FAQ om konflikt

Vad händer vid en konflikt?

Här har vi samlat frågor och svar angående vad som händer vid en konflikt.

Hur arbetar de båda förbunden tillsammans?

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är en part via Lärarnas Samverkansråd. Samverkansrådets uppgift är att samordna och genomföra centrala förhandlingar som central part. Detta innebär till exempel att en konflikt kommer att genomföras tillsammans med Lärarförbundet.

När kallas medlare in?

Om förhandlingarna inte leder till att ett nytt avtal har slutits innan det gamla upphör kan parterna prolongera avtalet, det vill säga förlänga avtalet, med en kortare uppsägningstid och ska utse en förhandlingsmedlare.

Hur utses medlare?

Berörda parter ska gemensamt utse medlare med uppgift att biträda parterna i avtalsförhandlingar.

Vad är medlarnas uppgift?

Medlarna ska försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna. För att åstadkomma det ska medlarna kalla parterna till förhandling eller vidta annan lämplig åtgärd. För att främja en god lösning av tvisten kan medlaren lägga fram egna förslag till överenskommelse. Medlarna har rätt att skjuta upp en varslad stridsåtgärd under längst 14 kalenderdagar.

Hur lång tid tar medlingen?

Processen ligger i medlarnas händer och de bestämmer. Ingen annan än medlarna kan ge ett exakt svar på den frågan.

Hur tas beslut om ett bud ska accepteras eller avvisas?

Inom Lärarnas Riksförbund har förbundsstyrelsen rätt att besluta om ett bud ska antas eller förkastas. Förbundet har från 2021 inrättat en avtalsdelegation, bestående av 35 förtroendevalda ledamöter.

Avtalsdelegationens uppdrag är att föreslå förbundsstyrelsen beslut gällande avtal. Om det finns särskilda skäl kan förbundsstyrelsen kalla till extra förbundsmöte. Inom Lärarförbundet är det, enligt stadgarna, representantskapet som beslutar, men kan delegera till förbundsstyrelsen att fatta sådant beslut.

Innan förslag till beslut läggs fram till de båda förbunden ska ärendet beredas i Samverkansrådet. Samverkansrådet utgörs av de båda förbundspresidierna. Beslutsförslag till de båda förbundsstyrelserna ska framläggas efter beredning i Samverkansrådet. Denna beslutsordning gäller både vid centrala förhandlingsfrågor som vid beslut om konflikt. Bägge förbunden måste vara överens.

Kommer medlemmarna att få rösta om bud/strejk?

Eventuellt beslut om en medlemsomröstning fattas av förbundsstyrelsen. Det är viktigt att komma ihåg att under den tid som medlarna arbetar är det medlarna som bestämmer tempot i processen. Det påverkar i högsta grad möjligheterna till att genomföra en eventuell medlemsomröstning.

Vad är en strejk?

Strejk är en av möjliga stridsåtgärder som en arbetstagarorganisation kan vidta i syfte att få till stånd ett kollektivavtal med visst innehåll. Den innebär arbetsnedläggelse från arbetstagarnas sida och de som omfattas av strejk utför inget arbete. För den medlem som omfattas av en strejk eller annan arbetsnedläggelse är åtgärden förenad med ett ”förbud” från organisationens sida mot att utföra sådant arbete som omfattas. Den som bryter mot den egna organisationens strejkvarsel kan anses motarbeta sin organisation och kan ytterst riskera att bli utesluten av organisationen. Strejkande medlemmar har rätt till konfliktersättning i enlighet med förbundsstyrelsens beslut.

Vad är en vild strejk?

För att en strejk eller annan stridsåtgärd ska vara lovlig krävs att den beslutats i behörig ordning. En så kallat vild strejk är en strejk som inte beslutats i behörig ordning. Det kan handla om att en grupp arbetstagare lägger ner arbetet på eget initiativ. De som deltar i en vild strejk riskerar arbetsrättsliga åtgärder, ytterst att bli av med anställningen och kan också bli skadeståndsskyldiga. Utbryter en vild strejk måste organisationen omedelbart ingripa för att försöka stoppa åtgärden. Annars kan även organisationen bli skadeståndsansvarig.

Vem bestämmer vilka lärare som ska tas ut i strejk?

I slutändan är det Samverkansrådet som beslutar om vilka medlemmar som ska tas ut i strejk.

Tas alla medlemmar hos arbetsgivaren ut i strejk eller bara vissa?

Samverkansrådet beslutar om vilka medlemmar som ska tas ut i strejk. De kan välja att ta ut alla medlemmar eller bara vissa.

Hur vet jag om just jag berörs?

