Ferietjänst för kommunalt anställda lärare

En tjänst anpassad efter skolans behov

Här kan du läsa vad som gäller om du är lärare inom kommun, landsting, region eller kommun- och gymnasieförbund och har ferietjänst.

Ferietjänst är en tjänst som är anpassad efter skolans behov och som är speciell för läraryrket. Det finns en större flexibilitet att lägga ut olika antal timmar olika veckor. Den är konstruerad så att arbetstiden är fördelad på en reglerad del och en oreglerad del. Den oreglerade delen kallad förtroendearbetstid.

Bilaga M reglerar lärares arbetstid

Kollektivavtalet HÖK 21 med dess bilaga Allmänna bestämmelser (AB) är det största avtalet för lärare. De gäller lärare som arbetar i kommun, landsting, region, kommun- eller landstingsförbund. Lärare med ferietjänst har en särskild bilaga i AB, bilaga M, som reglerar arbetstiden.

Studie- och yrkesvägledare omfattas inte av något särskilt arbetstidsavtal, utan har semestertjänst och följer Allmänna bestämmelser (AB § 13).

Här hittar du mer information om HÖK 21, Allmänna bestämmelser (AB) och bilaga M.

Årsarbetstid

Årsarbetstiden är 1 767 timmar i det kommunala avtalet. Dessa timmar delas upp i reglerad arbetstid (1 360 timmar) och oreglerad arbetstid/förtroendearbetstid (407 timmar). Den reglerade arbetstiden får läggas ut på högst 194 dagar under perioden augusti till juni. Det är fullt möjligt att lägga ut olika antal timmar olika veckor.

Antalet arbetsdagar är 194 stycken oavsett hur röda dagar, till exempel nationaldagen, ligger.

Verksamhetsperioder

Ett alltför ojämnt arbetstidsuttag är ohälsosamt. Det finns därför en bestämmelse i avtalet om periodisering av arbetstiden. I avtalet framgår det bestämt att arbetsgivaren ska planera verksamhetsåret i minst fyra perioder för att åstadkomma en så jämn arbetsbelastning som möjligt. Se HÖK 21 bilaga M punkt 6a.

De 194 arbetsdagarna ska alltså fördelas på minst fyra verksamhetsperioder och arbetsbelastningen ska fördels så jämnt som möjligt över perioderna.

Lov, semester och ferier

Lov

Som kommunalt anställd lärare har du följande lov: höstlov, jullov, sportlov och påsklov. Under loven får du din månadslön om du inte är tjänstledig.

Under sommaren har du inte lov utan semester och ferier, som du måste tjäna in (se nedan).

Semester och ferier

Semestern ligger fast under sommaruppehållets första del. Du har 25, 31 eller 32 dagar semester, beroende på din ålder (se AB § 27).

Den resterande delen av sommarledigheten kallas för ferier. Ferielönen tjänas in under perioden augusti till juni och är relaterad till hur länge du har varit anställd och i vilken omfattning du arbetat under denna period.

Skillnaden mellan lov, semester och ferier är att du alltid har betalt under loven, oavsett hur stor del av året du arbetat på skolan. Semesterlönen och ferielönen måste du istället ”tjäna in”. Om du inte arbetat hela läsåret minskar din lön under sommaren. Hur mycket betald semester och hur mycket ferielön du får beror på hur länge du har varit anställd och hur mycket du har jobbat under det läsår som föregår ferien.

Reglerad arbetstid

1 360 timmar av den totala årsarbetstiden på 1 767 timmar är reglerad arbetstid. Den delen av arbetstiden förfogar arbetsgivaren över och leder och fördelar arbetet.

De 1 360 timmarna ska fördelas på högst 194 arbetsdagar (se Bilaga M, punkt 6). De 194 arbetsdagarna ska i sin tur delas upp på minst fyra verksamhetsperioder.

Tid för kompetensutveckling

104 timmar i snitt av den reglerade arbetstiden ska vara kompetensutveckling (AB, Bilaga M, punkt 6b, anmärkning 2). ”I snitt” innebär att en lärare kan få lite mer och en annan lärare kan få lite mindre kompetensutvecklingstid.

35 timmar i veckan?

Många tror att det i avtalet står att lärare har en reglerad arbetstid på 35 timmar per vecka. Om den reglerade tiden fördelas jämnt över de 194 dagar som du tjänstgör blir det cirka sju timmar per dag, det vill säga 35 timmar på en femdagarsvecka. Det finns dock ingen reglering i något centralt avtal om 35 timmar per vecka. Vissa veckor kan lärare arbeta mer och andra mindre. Under perioder med exempelvis nationella prov och utvecklingssamtal kan det krävas ett större tidsuttag. Det måste då balanseras mot ett lägre uttag under andra perioder.

