Läraryrket måste löna sig!

Ett hållbart lönesystem måste leverera en god löneutveckling genom hela yrkeslivet och inte sända signalen att en erfaren lärare som trivs i sitt yrke ska byta karriär för att bibehålla en god löneutveckling.

Publicerad Av

”Den anställde ska utföra arbete och arbetsgivaren ska betala lön.” Så krasst kan en av de mest grundläggande förutsättningarna i ett anställningsavtal beskrivas. Verkligenheten är givetvis mycket mer komplicerad än så. Lön kan ses som en förutsättning för att kunna betala hyra, handla mat och ha en rimlig levnadsstandard, men den är även en indikator på vilken status ett yrke har och hur yrket värderas i samhällets ögon.

Det senare är intressant vid en historisk återblick. En sådan ger vid handen att lärare en gång i tiden användes som måttstock för vad som ansågs vara en skälig ersättning för en riksdagsman. Idag är medellönen för en kommunalt anställd lärare cirka 39 000 kronor medan en riksdagsman tjänar närmare 70 000 kronor. En annan referens är det tidigare ATP-systemet (allmän tilläggspension) där en lärare i normalfallet tjänade in full ATP. Idag ligger endast cirka en tredjedel av lärarna över brytpunkten i det kommunala förmånsbestämda pensionssystemet, som går vid 42 625 kronor.

Lönenivån är nära kopplad till yrkets attraktionskraft. När jag sökte till lärarutbildningen i mitten av åttiotalet krävdes toppbetyg för att komma in på ett antal av utbildningarna. Avhoppen var få. Idag gapar tyvärr många utbildningsplatser tomma och alltför många av de som antas tar aldrig en examen. Riksrevisionen konstaterar i en granskningsrapport i februari 2021 att det råder stor brist på flera samhällsviktiga yrkesgrupper, däribland lärare.

Regeringens strategi att motverka detta, genom att utöka antalet utbildningsplatser, har inte gett önskat resultat. En förklaring är att problemen snarare har varit brist på sökande än på antalet utbildningsplatser. Ungdomar är rationella. De inser snabbt att det tyvärr inte lönar sig att investera i en lång lärarutbildning – utdelningen i form av livslön är helt enkelt för dålig.

"Ungdomar är rationella. De inser snabbt att det tyvärr inte lönar sig att investera i en lång lärarutbildning – utdelningen i form av livslön är helt enkelt för dålig."

Ingrid Lindholm, förhandlingschef Lärarnas Riksförbund

Kommunerna måste ta detta på allvar! Löneutvecklingen de senaste tio åren har visserligen varit god för lärare jämfört med andra yrkesgrupper, men detta beror till stor del på riktade statsbidrag till lärarlöner. Denna löneutveckling har dessutom varit en återställare från det tapp som skedde i början av 2000-talet och har således inte förskjutit lärares lönenivå i relation till andra grupper med akademisk utbildning. Vi förväntar oss att SKR tar ansvar för den framtida lärarförsörjningen i och med HÖK21. Våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn har rätt att bli undervisade av behöriga och legitimerade lärare!

Ytterligare en historisk återblick handlar om lönestruktur. I det tariffsystem som övergavs i mitten av 90-talet hade lärarna med längst erfarenhet de högsta lönerna. Under senare delen av 90-talet förstärktes denna utveckling. Det som sedan har hänt är att löneutvecklingen för erfarna lärare har avstannat. I 50-årsåldern slår många lärare i ett glastak och löneutvecklingen avstannar. Jag har – med ålderns rätt – all förståelse för att detta är djupt frustrerande. Det är helt orimligt att få bekräftat att man gör ett mycket gott arbete och är uppskattad av såväl skolledning som elever, men att man nu har ”rätt lön” och därmed ska vara nöjd med en blygsam löneökning. Ett hållbart lönesystem måste leverera en god löneutveckling genom hela yrkeslivet och inte sända signalen att en erfaren lärare som trivs i sitt yrke ska byta karriär för att bibehålla en god löneutveckling.

I förhandlingarna har vi nu fullt fokus på uppvärdering av lärares löner genom hela yrkeslivet!

Ingrid Lindholm
Förhandlingschef Lärarnas Riksförbund


Till varje avtalsblogg finns en film som kortfattat beskriver vårt yrkande.
Följande film publicerades på sociala medier den 9 mars 2021.

Mer inom ämnet


Ingrid Lindholm

Förhandlingschef, Lärarnas Riksförbund

Mejla