Detta gäller om du ska jobba på lovskola

Inför det stundande sommarlovet är frågor kring lovskola högaktuella. Inte minst i år, då lovskola i kölvattnet av pandemin har fått särskilt stor betydelse. Här kan du läsa vad som gäller enligt det nya avtalet HÖK21.

Lovskola ska erbjudas de elever i åk 8 och 9 som inte nått, eller riskerar att inte nå, gymnasiebehörighet. Bestämmelsen infördes redan 2017. Vi kan anta att pandemin har medfört ett ökat behov av lovskola just i år. Oavsett detta ska behovet av lovskola inte komma som en överraskning, utan ska finnas med i arbetsgivarens planering redan från läsårets start. I första hand ska därför bemanningen hanteras vid tjänsteplaneringen där man tar fram en plan för hur många och vilka lärare som ska bemanna lovskolan och hur detta ska rymmas inom årsarbetstiden.

Dessa lärare jobbar då något mindre under ordinarie läsår för att finnas tillgängliga under lovskolan. Om du arbetar med lovskola i slutet av terminen behöver du göra din rektor uppmärksam på att du har samma behov av fortbildning och tid för utvärdering och summering av arbetsåret som dina övriga kollegor och att ni tillsammans hittar ett sätt att hantera detta.

"Om du arbetar med lovskola i slutet av terminen behöver du göra din rektor uppmärksam på att du har samma behov av fortbildning och tid för utvärdering och summering av arbetsåret som dina övriga kollegor och att ni tillsammans hittar ett sätt att hantera detta."

Ingrid Lindholm, förhandlingschef Lärarnas Riksförbund


I den kommunala avtalsrörelsen var en av SKR:s högst prioriterade frågor att reglera villkoren för de lärare som ska arbeta med lovskolan och där det inte varit möjligt att rymma arbetsuppgiften inom årsarbetstiden. Lösningen blev att i avtalet skapa möjligheten för arbetsgivaren och arbetstagaren att träffa överenskommelse om arbete inom lovskola med ytterligare sex A-dagar. Den som frivilligt överenskommer att arbeta med lovskola upp till sex extra dagar får, om den totala arbetstiden inklusive lovskolans extra A-dagar inryms inom ordinarie årsarbetstid, 150 procent av kalenderdagslönen per extra arbetsdag. Detta innebär färre timmar per dag de övriga 194 A-dagarna.

Skulle arbetstiden inklusive lovskolan överstiga ordinarie årsarbetstid höjs ersättningen till 200 procent. Observera att avtalet inte säger något om hur många timmar läraren ska arbeta per dag i det fall man väljer det senare alternativet. Det måste du med andra ord komma överens med rektor om. På privat sektor finns ingen motsvarande överenskommelse om ersättning för frivilligt arbete utöver årsarbetstiden. Överenskommelsen i HÖK 21 kan givetvis vara vägledande för vad som kan anses vara en rimlig ersättning.

Slutligen har arbetsgivaren möjlighet att beordra övertid. Då betalas övertidsersättning enligt gällande kollektivavtal till läraren. Detta är dock en kostsam lösning för arbetsgivaren. Hela grundtanken med de nya reglerna är en bättre framförhållning så att lovskolan inte hanteras som en oförutsedd händelse.

Ingrid Lindholm
Förhandlingschef Lärarnas Riksförbund


Ingrid Lindholm

Förhandlingschef, Lärarnas Riksförbund

Mejla