Tjänstefördelning – vad är det och varför är den viktig?

Du har säkert hört begreppet tjänstefördelning. Det brukar dyka upp under våren i samband med att organisationen inför kommande läsår ska planeras. Det är då du ska få veta vilka grupper och klasser du ska ansvara för nästa år. Trots att begreppet används på nästan varje skola har det faktiskt inte funnits i vare sig skollagen eller i kollektivavtal. Förrän nu!

I det nyligen tecknade centrala kollektivavtalet på kommunal sektor, HÖK 21, har tjänstefördelning förts in i avtalet. Skrivningen lyder:

”De centrala parterna ser det som viktigt att verka för en ändamålsenlig arbetsorganisation i syfte att skapa balans mellan uppdrag och förutsättningar som utgår från verksamhetens behov. Ett led i detta är att de huvudsakliga arbetsuppgifterna fördelas på arbetstagarna. Denna organisatoriska process, ofta benämnd tjänstefördelning eller tjänsteplanering, genomförs i normalfallet inför varje nytt läsår eller ny termin …”.

Ytterligare ett framsteg är att vi har säkrat det fackliga inflytandet över processen genom att avtalet slår fast att tjänstefördelningen ska förhandlas på skolan.

Varför är det då så viktigt för Lärarnas Riksförbund att ha inflytande över skolans organisation i allmänhet och tjänstefördelningen i synnerhet? Jo, det sätt man väljer att använda tillgängliga resurser på, när man organiserar den pedagogiska verksamheten, får direkta konsekvenser för din och dina kollegors arbetssituation. Beslut om exempelvis gruppstorlekar, heltidsmentorer, antal specialpedagoger, samläsning av kurser, tvålärarsystem, antal lektioner per gymnasiepoäng får alltså direkta konsekvenser för hur mycket varje lärare behöver undervisa och hur mycket för- och efterarbetstid läraren behöver för undervisningen.

Det finns inte någon central reglering av lärares undervisningstid längre. Därför är det idag helt nödvändigt att hantera dimensioneringen och fördelningen av undervisningsarbetet på en skola.

"Det är via arbetet med tjänstefördelningen som Lärarnas Riksförbunds ombud kan bevaka att det finns tillräckligt många lärare på skolan och att dessa har rätt behörighet för att bemanna den undervisning som ska bedrivas."

Ingrid Lindholm, förhandlingschef Lärarnas Riksförbund


Det är via arbetet med tjänstefördelningen som Lärarnas Riksförbunds ombud kan bevaka att det finns tillräckligt många lärare på skolan och att dessa har rätt behörighet för att bemanna den undervisning som ska bedrivas. En tydlig och väl genomarbetad tjänstefördelning är med andra ord en nödvändig förutsättning för att i ett senare skede kunna arbeta med arbetsbelastning och dimensionering av den enskilda lärarens uppdrag.

Den är också av central vikt för att kunna bevaka att skollagen och behörighetsförordningen följs, det vill säga att lärarna är legitimerade och behöriga och att vakanta tjänster annonseras ut. Tjänstefördelningen har också betydelse vid förhandlingar kring skolövertalighet och arbetsbrist. Sist men inte minst ligger den till grund för hela schemaläggningen när klasser och grupper ska matchas mot lokaler och undervisande lärare.

Genom regleringar i det centrala avtalet har det fackliga inflytandet över tjänstefördelningen nu säkrats! Detta är ett första steg i arbetet med att säkerställa att lärares arbetsbelastning blir rimlig och att arbetsuppgifterna verkligen ryms inom arbetstiden.

Ingrid Lindholm
Förhandlingschef Lärarnas Riksförbund


Ingrid Lindholm

Förhandlingschef, Lärarnas Riksförbund

Mejla