Samverkansavtal inom kommunal sektor

Lärarnas Riksförbund har genom Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd träffat en överenskommelse med SKR och Pacta, numera Sobona, om ett centralt samverkansavtal för arbetsmiljö inom kommunal sektor. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017 och ersätter FAS05.

  • Befintliga lokala samverkansavtal påverkas inte av det nya avtalet utan löper på som tidigare.
  • Parterna har vid översynen av FAS05 särskilt velat klargöra arbetsmiljöfrågornas betydelse i lokal samverkan. Avtalet har också fått en mer överskådlig struktur.
  • Avtalet, som alltså inte får någon egen direkt verkan på lokala avtal, uppmärksammar dessutom vilka lokala förutsättningar som normalt behöver föreligga för en väl fungerande samverkan.
  • För lokala parter som träffar ett nytt lokalt samverkansavtal efter den 1 november 2017 utgör det centrala avtalet en utgångspunkt för lokala parters diskussioner om ett lokalt avtal anpassat till lokala förutsättningar.
  • Som lokal företrädare behöver man även fortsättningsvis analysera och utgå ifrån egna erfarenheter av samverkan och utifrån det förhålla sig till former för samverkan visavi MBL och Arbetsmiljölagstiftning.
  • Ytterligare information om avtalet kommer på olika sätt tas upp genom förbundets olika utbildningar för ombud.

Avtalsbilagor och dokument

Filer för nedladdning

Frågor & svar

Så länge det finns ett gällande centralt kollektivavtal så råder det fredsplikt. Det gäller lärare, studie- och yrkesvägledare såväl som alla andra fackligt organiserade yrkeskategorier. 

Lärarnas Riksförbund tecknar ett antal centrala kollektivavtal som har olika löptid – se oversikt-avtal-och-loptider Länk till annan webbplats.. Under tiden som förhandlingar pågår så förlängs (prolongeras) normalt sett avtalet med en månad i sänder, fram till dess att man har ett avtal som båda parter känner att man har mandat att anta.

Om man trots förhandlingar, och trots att medlare satts in för att hjälpa till i förhandlingen, inte kan komma fram till ett nytt avtal så kan man hamna i ett tillstånd då man väljer att inte förlänga avtalet. Saknas kollektivavtal så råder det inte längre någon fredsplikt och då kan både fackliga organisationer och arbetsgivare ta till så kallade stridsåtgärder som till exempel strejk och lockout. Det är dock inget som sker över en natt utan det måste naturligtvis vara ordentligt och demokratiskt förankrat i organisationen.

Om medlemmar går ut i strejk trots att fredsplikt föreligger kallas detta ”vild strejk”. Vilda strejker kan resultera i att såväl som förbundet som den enskilde medlemmen blir skadeståndsskyldiga.

Mer inom ämnet

Uppdaterad