Ferietjänst enligt Almegas friskoleavtal

En tjänst anpassad efter skolans behov

Här kan du läsa vad som gäller om du är lärare med ferietjänst och omfattas av Almegas friskoleavtal.

Årsarbetstid

Ferietjänst är en tjänst som är anpassad efter skolans behov och som är speciell för läraryrket. Det finns en större flexibilitet att lägga ut olika antal timmar olika veckor.

Årsarbetstiden är 1 807 timmar i Almegas friskoleavtal. Dessa timmar delas upp i reglerad arbetstid (1 360 timmar) och oreglerad arbetstid/förtroendetid (447 timmar). Den reglerade arbetstiden får läggas ut på 194 dagar under perioden augusti till juni. Det är fullt möjligt att lägga ut olika antal timmar olika veckor.

Antalet arbetsdagar är 194 oavsett hur röda dagar, till exempel nationaldagen, infaller.

Lov, semester och ferier

Lov

Som lärare under Almegas friskoleavtal har du höstlov, sportlov och påsklov. Under loven får du ut din månadslön om du inte är tjänstledig.

Under sommaren har du inte lov utan semester och ferier. Under julen har du ferier. Semestern och ferierna måste du tjäna in (se nedan).

Semester och ferier

Semestern ligger fast under sommaruppehållets första del. Du har 25 dagars semester om det inte finns annan överenskommelse i ett lokalt avtal.

Den resterande delen av sommarledigheten kallas för ferier. Du har även ferier under julledigheten. Ferielönen tjänas in under perioden augusti till juni och är relaterad till hur länge du har varit anställd och i vilken omfattning du arbetat under denna period.

Skillnaden mellan lov, semester och ferier

Skillnaden mellan lov, semester och ferier är att du alltid har betalt under loven, oavsett hur stor del av året du arbetat på skolan. Semesterlönen och ferielönen måste du dock ”tjäna in”. Om du inte arbetat hela läsåret minskar din lön under sommaren. Hur mycket betald semester och hur mycket ferielön du får beror på hur länge du har varit anställd och hur mycket du har jobbat under det läsår som föregår ferien.

Reglerad arbetstid

1 360 timmar av den totala årsarbetstiden är reglerad arbetstid. Den delen av arbetstiden förfogar arbetsgivaren över, och leder och fördelar arbetet. Den reglerade arbetstiden kallas ibland för arbetsplatsförlagd tid.

En jämn arbetsbelastning ska eftersträvas

Den reglerade arbetstiden får inte överstiga 35 timmar per vecka i genomsnitt under en period om sex månader. Arbetstiden ska förläggas så att arbetsbelastningen blir så jämn som möjligt.

Vad ska rymmas i den reglerade arbetstiden?

Den reglerade arbetstiden ska rymma alla arbetsuppgifter som rektorn styr över.

Exempel på arbetsuppgifter som ska rymmas i den reglerade arbetstiden:

Undervisning och undervisningsrelaterat arbete

Planering enskilt och med kollegor

Kompetensutveckling

Pedagogisk lunch/rastvakt

Sätta och skriva in betyg

Delta i planering och bedömning/betygssättning av annan undervisningsgrupp

Skriva omdömen, IUP, åtgärdsprogram m.m.

Mentorskap

Extra anpassningar

Bistå med underlag till pedagogiska utredningar

Frånvarohantering, uppföljning av hög frånvaro

Övrig dokumentation

Deltagande i arbetslag och ämneslag

Personalmöten/APT

Förberedelse, genomförande och rättning av nationells prov

Handledning av nyutexaminerade eller VFU-studenter

Ansvarsuppdrag (t.ex. ämnesansvar, arbetslagledare)

Utvecklingsarbete

Arbetsgrupper (t.ex. kris-, mobbing-, elevdemokrati-, utvecklingsgrupp)

Oplanerade händelser

Mailhantering

Föräldrakontakter
Arbetsmiljöverket tydliggör arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och Social Arbetsmiljö AFS 2015:4 (OSA) Länk till annan webbplats. tydliggör att arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter som en arbetstagare har inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4, 9 §).

Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter de ska utföra och vilka som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till (AFS 2015:4 10 §).

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska man kontinuerligt titta på arbetsmiljön.

”Ett vanligt problem är att arbetsgivaren
trycker in för många arbetsuppgifter på den
reglerade arbetstiden, och inte schemalägger
och tidsätter dem.”

Carina Murblad, lokalombud
Läs artikeln "Jobba inte gratis"

Håll koll på arbetstiden med smart verktyg

Ta hjälp av Lärarnas Riksförbunds arbetstidsverktyg för att hålla koll på din reglerade arbetstid.

Mature Student Studying In Classroom With Digital Tablet

Förtroendearbetstid

447 timmar av den totala årsarbetstiden är förtroendearbetstid. Förtroendearbetstiden ska användas för ditt planerings- och uppföljningsarbete, spontana föräldra- och elevkontakter, kompetensutveckling och andra liknande arbetsuppgifter. Du som arbetstagare har arbetsgivarens förtroende att göra en professionell bedömning av innehållet samt var och när du ska förlägga förtroendearbetstiden.

Arbetsgivaren leder och fördelar inte arbetet under förtroendetiden. Din rektor kan alltså inte hänvisa arbetsuppgifter som borde hinnas med under den reglerade arbetstiden till förtroendearbetstiden. Arbetsgivaren har dock rätt att förvänta sig att tiden faktiskt används och att den används på bästa sätt för verksamhetens måluppfyllelse.

Förtroendearbetstiden kan fördelas över årets alla 365 dagar, till skillnad från den reglerade arbetstiden som ska fördelas på 194 dagar. Den som vill arbeta under exempelvis lov kan göra det.

Ingen övertidsersättning under förtroendearbetstiden

Du kan inte få övertidsersättning om du arbetar mer än 447 timmar. Du ansvarar själv för att hålla dig inom arbetstidens ram.

Du kan heller inte få ersättning för obekväm arbetstid (så kallad OB-ersättning) om du väljer att arbeta sena kvällar eller på helger.

Läs om vilka regler som gäller för övertid och OB-ersättning.

ATT TÄNKA PÅ

Lokala avtal kan reglera arbetstiden

Inom Almega kan det även finnas lokala avtal som reglerar arbetstid. Du bör kolla med din arbetsgivare vad som gäller på din skola.

Planera din arbetstid
Woman hand typing on a laptop in restaurant.

Planera din arbetstid

Planera och ordna din tid på bästa sätt. Vårt verktyg hjälper dig att hålla koll på din arbetstid.

Håll koll på din arbetstid - gå till verktyget

Broschyr: Lärares arbetstid

Broschyren Lärares arbetstid Länk till annan webbplats. förklarar hur arbetstidssystemet för lärare med ferievillkor fungerar. Broschyren kan användas av lärare, skolledare och ombud vid diskussioner om hur lärararbetet ska organiseras.