timmar per vecka. Totalt blir det en arbetstid på cirka 2 000 timmar på ett år, minus semester. Denna typ av arbetstidsreglering kallas tjänst med semestervillkor/semestertjänst och är den vanligaste typen av tjänst på svensk arbetsmarknad. Studie och yrkesvägledare har vanligtvis semestertjänst. De flesta lärare har dock tjänst med ferievillkor, även kallat ferietjänst.

Arbetstidslagen är dispositiv, vilket betyder att man i kollektivavtal kan komma överens om ändringar, avsteg eller förtydliganden. Lärare har oftast ett kollektivavtal som reglerar arbetstiden.

Avtal

Centrala kollektivavtal

Centrala kollektivavtal tecknas mellan centrala parter, det vill säga arbetsgivare och fackförbund. Hur arbetstidsregleringen i de olika avtalen ser ut beror på vilken sektor avtalen gäller. Lärares arbetstidsavtal skiljer sig från exempelvis vårdens eller industrins.

Det är i centrala kollektivavtal som arbetsgivare och fack för de flesta har lärare kommit överens om att ha ferietjänst med årsarbetstid, istället för semestertjänst med 40-timmarsvecka.

HÖK 21 och AB

Kollektivavtalen HÖK 21 och Allmänna Bestämmelser (AB) är de största avtalen och gäller lärare som arbetar i kommun, landsting, region, kommun- eller landstingsförbund.

HÖK 21 gäller bara lärare, men Allmänna Bestämmelser gäller all personal inom kommun och landsting, inklusive lärare och studie- och yrkesvägledare. Till Allmänna Bestämmelser finns en ett antal bilagor. En av dem, bilaga M, gäller bara lärare och handlar om lärares arbetstid.

I HÖK 21 betonas vikten av att arbeta med arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning för att trygga kompetensförsörjningen av lärare. Se bilaga 3, Övriga anteckningar samt bilaga M.

 • Lärare inte ska utsättas för psykiska eller fysiska belastningar som kan medföra ohälsa.
 • Arbetstiden ska fördelas med en jämn utläggning under verksamhetsåret.
 • Planeringen av de huvudsakliga arbetsuppgifterna ska omfatta minst fyra perioder under verksamhetsåret. Du ska känna till när perioderna börjar och slutar, samt hur många timmar och A-dagar du ska arbeta inom varje period. I slutet av varje period ska avstämning av arbetstiden ske.

FRÅGOR & SVAR

Frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet

Det har uppstått en hel del frågor om arbetstid ute på skolorna. För att förtydliga vad som gäller har Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och SKR tagit fram gemensamma svar på ett antal frågor, exempelvis om rättning av nationella prov.

Avtal inom privat sektor

För dig som arbetar i en privat skola gäller andra kollektivavtal. Det vanligaste är Almegas friskoleavtal.

Eventuella lokala kollektivavtal

En del centrala avtal tillåter att det skrivs lokala kollektivavtal i en kommun eller för en enskild skola. I både kommunala och privata skolor kan det därför finnas lokala kollektivavtal, som delvis skiljer sig från de centrala.

Det lokala avtalet kan reglera något som inte finns i det centrala avtalet, exempelvis mer fördjupade regler om kompetensutveckling. Lokala kollektivavtal kan också innehålla delar om arbetstid. Det går formellt sett inte att träffa lokala överenskommelser som strider mot ett centralt kollektivavtal.

Överenskommelser i enskilda anställningsavtal

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats ska det finnas en överenskommelse om arbetstid som en del av ditt anställningsavtal.

Arbetsmiljöverkets krav på balans mellan arbetsuppgifter och resurser

Eftersom stress och andra psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan leda till ökad ohälsa, har Arbetsmiljöverket beslutat om en föreskrift: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) Länk till annan webbplats.. § 12 i föreskriften tar särskilt upp arbetstid som faktor. Eftersom arbetstid och arbetsinnehåll hänger ihop är §§ 9‑11, som handlar om arbetsbelastning och krav på balans, viktiga att följa.

I skolans värld är det särskilt viktigt att noga titta på hur balansen mellan krav och resurs ser ut för den enskilde läraren. Läsåret ska börja med ett schema i balans.

Om förutsättningarna sedan ändras under läsåret så att ytterligare krav tillförs, till exempel genom att man får nya arbetsuppgifter, så måste också något göras åt resurstillgången. Detta för att man ska få ny balans i arbetsbelastningen. Arbetsbelastningen kan åter bli i balans om arbetsgivaren plockar bort något krav, till exempel någon annan arbetsuppgift, eller om arbetsgivaren tillför resurser, till exempel mer tid eller ytterligare personal.

Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 (OSA) ställer alltså krav på att arbetsgivaren ska se till att all personal ska ha balans i sitt arbetsinnehåll i relation till sin arbetstid. Observera att Arbetsmiljöverkets föreskrifter är tvingande och att det är arbetsgivaren som ansvarar för att föreskrifterna följs.

STÖD OCH RÅD

Kontakta ditt ombud

Hör av dig till ditt ombud på skolan eller till föreningsombudet på din ort om du har frågor om vilka arbetstidsregler som gäller på din skola.