Håll en nära kontakt med din LR-förening eller lokalavdelning. Kontaktuppgifter till din LR-förening hittar du under kontakt eller på min sida.

Vad händer om jag arbetar på flera arbetsplatser och bara en av dem tas ut i strejk?

Då strejkar du bara på den del av din tjänst som finns på den arbetsplats som är uttagen i strejk. Övriga arbetsuppgifter på andra arbetsplatser som inte berörs av strejk ska utföras som vanligt.

Hur lång tid kan en strejk komma att pågå?

Det finns inget bestämt svar. Samverkansrådet bestämmer när en strejk ska avbrytas.

När anses en konflikt vara samhällsfarlig?

Samhällsfarliga konflikter definieras som "stridsåtgärder som genom sina verkningar skulle otillbörligt störa viktiga samhällsfunktioner eller medföra fara för människors liv eller risk för att bestående ohälsa uppstår". Om någon part bedömer att en stridsåtgärd kan vara samhällsfarlig ska han påkalla förhandling i frågan. Kan parterna inte komma överens kan part hänskjuta ärendet till en särskilt tillsatt central nämnd, som prövar om åtgärden är att bedöma som samhällsfarlig. Om nämnden anser att stridsåtgärden är samhällsfarlig kan nämnden begära att åtgärden ska undvikas, begränsas eller hävas. Nämndens beslut är en rekommendation.

Nämnden är sammansatt av nio ledamöter varav parterna utser tre vardera, och tre ledamöter utses gemensamt utifrån att de är opartiska. Har frågan, om en stridsåtgärd är samhällsfarlig, hänskjutits till nämnden ska stridsåtgärden skjutas upp, dock längst två veckor, eller tre veckor, om nämnden begär särskilt rådrum.

Vad innebär skyddsarbete?

Arbetstagare är skyldiga att utföra skyddsarbete. Definitionen av skyddsarbete är enligt huvudavtalet "arbete som erfordras för avveckling av verksamheten på ett tekniskt försvarligt sätt eller till förebyggande av fara för människor eller skada på egendom. Lika med skyddsarbete anses arbete som någon är skyldig att utföra på grund av särskild föreskrift i lag".

Det betyder att vissa arbetsuppgifter måste utföras för att det inte ska skada människor eller egendom. Men det innebär inte ett förbud för alla anställda, det kan räcka med att några arbetar och upprätthåller en miniminivå. En strejk får heller inte störa viktiga samhällsfunktioner eller medföra bestående ohälsa eller fara för människors liv. En strejk inom kyrkan prövas mot samma regler, och skulle bland annat kunna omfatta arbete med begravningar, men först efter att arbetsgivaren begärt dispens från de strejkande fackförbunden.

Hur stor ersättning utgår under en strejk?

Samverkansrådet beslutar om hur stor ersättningen ska vara.

Får medlemmarna i Lärarnas Riksförbund och i Lärarförbundet samma ersättning?

Ersättningsreglerna ska vara samma i båda förbunden och regleras i särskilt avtal enligt Samverkansavtalet. Eventuellt dubbelt medlemskap innebär inte att konfliktersättning utbetalas från båda förbunden. Samordning kommer att ske.

Hur ansöker man om ersättningen?

Du som deltar i konflikten och inte får någon lön ska anmäla till förbundet att du deltar i konflikten. För att ansöka om ersättning måste du logga in som medlem här på webbplatsen där du hittar instruktioner om hur du ska göra.

Har du under konfliktperioden exempelvis insjuknat eller är hemma för vård av sjukt barn måste du ange detta och även omfattningen.

Du kan inte deklarera i förskott. Först när en hel vecka har passerat kan du deklarera för den vecka som varit. Om du har skickat iväg deklarationen och upptäcker i efterhand att det inte stämmer kan du kontakta medlemsenheten om hjälp för korrigering.

Vem får ersättning?

Medlemmar i Lärarnas Riksförbund har rätt att få konfliktersättning. För att få konflikt­ersättning måste en tidigare oorganiserad ha blivit medlem senast dagen före den dag då den varslade stridsåtgärden bryter ut. Denna regel, som lär betecknas som generös, motiveras av att om en konflikt ska bli så effektiv som möjligt bör den omfatta så många som möjligt på varje arbetsplats.

När betalas konfliktersättningen ut?

Konfliktersättningen betalas ut i efterhand på i förhand fastställda datum. Det vill säga efter att medlemmen har deklarerat/rapporterat att man deltagit i konflikten. Man deklarerar hela veckor i taget.

Hur ser jag till att Lärarnas Riksförbund har rätt uppgifter om mig?

Anmäl rätt uppgifter till medlemsenheten. I första hand ska du logga in på ”min sida” och kontrollera uppgifterna. Här kan du själv ändra de uppgifter som inte stämmer. Har du inte möjlighet att göra ändringar på webben kan du kontakta medlemsenheten på telefon 08-613 27 00, menyval 1eller genom att skicka e-post till medlem@lr.se.

Din e-postadress är viktig eftersom förbundet kommunicerar med medlemmarna i första hand via e-post. Blir det konflikt bör du tänka på att ha en annan e-postadress i registret än den du har via din arbetsgivare som anställd. Detta eftersom en arbetsgivare i händelse av konflikt kan stänga av e-posten.

Du kan till exempel ordna en egen mejladress på Google Länk till annan webbplats.. Gå in under rubriken gmail och följ anvisningarna. Glöm inte att ändra din e-postadress i medlemsregistret. Enklast loggar du in som medlem på ”min sida” eller kontaktar medlemsenheten på telefon 08-613 27 00, menyval 1.

Vad händer om man blir sjuk under en strejk?

Medlem som redan är sjukanmäld när konflikt bryter ut undantas från konfliktvarslet. Under de första 14 dagarna i sjuklöneperioden utgår sedvanlig sjuklön från arbetsgivaren och därefter utgår ersättning från Försäkringskassan och i förekommande fall från arbetsgivaren. Upphör sjukperioden under konflikten och medlemmen omfattas av strejk eller lockout utgår konfliktersättning.

Den som blir sjuk under pågående konflikt och omfattas av strejk eller lockout erhåller ingen sjuklön från arbetsgivaren. Ersättning från Försäkringskassan erhålls på sedvanligt sätt från dag 15. Det är därför viktigt att anmäla sjukdom från första dagen även när konflikt pågår. Om konflikten upphör under sjukperioden erhålls sjuklön från arbetsgivaren enligt vanliga regler.

Vad händer om man har sjukt barn under en strejk?

Tillfällig föräldrapenning utbetalas inte under konflikt. Föräldrapenningstillägget utbetalas inte till den som omfattas av konflikt. I de fall Försäkringskassan inte betalar någon ersättning kan konfliktersättning utgå, efter beslut från Förbundsstyrelsen.

Vad gäller om jag är föräldraledig under en strejk?

Den som är föräldraledig med föräldrapenning får sedvanlig ersättning från Försäkringskassan. Eventuellt föräldrapenningstillägg från arbetsgivaren utbetalas inte till den som omfattas av konflikt.

Vad gäller om jag är tjänstledig till exempel för studier under en strejk?

Arbetstagare som är helt tjänstledig utan lön vid konfliktens början omfattas inte av stridsåtgärderna. Pågår konflikt när ledigheten upphör, kan arbetstagaren omfattas av konfliktåtgärd från och med första arbetsdagen efter ledigheten. Tjänstledighet med helt eller delvis bibehållen lön upphör när en konflikt bryter ut.

Vad händer om jag har semester under en strejk/lockout?

Har en beviljad semester påbörjats när en strejk träder i kraft omfattas berörda arbetstagare inte av strejken under den tid för vilken semester har beviljats eftersom dessa regelmässigt är undantagna från strejkvarslet. Semestern fortsätter alltså under den överenskomna tiden.

Har semester beviljats men inte påbörjats när en strejk träder i kraft, förfaller semesterbeslutet för den period som omfattas av konflikten. När strejken upphör, fortsätter semestern under eventuell återstod av den beviljade tiden.

Arbetsgivaren har en möjlighet att genom lockout avbryta pågående semester, varvid arbetstagaren istället är lockoutad. När lockouten upphör fortsätter semestern för eventuell återstod av den beviljade tiden. Lockouten innebär inte att rätten till semester går förlorad. Den betalda delen av semestern kan dock komma att påverkas eftersom den del av arbetsåret som omfattas av strejk eller lockout inte är semesterlönegrundande.

Vad händer med försäkringar under en strejk?

Pensioner och försäkringar utbetalas under konflikt eftersom anställningsvillkoren fortsätter att gälla genom det enskilda anställningsavtalet. Dessutom gäller ingångna pensions-, förvaltnings- och försäkringsavtal som arbetsgivaren tecknat med försäkringsbolag och pensionsinstitut.

Kan jag bli uppsagd eller avskedad för att jag strejkar?

Nej, deltagande i en lovlig konflikt är inte saklig grund för uppsägning. Anställningsskydd enligt vanliga regler gäller under en konflikt. Uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist kan ske under en konflikt, men ska följa sedvanliga regler.

Kan jag bli straffad på något annat sätt för att jag deltar i strejk?

Nej, det är inte tillåtet för arbetsgivaren att ålägga en statligt eller kommunalt anställd arbetstagare disciplinpåföljd på grund av deltagande i en tillåten stridsåtgärd.

Kan till exempel vaktmästaren ta mina lektioner om jag är uttagen i strejk?

Nej, vaktmästaren ska bara utföra sina ordinarie arbetsuppgifter.

Vad händer med de som är oorganiserade under en strejk?

Icke organiserade får delta i strejk enbart om den organisation som gått ut i konflikt varslat även oorganiserade. Den oorganiserade måste meddela arbetsgivaren att han strejkar. Även oorganiserade kan bli lockoutade. I så fall måste arbetsgivaren i sitt varsel om lockout ange att även oorganiserad personal omfattas. Den som inte är medlem får dock ingen konfliktersättning från förbundet.

Kan arbetsgivaren ta in personal från ett bemanningsföretag under en strejk?

Nej, i allmänhet kan inte en arbetsgivare ta in personal från ett bemanningsföretag för att ersätta ordinarie personal som befinner sig i strejk.

Om den arbetsplats där jag arbetar inte tas ut i strejk, kan jag då sympatistrejka?

Om du inte omfattas av en konflikt är du skyldig att utföra ditt sedvanliga arbete.

Vad händer med den som är pensionärsmedlem eller studerandemedlem och tar tillfälliga vikariat?

Pensionärsmedlem eller studerandemedlem deltar i konflikten.

Kan pensionärsmedlemmar och studerandemedlemmar få ersättning vid strejk/lockout?

Nej, för att få ersättning vid en konflikt måste man vara aktiv medlem.

Vad händer med studerande som är ute på praktik under en strejk?

Studerande kan inte fullgöra sin praktik under en konflikt. Dels kommer deras handledare ju inte vara på plats, dels kan de inte bedriva arbete eftersom detta skulle betraktas som strejkbryteri. De studerande måste i händelse av konflikt vända sig till universitetet/högskolan för att få anvisningar om vad de ska göra i stället för sin praktik, samt hur de ska kunna fullgöra sin praktik när konflikten är över.

Mina elever kan inte klara sig själva hemma, måste jag gå ut i strejk?

Om din arbetsplats tas ut i strejk förväntas du avstå från arbete. Om verksamheten är av speciellt känslig art kan arbetsgivaren dock begära dispens.

Vad är lockout?

Lockout är arbetsgivarens stridsåtgärd, och innebär att de lockoutade arbetstagarna utestängs från sina arbetsplatser. Syftet kan till exempel vara att påskynda en tömning av strejkkassorna. Under lockouten betalar inte arbetsgivaren ut lön till de anställda som berörs. Det är inte tillåtet för arbetsgivaren att innehålla redan intjänad lön, det vill säga den lön som hänför sig till redan utfört arbete. Att innehålla sådan förfallen lön är en otillåten stridsåtgärd.

Vem bestämmer om lockout?

Arbetsgivaren bestämmer om lockout.

Får man ersättning vid lockout?

Vid lockout utbetalas konfliktersättning.

Kan man använda sin vanliga e-post vid en strejk/lockout?

I händelse av konflikt så är det extra viktigt att du har anmält din e-postadress till förbundet. Detta eftersom en stor del av förbundets kommunikation kommer att ske via e-post. Tänk dock på att det inte bör vara en adress med koppling till ditt arbete. Detta eftersom en arbetsgivare i händelse av konflikt kan komma att stänga av e-posten.

Var ordnar jag en e-postadress?

Du kan till exempel ordna en egen mejladress på Google Länk till annan webbplats.. Gå in under rubriken gmail och följ anvisningarna. Men din internetoperatör kanske också erbjuder möjligheten.

Glöm inte att ändra din e-postadress i medlemsregistret. Enklast loggar du in som medlem på ”min sida” eller kontaktar medlemsenheten på telefon 08-613 27 00, menyval 1.

Kan lärarna träffas på skolan fast det är strejk/lockout?

Huvudregeln är att man inte kan träffas på skolan under strejk eller lockout. Särskilda regler gäller dock för fackliga förtroendemäns tillgång till sina lokaler under konflikt.

Hur får man information från Lärarnas Riksförbund vid en strejk?

Här på förbundets webbplats hittar du information.

Det är även mycket viktigt att du håller en nära kontakt med din LR-förening samt ditt lokalombud. Därför är det mycket viktigt att du har uppdaterat dina uppgifter i medlemsregistret.

Kan de fackliga företrädarna använda sina lokaler vid strejk/lockout?

