Det är dags för ett nytt avtal!

HÖK18 är uppsagt, nu börjar avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen 2021 för våra kommunalt anställda lärare och studie- och yrkesvägledare har dragits igång. Varje lärare behöver fastställd undervisning, god löneutveckling och en hållbar arbetsmiljö. Och — inte minst — att avtalet denna gång följs på varenda skola, i varje kommun!

Det kommunala avtalet HÖK18 är uppsagt och löper ut 31 mars 2021. Under våren ska ett nytt avtal förhandlas fram för cirka 200 000 lärare, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare. Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Lärarförbundet lämnat över våra gemensamma yrkanden till förhandlingsmotparten Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kraven är skarpa. Efter en analys av hur det nuvarande avtalet har fungerat är det helt uppenbart att kommunerna inte levt upp till avtalets intentioner. Löften om minskad arbetsbelastning och en lönestruktur som premierar erfarenhet och kontinuitet har inte infriats. Därför kräver vi nu ett avtal som en gång för alla kommer till rätta med lärares arbetsbelastning, som garanterar en god löneutveckling där erfarenhet premieras och möjlighet till utveckling i yrket.

"Därför kräver vi nu ett avtal som en gång för alla kommer till rätta med lärares arbetsbelastning, som garanterar en god löneutveckling där erfarenhet premieras och möjlighet till utveckling i yrket."

Åsa Fahlén

 

För att nå en hållbar arbetsmiljö måste det till en bättre balans mellan uppdrag och förutsättningarna. Vi yrkar på att lärares undervisningstid ska fastställas lokalt vid läsårets början och att det till varje undervisningstimme kopplas tid till för- och efterarbete. Motsvarande tydlighet ska åstadkommas också för studie- och yrkesvägledare. En studie- och yrkesvägledare har ingen chans att vägleda 1 200 elever!

Ett nytt avtal måste också innebära ett första steg mot ett helt nytt lönesystem, där alla arbetsgivare säkerställer arbetstagare en god löneutveckling under hela yrkeslivet. Äldre och mer erfarna lärare ska få en lön i överrensstämmelse med den ökade kompetens de uppnått. Dessutom har andra yrkesgrupper erhållit coronaersättningar. Vi vill därför tala med SKR om hur vi kan få erkännande och betalning för att vi har tagit ett stort ansvar under pandemin med ökad arbetsbelastning som följd. För den insatsen är Sveriges lärare värda mer än bara en symbolisk eloge eller en klapp på axeln.

Avtalet måste också ta ett samlat grepp om kompetensutvecklingens kvalitet och relevans och säkra att det finns en plan för kompetensutvecklingen på varje skola och för varje individ. Behov ska identifieras, åtgärder fastslås, medel och tid avsättas och en konkret plan beskriva hur genomförandet ska ske. Att lärarkåren nu får 46 timmar i snitt istället för de 104 som avtalet stipulerar är under all kritik.

En helt avgörande utgångspunkt för avtalet är att det som skrivs ner också utförs i praktiken. Här behöver SKR och kommunerna ta sin del av ansvaret så att vi gemensamt ser till att så också sker.

Att hitta en gemensam väg i dessa frågor med vår motpart kommer att bli en oerhört tuff kamp, även om det i tider av allvarlig lärarbrist borde ligga i arbetsgivarnas intresse att skapa attraktivare villkor. Men vi är redo och förväntningarna är höga.

Via denna avtalsblogg och på lr.se/nyttavtal kommer du att kunna följa vår resa mot det nya kollektivavtalet.

Håll dig uppdaterad!

Åsa Fahlén
Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund


Till varje avtalsblogg finns en film som kortfattat beskriver vårt yrkande.
Följande film publicerades på sociala medier den 23 februari 2021.

Mer inom ämnet


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla