HÖK18

Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona (tidigare Pacta).

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex Huvudöverenskommelser (HÖK) med SKR och Sobona (tidigare Pacta). Avtalet omfattar cirka 200 000 lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och skolledare.

SKR är serviceorganisationen för kommuner, landsting och regioner. SKR har bland annat uppgiften att fungera som arbetsgivarorganisation för sina medlemmar och därmed teckna centrala kollektivavtal.

SKR har också skapat arbetsgivarorganisationen Sobona för verksamheter som SKRs medlemmar bedriver i bolagsform. Gymnasieförbunden återfinns inom Sobona. På senare tid har Sobona också öppnats för "vanliga" privata arbetsgivare som föredrar att teckna de kommunala avtalen.

SKR och Sobona är det största avtalsområdet på den svenska arbetsmarknaden, avseende på antalet arbetstagare, närmare 1,1 miljoner omfattas av avtalen.

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin HÖK åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Material samlat på en partsgemensam webbplats, kompetensforsorjningskola.se Länk till annan webbplats. för att ge stöd för ett helhetsperspektiv inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning.

Avtalsperiod

1 april 2018-31 mars 2021

Avtalet i korthet

  • Avtalet innehåller tre löneöversyner: 1 april 2018, 1 april 2019 och 1 april 2020.
  • Löneavtalet anger ingen procentsats varken för kollektivet eller individen.
  • Arbetsgivarens ansvar för att arbeta strategiskt med lönestrukturen betonas och erfarenhet hos yrkesskickliga lärare ska värderas.
  • Varje skola åläggs att förstärka sitt arbete med arbetstid, arbetsbelastning och organisation för att säkra kompetensförsörjningen av lärare. Detta arbete ska följas upp både lokalt och centralt.

”Vårt fokus har hela tiden varit att vi ska se till att lärare och studie- och yrkesvägledaren får en bra arbetsmiljö.”

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, om #skolavtal18

AB 17
AB står för Allmänna bestämmelser och reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kring princip allt förutom lön och pension. AB 17 ersätter AB 14. AB 17 i lydelse 190101 med förändringar 200501, se under "Mer inom ämnet".

Bilaga M
Bilaga M innehåller särskilda bestämmelser om anställningsform, arbetstid och ferielön med mera för lärare med ferietjänst.

Stödmaterial för ombud.

Frågor & svar

För att få behålla den fria avtalsrätten har arbetsmarknadens parter accepterat att den internationella konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande. Det så kallade "märket" är den norm eller nivå som fastställs i varje avtalsrörelse av industriavtalets parter.

Detta märke har dock ifrågasatts av såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationer.

Mer inom ämnet