Arbetsplatsförlagd tid

Den reglerade arbetstiden förläggs normalt till arbetsplatsen, och kallas ofta för arbetsplatsförlagd tid. Det finns inget i avtalet som hindrar att du kommer överens med din rektor om att förlägga delar av den reglerade tiden till en annan plats, till exempel ett arbetsrum i ditt hem.

Vad ska rymmas i den reglerade arbetstiden?

Den reglerade arbetstiden ska rymma alla dina arbetsuppgifter som rektorn styr över, och få plats i ditt arbetstidsschema.

Exempel på arbetsuppgifter som ska rymmas i den reglerade arbetstiden:

Undervisning och undervisningsrelaterat arbete

Planering enskilt och med kollegor

Kompetensutveckling (i snitt 104 timmar/år)

Pedagogisk lunch/rastvakt

Sätta och skriva in betyg

Delta i planering och bedömning/betygssättning av annan undervisningsgrupp

Skriva omdömen, IUP, åtgärdsprogram m.m.

Mentorskap

Extra anpassningar

Bistå med underlag till pedagogiska utredningar

Frånvarohantering, uppföljning av hög frånvaro

Övrig dokumentation

Deltagande i arbetslag och ämneslag

Personalmöten/APT

Förberedelse, genomförande och rättning av nationells prov

Handledning av nyutexaminerade eller VFU-studenter

Ansvarsuppdrag (t.ex. ämnesansvar, arbetslagledare)

Utvecklingsarbete

Arbetsgrupper (t.ex. kris-, mobbing-, elevdemokrati-, utvecklingsgrupp)

Oplanerade händelser

Mailhantering

Föräldrakontakter 

Arbetsmiljöverket tydliggör arbetsgivarens ansvar

All planering av arbetstid ska utgå från föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (SAM) Länk till annan webbplats..

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 (OSA) Länk till annan webbplats. tydliggör att arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter som en arbetstagare har inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4, 9 §).

Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter de ska utföra och vilka som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till (AFS 2015:4 10 §).

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska man kontinuerligt titta på arbetsmiljön.


”Ett vanligt problem är att arbetsgivaren
trycker in för många arbetsuppgifter på den
reglerade arbetstiden, och inte schemalägger
och tidsätter dem.”

Carina Murblad, lokalombud
Läs artikeln "Jobba inte gratis"


Håll koll på arbetstiden med smart verktyg

Ta hjälp av Lärarnas Riksförbunds arbetstidsverktyg för att hålla koll på din reglerade arbetstid.

Förtroendearbetstid

407 timmar av den totala årsarbetstiden är förtroendearbetstid. Förtroendearbetstiden ska användas för ditt enskilda för- och efterarbete, spontana elev- och föräldrakontakter och viss egen kompetensutveckling. Du som arbetstagare har arbetsgivarens förtroende att göra en professionell bedömning av innehållet, och av var och när du ska förlägga förtroende­arbetstiden.

Arbetsgivaren leder och fördelar inte arbetet under förtroendetiden. Din rektor kan alltså inte hänvisa arbetsuppgifter som borde hinnas med under den reglerade arbetstiden till förtroende­arbetstiden. Arbetsgivaren har dock rätt att förvänta sig att tiden faktiskt används och att den används på bästa sätt för verksamhetens måluppfyllelse.

Förtroendearbetstiden kan fördelas över arbetsårets alla dagar, till skillnad från den reglerade arbetstiden som ska fördelas på 194 dagar. Ibland pratas det om ”10 timmars förtroendearbetstid i veckan”. Något sådant finns inte skrivet i något avtal. Den som vill arbeta under exempelvis lov kan göra det.

Ingen övertidsersättning eller OB-ersättning under förtroendearbetstiden

Du kan inte få övertidsersättning om du arbetar mer än 407 timmar förtroendearbetstid (AB, Bil M, punkt 18). Du ansvarar själv för att hålla dig inom arbetstidens ram.

Du kan heller inte få ersättning för obekväm arbetstid (så kallad OB-ersättning) om du väljer att arbeta sena kvällar eller på helger (AB, Bil M, punkt 20).


FRÅGOR & SVAR

Frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet

Det har uppstått en hel del frågor om arbetstid ute på skolorna. För att tydliggöra vad som gäller har Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och SKR tagit fram gemensamma svar på ett antal frågor, exempelvis om rättning av nationella prov.


Planera din arbetstid
Woman hand typing on a laptop in restaurant.

Planera din arbetstid

Planera och ordna din tid på bästa sätt. Vårt verktyg hjälper dig att hålla koll på din arbetstid.

Håll koll på din arbetstid - gå till verktyget

Broschyr: Lärares arbetstid

Broschyren Lärares arbetstid Länk till annan webbplats. förklarar hur arbetstidssystemet för lärare med ferievillkor fungerar. Broschyren kan användas av lärare, skolledare och ombud vid diskussioner om hur lärararbetet ska organiseras.