Lovskola

Regler för lovskola och förslag på hur man löser bemanningen

Vi reder ut de viktigaste reglerna för vad som gäller för lovskola. Vi föreslår också tre vägar att lösa lärarförsörjningen.

Sedan 1 augusti 2017 är en huvudman skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola till två elevgrupper. Dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, dels till elever som gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program.

För att komma in på ett nationellt program måste eleven ha godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik.

För yrkesprogrammen krävs godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen.

Huvudmannen ska anordna lovskola i juni samma år som eleven har gått ut årskurs 8 respektive årskurs 9, och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8 och 9. Det betyder att en elev kan ha rätt till 100 timmar.

Om huvudmannen frivilligt erbjudit lovskola under andra lov, exempelvis sportlov och påsklov, och eleven deltagit i detta, får man räkna av tid från skyldigheten att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola.

Lovskola får läggas ut på entreprenad.

På Skolverkets webbplats finns ytterligare information om regelverket för lovskola. Länk till annan webbplats.

Tre tänkbara vägar att lösa lovskolan

Nedan finns tre olika exempel på hur lärarförsörjningen kan lösas för att kunna genomföra lovskolan. Dessa tre vägar bygger på förutsättningen att lärare har ferietjänst.

  1. Inom befintligt system. Arbetsgivaren har redan idag möjlighet att lägga ut de 194 A-dagarna individuellt.
  2. Med stöd i lokalt eller centralt kollektivavtal för de lärare som tas i anspråk för lovskola.
  3. Beordran eller överenskommelse med varje berörd lärare om arbete under lov eller ferie om centralt eller lokalt avtal med regleringar saknas.

Vilken lösning ni än kommer fram till, så är det viktigt att ni som är ombud med samma huvudman har kontakt och samordnar er inom er LR-förening.

Alternativ 1: Inom befintligt system. Arbetsgivaren förlägger de 194 A-dagarna individuellt för de lärare som ska bedriva lovskola

I det kommunala avtalet finns ett samband mellan de 194 A-dagarna, antalet arbetsfria måndag–fredagar och antalet dagar på sommarferien.

Ett traditionellt utlägg av ”lov” (egentligen arbetsfria måndagar–fredagar) innebär att cirka 30 arbetsfria dagar fördelas på novemberlov, jullov, sportlov, påsklov, Kristi himmelsfärdshelgen, och nationaldagen.

Sommarferiens längd måste vara minst 45 kalenderdagar för att lärares semester på 25–32 semesterdagar ska kunna läggas ut.

Det är fullt möjligt att låta de lärare som behövs för lovskola på sommaren i 1–5 dagar ha motsvarande antal arbetsfria måndag–fredag under ”terminstid”, det vill säga dessa lärare har 1–5 ”lovdagar” fler än sina kollegor mot att de arbetar motsvarande antal dagar då kollegorna har gått på sommarferie. Dessa dagar kan samlas till en sammanhängande ledighet eller läggas ut var och en för sig.

Med en sådan lösning måste man samtidigt bevaka att tid för kompetensutveckling avsätts i enlighet med Bilaga M och att behovet av kompetensutveckling säkerställs även för de lärare som tas i anspråk för lovskolan.

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att den arbetsgivare som önskar göra förändringar i utlägg av A-dagar innevarande arbetsår ska söka individuell överenskommelse med berörd lärare. Utlägget av A-dagar har fastställts och meddelats redan innan höstterminens start och läraren har haft anledning att lita på det besked som har givits om utlägg av A-dagar.

Almegas friskoleavtal

Inom Almegas friskoleavtal finns inget samband mellan de 194 dagarna, ”lov” och ferier. Intjänandet av lön under ferier baseras istället på antalet ”svarta dagar i almanackan” under terminstid.

Lärares ferier fördelas på både jul- och sommaruppehållet. Minsta längd på sommarferien är 35 kalenderdagar, detta för att rymma lärare semester på 25 semesterdagar.

Om arbetsgivaren vill ta en lärare i anspråk för lovskola ett antal dagar då kollegorna har sommarferie, innebär det att lärarens julferie måste förlängas i motsvarande grad. Det är givetvis fullt möjligt att arbetsgivaren kommer överens med läraren om att denna ”ferieledighet” tas ut under terminstid istället.

Eftersom julferien redan har passerat är det under innevarande läsår inte möjligt för arbetsgivaren att göra en ensidig omfördelning mellan sommar- och julferie, utan överenskommelse om ersättning måste sökas med berörda lärare.

Alternativ 2: Kräver stöd i lokalt eller centralt kollektivavtal. De lärare som ska bedriva lovskola har ett ökat antal A-dagar


AB, Allmänna Bestämmelser, Bilaga M

En möjlighet för arbetsgivaren och arbetstagaren att träffa överenskommelse om arbete inom lovskola med ytterligare sex A-dagar har införts i HÖK21.

Den som frivilligt överenskommer att arbeta med lovskola upp till sex extra dagar får om den totala arbetstiden inklusive lovskolans extra a-dagar inryms inom ordinarie årsarbetstid, genom färre timmar per dag de övriga 194 A-dagarna, 150 % av kalenderdagslönen per extra arbetsdag.

Skulle arbetstiden inklusive lovskolan överstiga ordinarie årsarbetstid blir ersättningen 200 % av kalenderdagslönen per extra arbetsdag.

Det är frivilligt för arbetstagaren att åta sig att arbeta på lovskola enligt dessa villkor.

Det kan även finnas lokala kollektivavtal med alternativ reglering.

Almegas friskoleavtal

De 194 A-dagarna arbetsgivaren disponerar läraren ökar för de lärare som ska bedriva sommarskola.

En sådan konstruktion innebär att nya procentsatser för beräkning av ferielön måste räknas fram.

Observera att om antalet dagar ökar så kommer de 1 360 timmarna att fördelas på fler dagar, vilket påverkar längden av en genomsnittlig arbetsdag och arbetsvecka.

Alternativ 3: Arbetsgivaren beordrar eller söker överenskommelse


AB, Allmänna Bestämmelser

Om arbetsgivaren i stället väljer att beordra övertidsarbete på ferietid gäller samma regler som vid beordrad övertid under semester. Det vill säga: Ersättning utgår enligt kollektivavtalet och arbetsgivaren får även stå för kostnad för inställda resor, ökad reskostnad till arbetet med mera.

Ersättningen för kvalificerad övertid 240 % av timlönen.

Almega

Arbetsgivaren kommer överens med läraren om villkoren för att arbeta med lovskola under lov eller ferie. Det är viktigt att denna slags överenskommelser inte innebär avsteg från kollektivavtalets regleringar. Lärarnas Riksförbund behöver vara tydlig i sin rådgivning till medlemmarna kring vad som är en rimlig ersättning för arbete på lov eller ferier. En lämplig utgångspunkt är de ersättningsnivåer som finns för arbete på övertid. En lämplig utgångspunkt är de ersättningsnivåer som finns för arbete på övertid. Även här kan övertid beordras och övertidsersättning utbetalas.

STÖD OCH RÅD

Frågor? Kontakta din regionala ombudsman!

Behöver du som ombud stöd vad gäller anordnandet av lovskola hos din huvudman? Ta kontakt med din regionala ombudsman!

Mer inom ämnet


Uppdaterad