Lärare varnas – kunden ”styr”!

Genom systemet med skolpeng är det givetvis viktigt för rektorer att elever och föräldrar väljer just deras skola. Det blir också viktigt att föräldrar och elever väljer att stanna kvar och inte väljer bort skolan till förmån för en annan utbildningsanordnare. Ett tapp på exempelvis fem elever under ett läsår kan innebära runt en halv miljon kronor i minskad skolpeng för skolan.

Under de senaste åren kan vi se en oroande trend i detta sammanhang. När elever och föräldrar blir missnöjda med en lärare och går till rektor med sina klagomål borde en naturlig reaktion från arbetsgivarens sida vara att prata med läraren och föra en dialog kring de klagomål och synpunkter som kommit in, tillsammans med de berörda. Alltför ofta ser vi dock att man från arbetsgivarens sida hoppar över dialogen med sin anställda och ger läraren en varning direkt. Detta eftersom varje klagomål blir ett ekonomiskt hot om föräldrarna beslutar att lämna skolan, alternativt att arbetsgivaren känner ett krav på att visa handlingskraft och ”markera”.

Varning finns som en disciplinär åtgärd i vårt kollektivavtal Allmänna Bestämmelser (AB) på kommunal sektor. En varning handlar om fel eller försummelse i tjänsten och arbetstagaren måste ha brutit mot ordningen på arbetsplatsen, mot regler för hur arbetet ska utföras eller på annat sätt brustit i sina skyldigheter. Det är allvarligt att meddela en arbetstagare en varning som ju är en form av bestraffning. Att till exempel elever och/eller föräldrar har en annan uppfattning än läraren om hur undervisningen ska bedrivas är knappast ett skäl att ge en varning från arbetsgivarens sida. Inte heller att en lärare ger en elev en tillsägelse för att värna arbetsro i klassrummet eller griper in för att styra upp en situation som gått överstyr, borde vara någon anledning till varning. Tyvärr händer det att varning även meddelas i en sådan situation utan att det missförstånd eller den konflikt som gav upphov till situationen någonsin reds ut mellan de involverade. Eventuella missförstånd och smärre konflikter mellan människor behöver redas ut i samtal och kan ofta lösas genom en förklaring eller en ursäkt.

"Tyvärr händer det att varning även meddelas i en situation utan att det missförstånd eller den konflikt som gav upphov till situationen någonsin reds ut mellan de involverade"

Elisabeth Ollesdotter, verksamhetschef arbetsvillkor, Lärarnas Riksförbund

I sammanhanget finns även skollagens bestämmelser om förbud mot kränkning av elever. Självfallet ska skolan vara en trygg arbetsplats där alla bemöts med respekt och värdighet, men i lärarens uppdrag ingår såväl tillsynsplikt som att upprätthålla ordning och studiero. I detta sammanhang kan inte en berättigad tillrättavisning betraktas som en kränkning av eleven.

Vi kan konstatera att det inte är några andra förbund som har så stora problem med disciplinåtgärden varning som vi inom Lärarnas Samverkansråd har. Vi har ett pågående partsarbete med SKR angående hur denna bestämmelse om varning tillämpas lokalt. Där arbetar vi för att få till stånd en gemensam syn på vikten av dialog och professionella samtal i första hand vid situationer som beskrivits i denna text.

Man kan komma långt genom att föra samtal innan man går till handling och meddelar en varning. Ibland är ett enkelt ”Förlåt, det var inte min mening” från någon eller flera av de involverade det som behövs för att komma vidare!

Elisabeth Ollesdotter, verksamhetschef arbetsvillkor


Till varje avtalsblogg finns en film som kortfattat beskriver vårt yrkande.
Följande film publicerades på sociala medier den 24 mars 2021.

Mer inom ämnet


Elisabeth Ollesdotter

Verksamhetschef, Lärarnas Riksförbund

Mejla