KOM-KR

Överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR

Ett kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR har tecknats. Avtalet gäller från och med 2020-05-01 och ersätter KOM-KL och TLO-KL.

Kompetens- och omställningsavtal gäller för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona, med vissa begränsningar.

 • KOM-KR har ett bredare syfte som innebär att möta såväl verksamhetens kompetensförsörjningsbehov som verksamhetens och arbetstagarens behov av omställning. Fokus i avtalets målsättning har flyttats från att enbart trygga arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet till att även omfatta verksamhetens behov av kompetensförsörjning.
 • Tidigare TLO-KL, nu förebyggande insatser, har permanentats och utgör ett nytt kapitel i avtalet. Dessa omfattar nu också Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
 • Tillämpningsområdet beskrivs under varje kapitel: förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner.
 • En bestämmelse om rätten till kompetensutvecklingsplan för tillsvidareanställda arbetstagare som riskerar övertalighet samt tidsbegränsat anställda arbetstagare som arbetat en viss tid har tillkommit.
 • Medel till förebyggande insatser avsätts ur Omställningsfonden för perioder om tre år. Medlen kan ansökas för företag anslutna till Sobona respektive avropas av kommuner och regioner.
 • Tillämpningsområdet för aktiva omställningsinsatser har utökats och kan omfatta arbetstagare vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där grunden för denna överenskommelse är nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada.
 • Rätten till aktiva omställningsinsatser upphör inte längre vid 65 årsålder utan upphör i samband med att rätten att kvarstå i anställningen enligt LAS upphör.
 • Ekonomiska omställningsförmåner gäller enligt samma villkor för arbetstagare anställda i en kommun eller region som för arbetstagare anställda i företag anslutna till Sobona.
 • Finansiering av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser samt ekonomiska förmåner finansieras av en premie som utgörs av 0,1 procent av arbetsgivarens lönesumma för arbetstagare med anställning enligt AB respektive Sobonas branschavtal där så särskilt anges. Detta gäller såväl kommuner och regioner som företag anslutna till Sobona, som tidigare tillämpade en alternativ finansieringsmodell.
 • Arbetsgivaren ansvarar för finansiering av lön under ledighet från arbetet enligt § 16 samt avgångsersättning enligt § 17 mom. 2.
 • Den sedan tidigare träffade Överenskommelsen om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, i lydelse 2010-12-07, ersätts av Överenskommelsen om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, i lydelse 2020-05-01. Överenskommelsen innehåller konsekvensändringar med anledning av att Sobona bildats. Ändringar har även gjorts i relation till förändringar i det allmänna pensionssystemet, i § 2 mom. 1, mom. 3 d).
 • Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare — kommuner och regioner — och berörda arbetstagarorganisationer att anta ett lokalt kollektivavtal med det innehåll som framgår av §§ 2–8 och 10. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.

Avtalsbilagor och dokument

Filer för nedladdning

Mer inom ämnet

Uppdaterad