Öppet brev till Sveriges kommun­styrelse­ord­föranden

26 april öppnade Skolriksdagen. Dagen till ära skickade Åsa Fahlén ett öppet brev till Sveriges alla kommun­styrelse­ord­föranden. Här kommer brevet i sin helhet.

Bästa kommunstyrelseordförande,

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Att eleverna undervisas av legitimerade lärare med goda förutsättningar att göra ett bra arbete är helt avgörande för skolans kvalitet och elevernas resultat. Som ytterst ansvarig har du en nyckelroll för skolan i din kommun och jag hoppas att du genom kloka beslut bidrar till att skapa en skola där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Den 7 april tecknades ett nytt skolavtal för kommunalt anställda lärare och studie- och yrkesvägledare mellan lärarfacken och Sveriges kommuner och regioner, SKR. I Lärarnas Riksförbund samlar vi oss nu för att se till att intentionerna i det nytecknade avtalet efterlevs. Vi som facklig organisation vill göra vad vi kan för att vi tillsammans ska åstadkomma den bästa skolan. Det förutsätter en vändning vad gäller lärarnas och vägledarnas löner och arbetsvillkor. I tider av lärarbrist är det av yttersta vikt att det i varje kommun finns en plan för hur alla elever så snart som möjligt ska kunna undervisas av behöriga och legitimerade lärare. Enligt det nya avtalet ska också din kommun senast den 31 mars 2022 ha utarbetat en sådan plan för strategisk kompetensförsörjning. Ta därför gärna redan nu kontakt med Lärarnas Riksförbund i kommunen för att inleda en dialog om denna viktiga fråga.

Lärarna hade stora förhoppningar på det förra avtalet. Men trots löften om minskad arbetsbelastning och en lönestruktur som premierar erfarenhet skedde det tyvärr inte överallt en tillräcklig förändring i praktiken. Lärarnas arbetsbelastning är på sina håll ohållbar och tiden för planering av undervisning - det som faktiskt utgör hela undervisningens kvalitet - har aldrig varit så knapp som den är idag. Samtidigt, även om lärarlönerna har haft en svagt positiv utveckling de senaste åren, innebär hälften av lärarutbildningarna fortsatt en ekonomisk förlustaffär för individen ur ett livslöneperspektiv.

Det nya avtalet ger oss förutsättningar att ändra på den saken. Men det är ni som ytterst ansvariga arbetsgivare som måste omsätta avtalet i praktisk handling. Tre sifferlösa år innebär att det är på lokal nivå som ansvaret för uppvärderingen av lärarnas löner ligger och för att utifrån avtalets skrivningar bringa ordning i arbetsbelastningsfrågan. Detta avtal behöver nu göra skillnad över hela landet, i varje klassrum.

Att prioritera skolan kan innebära att något annat måste stå tillbaka. Vi på Lärarnas Riksförbund uppmanar dig att våga göra den prioriteringen. Just nu får vi larmrapporter om hur kommun efter kommun skär ned på skolan. Det kallas ibland för effektivisering men är uttryck för en och samma sak. Minskade resurser. Med bristande förutsättningar blir undervisningen lidande och det är i slutändan eleverna som drabbas.

Jag hoppas att skolan i din kommun i första hand ses som en viktig framtidsinvestering och inte som en kostnad, och att det avspeglas i kommunala prioriteringar och i budgetarbetet.

Både jag och Lärarnas Riksförbund lokalt i din kommun ser fram emot ett gott samarbete om skolan under denna nya avtalsperiod!

Med vänlig hälsning,
Åsa Fahlén
Förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla