Kollektivavtal inom kommunal sektor

Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Regioner, SKR, och Sobona (tidigare Pacta).

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex huvudöverenskommelser (HÖK) med SKR och Sobona (tidigare Pacta). Avtalet omfattar cirka 200 000 lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och skolledare.

SKR är serviceorganisationen för kommuner, landsting och regioner. SKR har bland annat uppgiften att fungera som arbetsgivarorganisation för sina medlemmar och tecknar därmed centrala kollektivavtal.

SKR har också skapat arbetsgivarorganisationen Sobona för verksamheter som SKRs medlemmar bedriver i bolagsform. Gymnasieförbunden återfinns inom Sobona. På senare tid har Sobona också öppnats för "vanliga" privata arbetsgivare som föredrar att teckna de kommunala avtalen.

SKR och Sobona är det största avtalsområdet på den svenska arbetsmarknaden, avseende på antalet arbetstagare, närmare 1,1 miljoner omfattas av avtalen.


LÄRARNAS SAMVERKANSRÅD

I de flesta centrala kollektivavtal samarbetar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet genom en gemensam part som kallas Lärarnas Samverkansråd. Rådet bildades genom ett avtal om samverkan mellan de två förbunden.

Samverkansrådets styrelse utgörs av de båda förbundspresidierna som också är förhandlings­delegation. Viktigare frågor behandlas av samverkansrådets fullmäktige som består av de båda förbundsstyrelserna. Lärarnas Samverkansråd ska vara enigt när förslag till beslut läggs. Alla beslut som är bindande för de båda förbunden fattas av respektive förbundsstyrelse.

På lokal nivå är de två förbunden part var för sig, men samverkar på det sätt som de kommer överens om lokalt.

Avtalet om samverkan innebär också att de båda lärarorganisationerna är ense om att inte rekrytera varandras yrkesverksamma medlemmar.


Frågor & svar

Ett lokalt kollektivavtal är ett skriftligt avtal som ingås mellan parterna lokalt där så är möjligt utifrån lag och gällande kollektivavtal.

Parter är enskild arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och för Lärarnas Riksförbunds ordförande inom den fackliga föreningen.

Ett lokalt kollektivavtal reglerar frågor om anställningen, och kan omfatta enskilda medlemmar eller en grupp av medlemmar.

Det mesta ingår i ett kollektivavtal. Avtal brukar ha någonting som kallas Allmänna bestämmelser (AB) som innefattar allt från skyldigheter och diverse förmåner, arbetstidsvillkor, olika ersättningar, villkor för ledighet, uppsägningstider, disciplinpåföljder ...

Tjänstepension är ett separat avtal, men ligger inbakat i kollektivavtalet.

Det som inte ingår i ett kollektivavtal kan vara vissa typer av förmåner som exempelvis förmånsbil och friskvårdsbidrag, som ligger utanför avtalet. Ett kollektivavtal går heller inte in i detalj och reglerar hur ett arbete ska utföras.

Mer inom ämnet

Uppdaterad