Nu är avtalet klart på det kommunala området

LR:s förhandlingschef Ingrid Lindholm om nya avtalet HÖK 21

Sedan januari har Lärarnas Riksförbund tillsammans med Lärarförbundet intensivt förhandlat med vår motpart Sveriges kommuner och regioner, SKR. I dag 7 april är det färdigförhandlat och ett nytt skolavtal, HÖK21, är klart för lärare och studie- och yrkesvägledare anställda inom kommunal sektor.

Lärarnas Samverkansråds yrkanden inför årets kommunala avtalsrörelse, HÖK21, var både omfattande och tydliga. Vi i Lärarnas Riksförbund ville sända en tydlig signal till SKR och omvärlden om vad som behövs för att åstadkomma en reell förbättring för medlemmarna avseende såväl lön som arbetstid och arbetsbelastning. Tala klarspråk med andra ord!

Varje förhandlare vet att ett yrkande är det man strävar efter, men att detta inte alltid är möjligt att uppnå på kort sikt. Denna insikt innebär däremot på intet sätt att man har gett upp eller bytt målsättning. Det man vill uppnå kanske bara inte går att nå just nu, i denna förhandling. I en kollektivavtalsförhandling kommer motparten in med sina yrkanden och sina förväntningar, på samma vis som vi gör. Till skillnad mot en medbestämmande förhandling behöver parterna förr eller senare komma överens. Detta är grunden för hela den så kallade ”svenska modellen Länk till annan webbplats.” där parterna på arbetsmarknaden kommer överens om lön och anställningsvillkor i just kollektivavtalet.

Året förhandlingar inleddes med att Lärarnas Samverkansråd och SKR gick igenom respektive parts yrkanden. Vi kunde då konstatera att dessa till stora delar var motstridiga. SKR avvisade till exempel våra krav på regleringar kring mängden undervisning, alternativ tid för för- och efterarbete. SKR ansåg dessa vara alldeles för detaljerade och ingripande i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Våra krav på ”ska” i partsgemensamt arbete avvisas med motiveringen att detta griper in i det kommunala självstyret. SKR menar sig inte ha något som helst mandat att inskränka detta. Vi å vår sida avvisade SKR:s krav på att avtalet ska ha mindre verksamhetsanpassning. Vår uppfattning är ju att det behövs mer av verksamhetsanpassning i avtalet. SKR:s krav på ökad arbetsledningsrätt för att kunna bemanna lovskolan avvisar vi. Motivering är att medlemmarna redan är alldeles för hårt belastade och att bemanningen måste lösas på frivillig väg.

Den fråga som då behöver ställas är vilka frågor vi skulle kunna blir överens om. Det är detta som årets förhandlingar sedan har kommit att koncentrerats kring. Här kan vi med facit i hand konstatera att vi har hämtat hem ett antal för oss viktiga frågor, medan SKR har fått backa och inte har fått gehör för sitt högst prioriterade yrkande kring ökad arbetsledningsrätt avseende lovskola.

Det som först förbundsstyrelsen och sedan förbundsrådet hade att ta ställning till var således ett slutbud som bedömdes som bättre än HÖK18, med ett antal förtydliganden och förbättringar. Det uppfyller däremot inte det vi anser behövs och det vi därför gav uttryck för i våra yrkanden. Man hade vidare att förhålla sig till om en medling och i nästa skede en strejk skulle kunna leda till ett avtal som var bättre i dessa avseenden.

Beslutet att säga ja var inte enkelt för vare sig förbundsstyrelse eller förbundsråd. Viljan att markera och säga ifrån vägdes emot riskerna att förlora det som trots allt uppnåtts genom förhandlingarna. Att slutligen landa ner i att anta avtalet krävde stort mod och en trygghet i att vi nu samlar all vår gemensamma kraft i att fortsatt mobilisera mot kommunerna i att kräva bättre och rimliga villkor för våra medlemmar!