Vi kräver hållbar arbetsmiljö med balans och utvecklingsmöjlighet

Ett av våra krav på SKR är att HÖK 21 måste säkra att lärare inom ramen för arbetstiden ges förutsättningarna att bedriva den undervisning som skollagstiftningen utlovar och att regleringarna i Arbetsmiljölagstiftningen följs! Att så sker kan inte få vara upp till kommunens så kallade goda vilja.

Skollagen slår fast några viktiga grundläggande principer: Varje elev har rätt att få den undervisning han eller hon behöver för att nå målen och denna undervisning ska bedrivas av en legitimerad lärare. Staten sätter målen och huvudmannen ansvarar för genomförandet.

Vi har också en arbetsmiljölagstiftning som ska säkerställa att arbetsmiljön och arbetsbelastningen är sådan att ingen drabbas av ohälsa i sitt arbete, men också att arbetet ska vara stimulerande och erbjuda utvecklingsmöjligheter. Det ska bedrivas ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats! Ett sådant arbete ska säkerställa att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden, att prioriteringar verkligen görs mellan olika arbetsuppgifter när resurserna inte räcker till och att det ges stöd i arbetet och möjlighet till utveckling.

Jag tycker att det borde vara alldeles självklart att allt fokus ska sättas på lärarens huvuduppdrag – undervisningen. All reglering och skolans organisering måste syfta till att säkerställa att varje lärare får de allra bästa förutsättningar för att kunna genomföra den undervisning läraren ska ansvara för.

Tyvärr visar de undersökningar som Lärarnas Riksförbund och andra aktörer genomför med all tydlighet att så inte är fallet. Lärarna uppger att eleverna inte får den undervisning skollagstiftningen utlovar. I det senaste numret av Skolvärlden kan vi läsa att två av tre lärare i grundskolan anser att elever som är behov av stödinsatser får det i för liten utsträckning eller inte alls.

En anledning till detta är bristande resurser, men även att verksamheten inte är organiserad på ett sätt så att de resurser som finns används på rätt sätt. Men också för att lärarna är så hårt pressade tidsmässigt att de inte har en reell möjlighet att göra de individuella anpassningar som behövs. Det senare styrks i Arbetsmiljöverkets undersökning. Denna visar att lärares arbetsbelastning under en lång tid har varit och fortfarande är alldeles för hög. Detta är givetvis helt oacceptabelt!

"Lärares arbetsbelastning har under en lång tid varit och fortfarande är alldeles för hög. Detta är givetvis helt oacceptabelt!"

Ingrid Lindholm, förhandlingschef Lärarnas Riksförbund


Jag ser dock ett ljus i mörkret: Lärarnas Riksförbunds undersökningar visar ett tydligt och statiskt säkerställt samband mellan två saker: när det på skolan bedrivs ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete upplever lärarna att man har en rimlig arbetssituation. Ett sådant arbetet måste därför bedrivas på samtliga skolor!

Skolans uppdrag regleras inte i kollektivavtalen. Det gör däremot villkoren för lärares arbete, det vill säga, arbetstid och ersättningar av olika slag. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) eftersträvar så lite styrning och så stor frivillighet som möjligt i centrala avtal. Vår erfarenhet är tyvärr att frivillighet leder till att för oss grundläggande frågor kopplade till organisation och förutsättning för lärares arbete prioriteras bort eller stannar på förvaltningsnivå.

Vårt krav är att ett partsgemensamt arbete ska bedrivas i varje kommun och att det ska nå ut på varje skola. Organisationen på varje skola, det vill säga hur tillgängliga lärarresurser används, ska fastställas i en tydlig tjänstefördelning och varje lärare ska vid läsårets början veta vilket uppdrag man ansvarar för, inklusive mängden undervisning och tid till för- och efterarbete. Arbetsmiljölagstiftningens regler, inklusive att en tydlig prioriteringsordning tas fram, ska tillämpas på varje skola och det ska finnas ett tydligt regelverk kring övertidsersättning i de fall tiden ända inter räcker till!

Ett av våra krav på SKR är med andra ord att HÖK 21 måste säkra att lärare inom ramen för arbetstiden ges förutsättningarna att bedriva den undervisning som skollagstiftningen utlovar och att regleringarna i Arbetsmiljölagstiftningen följs! Att så sker kan inte få vara upp till kommunens så kallade goda vilja.

Ingrid Lindholm
Förhandlingschef Lärarnas Riksförbund


Till varje avtalsblogg finns en film som kortfattat beskriver vårt yrkande.
Följande film publicerades på sociala medier den 2 mars 2021.


Ingrid Lindholm

Förhandlingschef, Lärarnas Riksförbund

Mejla