Turordning och omställning

Överenskommelse för omställning i välfärden

Lärarnas samverkansråd har kommit överens om ett avtal med arbetsgivare och med andra fack inom kommuner och regioner. Avtalet gäller kompetens, omställning och nya regler för turordning. Avtalet gäller på försök i tre år.

Avtalet gäller från den 1 maj 2020

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd innebär överenskommelsen en försöksverksamhet om tre år som sedan utvärderas. Facken, SKR och Sobona är överens om att tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling ska vara i fokus i det nya avtalet. Detta kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Arbetsmarknaden förändras i hög takt och kraven på rätt kompetens ökar hela tiden.

Delar i överenskommelsen som stärker kompetensförsörjningen är bland annat att visstidsanställda ska omfattas av förebyggande omställningsinsatser liksom tillsvidareanställda som riskerar framtida uppsägningar, anställda som varit sjukfrånvarande där arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar ska omfattas av hela avtalet och avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

Överenskommelsen omfattar också nya regler för turordning. Syftet är att snabbare kunna identifiera de anställda som är i behov av omställningsinsatser, så att arbetsgivarna ska kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar. Detta kommer att utvärderas innan försöksperioden är slut den 31 oktober 2022.

Fakta om överenskommelsen

Parterna är överens om bland annat:

  • Insatser för tidiga kompetenshöjande insatser innebärande kompetensutveckling riktad mot framtida behov i verksamheten
  • Visstidsanställda och tillsvidareanställda som riskerar framtida uppsägning ska omfattas av förebyggande insatser som stärker möjligheten till fortsatt eller annan anställning hos huvudmannen
  • Personer som arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar för ska omfattas av hela avtalet
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet
  • De förebyggande insatser som fanns i TLO-KL har byggs in i det nya avtalet
  • Turordningsreglerna är ändrade från och med 1 maj 2020
  • Tillgängliga medel för omställningsinsatser enligt TLO-KL under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor
  • Överenskommelsen är en försöksverksamhet som ska utvärderas. Särskilt fokus ska läggas på vilken effekt förändringen av turordningskretsarna har fått för anställningstryggheten för personer med längre anställningstid.

Överenskommelsen är undertecknad av arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation samt de fackliga organisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, OFRs förbundsområde Läkare samt AkademikerAlliansen.

FAQ om nytt omställningsavtal och förändrade turordningsregler

Här nedan förklarar vi vad det nya avtalet innebär och varför det har tecknats, i form av en FAQ. Frågorna och svaren har tagits fram gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. 

Vad har hänt?
Svar:
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd har tillsammans med SKR, Sobona och övriga fack inom kommuner och regioner kommit överens om ett nytt avtal om kompetens och omställning, liksom om nya regler för turordning. Avtalet är för samverkansrådet en försöksverksamhet om tre år.

Vad är ett omställningsavtal?
Svar: Det nya omställningsavtalet innehåller dels tidiga insatser för att förebygga uppsägning på grund av arbetsbrist samt stödinsatser och ekonomiskt stöd som kompletterar a-kassan för den som blir uppsagd.

Vad handlar frågan om turordning om?
Svar: Övriga förbund inom kommunal sektor har haft en försöksverksamhet med ändrade turordningsregler och så kallad tidig lokal omställning sedan ett par år tillbaka. Lärarnas samverkansråd har stått utanför detta, men går nu in på försök.

När börjar de nya bestämmelserna gälla?
Svar: Det nya omställningsavtalet KOM-KR och de nya turordningsreglerna i AB började gälla den 1 maj 2020. Samverkansrådets medlemmar fick dock del av den tidiga omställningen i TLO-KL som övriga har redan den 1 januari 2020.

Hur lång är försöksperioden?
Svar: Den löper från 1 maj 2020 till 31 december 2022.

Vad händer om avtalet inte permanentas 2022?
Svar: Skulle utvärderingen visa att lärare blir särskilt drabbade av regelverket kan vi besluta oss för att säga upp avtalet och återgå till det regelverk för turordning vi har idag efter försöksperioden. Omställningsavtalet KOM-KR kommer då inte längre att gälla för lärare.

Vad har vi fått?
Svar:
Vi har fått ett bättre omställningsavtal med mer pengar och mer insatser för den som riskerar uppsägning och den som bland annat på grund av fel kompetens är visstidsanställd. En annan bra förändring är att den som efter det att arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och inte kan återgå i arbete och som nu ofta blir uppsagd, istället ska få ett omställningsstöd för att kunna ta annat arbete hos arbetsgivaren.

Vi har fått en mycket viktig reglering som säger att alla lärare ska turordnas gemensamt, inte varje behörighet för sig.

Omställningsavtalet kommer också vara ett stöd för det arbete som påbörjades med Skolavtal18 – att få fart på kompetensförsörjningen och därigenom arbetsmiljön och belastningen. Parterna lokalt kommer med stöd i omställningsavtalet att kunna finansiera en del av sina ambitioner genom medel från fonden, det som tidigare hette TLO-medel, men inte omfattade lärarna. Centrala parter kommer också att kunna ta gemensamma initiativ med staten på ett bättre och mer sammanhållet sätt än tidigare. Arbetsgivarens, omställningsfondens och statens resurser kan därmed spela en större samlad roll än idag, för kompetensutveckling och möjligheten att bredda kompetensen hos fler. Vi är också överens med SKR om att lokala parter ska samverka om gemensamma principer så att kvaliteten i kompetensutvecklingen säkras på varje skola ur såväl ett kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv.

