Trakasserier och sexuella trakasserier på arbetet

Förebyggande arbete och snabbt agerande krävs av arbetsgivaren

Ingen ska behöva utstå trakasserier eller sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Arbetsgivaren har en skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka detta. När någon ändå blir utsatt är arbetsgivaren skyldig att agera snabbt för att åtgärda detta.

Johnér Bildbyrå AB+46 8 644 83 30www.johner.seinfo@johner.sesales@johner.se

Trakasserier och sexuella trakasserier är en form av diskriminering och förbjudet enligt diskrimineringslagen Länk till annan webbplats..

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel röra sig om glåpord eller nedvärderande generaliseringar med koppling till någons etnicitet eller sexuella läggning.

Sexuella trakasserier är ett beteende av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver alltså inte ha koppling till någon särskild diskrimineringsgrund. Det kan röra sig om att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Exempel på trakasserier kan vara:

  • att en arbetskollega ständigt skämtar om homosexuella i fikarummet
  • att en kvinnlig arbetssökande som bär slöja i samband med en anställningsintervju får ovälkomna frågor kring detta som inte är relevanta för arbetet.

Exempel på sexuella trakasserier kan vara att en chef tafsar på en medarbetare på en personalfest.

Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är den som är utsatt som avgör vad som är oönskat. Även om det kan kännas jobbigt är det viktigt att man klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara så tydligt att detta inte krävs.

Om du har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier

Här får du råd om vad du kan göra om du har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Säg ifrån

Eftersom trakasserier och sexuella trakasserier är ett oönskat beteende är det viktigt att du klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och oönskat. Om du känner obehag: säg ifrån. Kom ihåg att det är den som är utsatt som avgör vad som är oönskat.

Kan du inte säga ifrån till personen som trakasserar kan du ta upp det med din chef. Som medlem i Lärarnas Riksförbund kan du också kontakta ditt fackliga ombud eller ringa till vår medlemsjour på tfn 08-613 27 00 för att få stöd och hjälp.

Kontakta din chef

Berätta för din chef om vad du har blivit utsatt för. Arbetsgivaren ska ha rutiner för hur man ska agera vid misstanke om trakasserier eller sexuella trakasserier. Arbetsgivaren är skyldig att utreda frågan och om utredningen visar att trakasserier har förekommit ska arbetsgivaren se till att de upphör.

Är det din chef som har utsatt dig kan du prata med chefens chef eller med HR-avdelningen. Du kan också ta hjälp av ditt ombud eller ringa till vår medlemsjour på tfn 08-613 27 00 om du är medlem hos

Vad ska arbetsgivaren göra om någon har blivit utsatt?

Först och främst ska arbetsgivaren arbeta förebyggande för att trakasserier och sexuella trakasserier inte ska förekomma.
Läs med om det förebyggande arbetet här.

Om någon ändå har blivit utsatt är arbetsgivaren skyldig att agera snabbt för att åtgärda detta. Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare kan ha blivit trakasserad är arbetsgivaren skyldig att utreda och vidta åtgärder för att få trakasserierna att upphöra. Utredningen ska bedrivas skyndsamt, diskret och med respekt för den som kan ha utsatts.

Arbetsgivaren ska ha rutiner som klargör hur man ska agera om trakasserier eller sexuella trakasserier har inträffat. Rutinerna ska också ange vem den som anser sig trakasserad kan vända sig till samt vem som ansvarar för att händelsen utreds.

Annan kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller inte är av sexuell natur omfattas inte av förbuden i diskrimineringslagen. Sådant agerande kan istället hindras och förebyggas med stöd av bestämmelser om kränkande särbehandling som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4 Länk till annan webbplats.).

OM DU HAR BLIVIT TRAKASSERAD

Om du är medlem i Lärarnas Riksförbund och har blivit utsatt för någon form av trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med ditt arbete så ska du vända dig till ditt fackliga ombud på skolan eller ringa Lärarnas Riksförbunds medlemsjour på telefonnummer 08-613 27 00 för hjälp. Lärarnas Riksförbund kan bistå dig i kontakten med arbetsgivaren och finnas som stöd i en eventuell utredning om trakasserier. 


Lästips: Skydd mot diskriminering och trakasserier

I broschyren Skydd mot diskriminering och trakasserier får du som lärare, studie- och yrkesvägledare eller ombud information om vad diskriminering är, och en handledning för hur man kan gå vidare om någon har blivit utsatt för diskriminering. Broschyren tar bland annat upp diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och ålder. 
Läs eller ladda ner broschyren Länk till annan webbplats.

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Vad är diskriminering? En facklig handbok  visar hur diskrimineringslagen kan användas i det fackliga arbetet. Boken vänder sig till förtroendevalda och ombud som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden, men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på  arbetsplatsen. Boken har tagits fram av Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR. Läs eller ladda ner boken Länk till annan webbplats.


Fördjupning för dig som är ombud

Mer inom ämnet


Uppdaterad