Förbunden kan inte under en konflikt utestängas från de lokaler man disponerar hos arbetsgivaren. Enbart den omständigheten att det pågår en konflikt befriar inte arbetsgivaren från skyldigheten enligt lag och/eller avtal att ställa lokal till förfogande för arbetstagarpart. Arbetsgivaren får inte heller som en motåtgärd eller som en egen stridsåtgärd utestänga de fackliga förtroendemännen från deras lokaler. Arbetsgivaren får inte heller bereda sig tillträde till den fackliga organisationens lokaler för att eftersöka information om konflikten.

Däremot kan det vara skäl för den fackliga organisationen att av sekretess- och konfliktskäl söka andra lokaler än sådana som finns i arbetsgivarens verksamhet. Det kan till exempel vara olämpligt att under en konflikt använda kontorsutrymmen som befinner sig i samma korridor som arbetsgivarens personalenhet.

Under en konflikt finns det däremot ingen ovillkorlig rätt att använda sig av arbetsgivarens kopieringsmaskiner, sammanträdeslokaler etcetera. Samtidigt är det inget som hindrar att man kommer överens med arbetsgivaren att man får tillgång till alla de hjälpmedel som behövs för det fackliga arbetet. Det kan vara en fördel för båda parter att de anställdas fackliga företrädare kan arbeta utan hinder. Under en konflikt behöver frågor om skyddsarbete, dispenser med flera diskuteras mellan parterna.

Mina kollegor planerar att på eget bevåg genomföra en av förbundet icke sanktionerad sympatistrejk. Hur ska jag som fackligt ombud agera?

Som fackligt ombud förutsätts man följa ingångna kollektivavtal. Du ska som ombud därför:

  1. Inte delta i den olovliga konflikten
  2. Uppmana dina kamrater att inte vidta en olovlig konfliktåtgärd och förklara konsekvenserna såväl för förbundet som för medlemmarna
  3. Utföra dina ordinarie arbetsuppgifter

Strejk är en facklig organisations yttersta vapen och måste därför användas med stor urskillning för att vara effektivt. Det är därför ytterst viktigt att alla bestämmelser följs.

Måste jag ta igen de lektioner som eleverna har missat under en strejk?

Inte minst i samband med konflikt är det viktigt att arbetstagaren har ett schema över den reglerade arbetstiden, så att den därmed blir ordinarie arbetstid. Under den tid som läraren strejkar anses den ordinarie arbetstiden vara fullgjord. Om arbetsgivaren efter avslutad konflikt menar att läraren ska arbeta utöver den ordinarie arbetstiden på ett sätt som innebär att arbetstiden inte ryms inom årsarbetstiden, så ska läraren ersättas enligt kollektivavtalets regler om övertidsarbete.

Vad händer med de utvecklingssamtal jag skulle ha haft under en strejk?

Inte minst i samband med konflikt är det viktigt att läraren har ett schema över den reglerade arbetstiden. Den reglerade arbetstid som är utlagd under den tid läraren strejkar anses vara fullgjord. Om utvecklingssamtalen ligger på eftermiddagstid eller kvällstid ska denna tid vara utlagd i arbetstidsschemat. Om arbetsgivaren efter avslutad konflikt menar att läraren ska hålla utvecklingssamtal ska dessa planeras in. Den arbetstid som inte ryms inom årsarbetstiden ska ersättas enligt kollektivavtalets regler om övertidsarbete.

Vad händer med de nationella prov eleverna skulle ha haft under en strejk?

De arbetsuppgifter lärarna skulle ha utfört får inte utföras av någon annan under en konflikt. Detta innebär att nationella prov i de allra flesta fall inte kan genomföras. Undantaget kan vara om någon annan än lärare på förhand är inbokad som ren skrivningsvakt. Om ett nationellt prov kan genomföras vid ett senare tillfälle än det ordinarie blir en fråga för rektor att hantera i samråd med Skolverket.

Påverkas intjänandet av semester och ferielön av en strejk?

Den tid en lärare är uttagen i konflikt är inte semester- och ferielönegrundande. I händelse av konflikt kommer dock denna fråga att behöva hanteras av parterna och göras till en del av den slutliga uppgörelsen.

Kan jag åka bort om jag är uttagen i strejk?

Ja, men bara under förutsättning att du som arbetstagare omedelbart kan återgå i arbete när en konflikt är avslutad. Beslut om att en konflikt avslutas kan ske med mycket kort varsel. Tänk även på att medlemmarnas arbetsinsatser i det lokala fackliga arbetet kommer att behövas under en konflikt.

Vilken webbplats hittar jag information på?

Här på förbundets webbplats hittar du information.