Blir det lättare att säga upp lärare nu?
Svar:
Nej, det blir inte lättare att säga upp lärare. Det krävs liksom tidigare att det ska finnas en arbetsbrist i botten. Arbetsbrist är ett arbetsrättsligt begrepp. Det kan betyda att arbetsuppgifterna minskar eller försvinner, till exempel om en gymnasieskola behöver minska antalet yrkeslärare när ett viss program läggs, men ofta handlar det om att arbetsgivaren på grund av ekonomiska beslut tvingas minska antalet lärare i verksamheten. Det kan givetvis även vara en kombination av minskat elevunderlag och neddragningar. Det finns med andra ord i regel ingen brist på arbetsuppgifter för de lärare man har anställda, men arbetsgivaren inte har råd att ha samtliga lärare kvar. Arbetsbrist är alltså ”övertalighet”. Innan arbetsgivaren kan säga upp på grund av arbetsbrist ska det säkerställas att det inte finns arbete på någon av kommunens skolor.

Det som ändrats är regelverket för hur denna ”övertaligheten” ska hanteras när möjligheten att flytta lärare mellan skolorna i kommunen är uttömda.

Finns det något i avtalet för visstidsanställda?
Svar:
Alla som varit anställda 9 månader eller mer ska ha en individuell utvecklingsplan som grund för att kunna sätta in kompetensutvecklingsinsatser så att visstidsanställningen ska kunna övergå i en tillsvidareanställning.

På vilket sätt skiljer sig de nya turordningsreglerna mot de gamla för lärare?
Svar: Vid arbetsbrist upprättas turordningslistor. Tidigare har samtliga lärare inom förvaltningen turordnats på en och samma lista. Med de nya reglerna begränsas turordningen till förvaltningen på orten, med möjlighet att slå samman tre enheter på den aktuella orten till en och samma turordningslista. Avsikten är dock att arbetsgivaren tidigt, genom det överenskomna omställningsavtalet, ska vidta åtgärder för att minska risken för uppsägningar genom att erbjuda kompetensutveckling till de som riskerar att drabbas av arbetsbrist, så att de kan vara kvar i annat arbete hos arbetsgivaren. Precis som idag ska kommunen förflytta lärare mellan skolor innan någon uppsägning kan ske.

Vad blir den praktiska konsekvensen av begränsningen till förvaltningen på orten och sammanläggning av tre enheter?
Svar:
Konsekvensen blir att om det bara finns en skola på orten så kommer turordningskretsen bara att omfatta den skolan. Finns det flera skolor på orten kan sammanläggning av upp till tre skolor ske.

Det är facket som begär sammanläggning och om flera fack är berörda måste dessa komma överens om vilka skolor som ska läggas samman. Om facken inte kan komma överens så bestämmer arbetsgivaren vilka skolor som läggs samman.

Var inte denna fråga omhändertagen i HÖK18?
Svar:
Halva frågan omhändertogs i HÖK18 när parterna, SKR och Lärarnas Samverkansråd, blev överens om att begreppet ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” ska förstås som att de som har befattningen ”lärare” har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter och därmed ska turordnas gemensamt. Den andra halvan bordlades. Lärarnas Riksförbund har deltagit i utvärderingen av den tidsbegränsade försöksverksamhet kring tidig omställning och ändrade turordningsregler som övriga förbund har haft. Vi har även varit med vid förhandlingsbordet när nya regler för turordning och omställning har förhandlats.

Vad är det då som har förändrats i jämförelse med när HÖK 18 förhandlades?
Svar: Vi har fått förbättrade regler avseende framförallt företrädesrätten till återanställning och synen på hur begreppet driftsenhet ska förstås. Vi har även fått förbättrade villkor i omställningsavtalet avseende möjlighet till lön under fortbildning och omställning för den som på grund av sjukdom behöver byta arbete hos arbetsgivaren eller kunna hitta nytt arbete hos annan arbetsgivare.

Vad gäller avseende företrädesrätt till återanställning?
Svar:
Där är regelverket nu oförändrat. Det vill säga att man har företrädesrätt till återanställning inom förvaltningen i hela kommunen.

Varför sa Lärarnas samverkansråd ja till avtalsförslaget?
Svar: Vi får nu ett bättre omställningsavtal som kan göra mer och ge mer för fler. Det blir ett viktigt stöd för att lärare och andra ska kunna få stöd att komplettera sin kompetens.

Anställningstryggheten är ett grundläggande fackligt värde. Det är dock bekymmersamt att regeringen i det så kallade januariavtalet har aviserat genomgripande förändringar i anställningstryggheten (LAS) i det fall parterna på arbetsmarknaden inte kan komma överens om ändrade turordningsbestämmelser. Vi känner oro för hur de nya reglerna kommer att fungera med mindre turordningskretsar. Försöksverksamheten gör att vi har en möjlighet att utvärdera hur systemet fungerar för våra medlemsgrupper och vi får möjlighet att bedöma den så kallade LAS-utredningens förslag. Skulle utvärderingen visa att lärare blir särskilt drabbade av regelverket har vi efter försöksperioden möjlighet att säga upp avtalet och återgå till de turordningsregler vi har idag. Genom att frågan om turordning är hanterad så kan vi i avtalsförhandlingarna gällande HÖK21 ha fullt fokus på de viktiga frågorna avseende lärares arbetsmiljö och arbetsbelastning.

Är Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund överens?
Svar:
Ja, vi är överens inom Lärarnas samverkansråd. Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd, som består av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som förhandlar tillsammans som en part.

Läs vidare

Fler FAQ för ombud.

Logga in för att ta del av innehållet

Mer inom ämnet

Uppdaterad