Så når vi en mer önskvärd lönestruktur

Det nya avtalet på kommunal sektor stärker förutsättningarna för det lokala partsarbetet om lön, som borde vara på plats i alla kommuner. Avtalet har en ny skrivning om att arbetsgivaren efter avslutad löneöversyn ska göra en uppföljning och analys av lönenivåer och lönestruktur inom respektive yrke. Detta stärker möjligheterna till ett bra underlag till det fortsatta arbetet.

Partsarbetet om lönebildning syftar till att nå en önskvärd lönestruktur som innebär en ökad lönespridning baserad på nyckelorden erfarenhet, yrkesskicklighet och kontinuitet för verksamheten. Partsarbetet har kommit olika långt i olika kommuner. I en del kommuner har det funnits brister och det som i bästa fall funnits är arbetsgivarens lönekartläggning.

Lönekartläggning är en analys som alla arbetsgivare enligt lag är skyldiga att genomföra. Den har som syfte att upptäcka skillnader i lön mellan könen och motverka könsdiskriminering. Lönekartläggningen utgår från löneskillnader mellan olika yrkesgrupper och jämför yrkesgrupper som genom en arbetsvärdering hamnar i samma ”box”. Sedan jämförs skillnader i lön mellan könen inom ”boxen”.

Detta säger emellertid inget om lönestrukturen i de olika yrkesgrupperna. Därför är det glädjande att vi i det nya avtalet fått med skrivningen att en analys av lönestruktur ska göras inom respektive yrke! Det är viktigt att den analysen påbörjas direkt efter en avstämd löneöversyn för att kunna använda resultatet i den fortsatta lokala partsdialogen. Denna ska i sin tur ligga till grund för nästa löneöversyn.

"Det är glädjande att vi i det nya avtalet fått med skrivningen att en analys av lönestruktur ska göras inom respektive yrke! "

Elisabeth Ollesdotter, verksamhetschef arbetsvillkor, Lärarnas Riksförbund

Strukturen på lönerna inom yrkesgruppen lärare kan illustreras i en form av ett så kallat prickdiagram som till exempel ger en bild av hur livslöneutvecklingen ser ut för lärare. I och med att vi har ett avtal som både lyfter fram erfarenhet som bidrar till verksamhetens mål över tid och har skrivningar om livslöneutveckling, kan inte en önskvärd lönestruktur vara att löneutvecklingen för erfarna lärare stannar av när de närmar sig 50 års ålder! Ålder är förstås inte ett lönekriterium, men det är en förutsättning för att uppnå den erfarenhet som bidrar till kontinuitet och måluppfyllelse.

Analysen bör även innehålla en jämförelse mellan olika lärargrupper. I vissa kommuner där en sådan analys redan gjorts har det visat sig att lönespridningen bland lärare inom ett stadium har varit nästintill acceptabel, medan den samtidigt på andra stadier hos samma arbetsgivare varit så låg att knappt någon löneutveckling under ett helt yrkesliv kunnat förväntas.

”Varför ska ytterligare analyser göras av lärares löner? Vi behandlar alla yrken och fackförbund lika”. Det är ett argument som en del av våra ombud stöter på. Det enkla svaret är att vi har ett kollektivavtal där dessa skrivningar finns och att det är en förutsättning för att arbetsgivaren själv ska få en förståelse för hur vi kan nå en mer önskvärd lönestruktur.

Det är viktigt att våra ombud i kommunerna uppmärksammar arbetsgivarna på den nya skrivningen i avtalet och påvisar att det krävs något mer av kommunen än att genomföra en traditionell lönekartläggning!

Det nya avtalet ger oss dels verktyg att fortsätta en bra partsdialog i de kommuner där arbetet redan pågår, dels tydliga skrivningar för att få igång ett sådant arbete i de kommuner där det ännu inte påbörjats eller där det stött på problem. Nu är ansvaret vårt att använda verktygen i varje kommun i hela landet!

Elisabeth Ollesdotter
verksamhetschef arbetsvillkor