GDPR inom kommunal sektor

Avtal om utbyte av personuppgifter har tecknats

Nu finns ett avtal på plats för att på ett korrekt sätt kunna lämna ut känsliga personuppgifter till arbetsgivaren. Facklig tillhörighet är en känslig personuppgift enligt GDPR och ska hanteras med försiktighet.

Nytt avtal om utbyte av känsliga personuppgiften inom kommunalsektor

Lärarnas samverkansråd har tillsammans med SKR träffat avtal som säkerställer att vi, Lärarnas Riksförbund, som organisation kan lämna ut till arbetsgivaren våra medlemmars fackliga tillhörighet utan att drabbas av sanktioner för brott mot GDPR.

Avtalet gäller från och med 2021-12-01 och tills vidare.

Lokalt kollektivavtal, LOK, om detta bör tecknas. Observera att ändringar eller tillägg till detta avtal, LOK 21 Avtal om utbyte av personuppgifter, inte kan göras av lokala parter.
Enligt cirkuläret ska lokalt kollektivavtal tecknas efter att en framställan från respektive riksorganisation gjorts, något som vi vill uppmana er att göra.

Syftet med avtalet är att skapa rättslig förpliktelse enligt GDPR för att uppfylla parternas skyldigheter enligt övriga avtal. I avtalet har enbart de situationer tagits upp där parterna bedömt att befintliga avtal brister i följsamhet gentemot GDPR. Däribland finns Löneavtal, bilaga 1 HÖK och AFF 76/LAFF 76.

För att arbetsgivaren ska få ta dela av dessa listor, som innehåller personnummer, ska arbetsgivaren med fördel vända sig till SACO, men det finns inget som hindar att föreningsombud lämnar ut uppgifter. Här kan man se till den tid föreningsombuden har att förfoga över samt antal medlemmar.

Mer information finns i §4 i avtalet. Detta betyder inte att processerna i kommunerna/SOBONA ska förändras ut utan bara att matchningen nu kan göras korrekt.

Enligt §5 i avtalet finns en beskrivning som även möjliggör att lista över antal medlemmar kan utlämnas i samband med lokala parters beräkningsunderlag avseende facklig tid, enligt AFF 76/LAFF 76. Om lokala parter är eniga om behovet av ett sådant underlag ska organisationen lämna ut lista över sina medlemmar till arbetsgivaren. Även här har det handlat om att enas om en balans mellan GDPR:s krav om tydlig beskrivning i kombination med parternas syn på skyldigheterna enligt berört avtal.

Filer för nedladdning

Uppdaterad