Krislägesavtal för kommunal sektor

Kollektivavtal som ska gälla vid krislägen

Krisavtalet består av förhandlingsprotokoll och bilagorna 1 och 2 samt redogörelsetext (kommentarmaterial). Det kan komma att bli smärre justeringar i redogörelsetexten som är under slutligt fastställande, men delarna om bilaga M är helt klara och kommer inte att ändras.

Välfärdens krigs- och beredskapsavtal har uppdaterats

SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga organisationerna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet.

- Omvärldsläget har medfört att vi tillsammans med de fackliga organisationerna såg ett behov av att uppdatera avtalet för krigs- och beredskapstillstånd. KB-avtalet är en av många pusselbitar i att stärka välfärdssektorns och Sveriges beredskapsförmåga, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Coronapandemi, krig i Europa och en svensk NATO-ansökan har på kort tid förändrat synen på Sveriges försvars- och beredskapsförmåga. Med hänsyn till totalförsvarets och folkförsörjningens behov i händelse av krig har parterna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- eller beredskapstillstånd.

- Vi är nöjda över att välfärdssektorn nu har en samlad kollektivavtalstäckning för normalläge, krisläge och krigs- och beredskapstillstånd. Det är viktigt att ha kollektivavtalsvillkor som är anpassade för den situation som råder och att medarbetare och chefer vet vilka villkor som gäller, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Uppdateringen av avtalet för krigs- och beredskapstillstånd handlar främst om att även arbetsgivarorganisationen Sobona och fackförbundet Brandmännens Riksförbund omfattas av avtalet.

- Välfärdstjänster som sjukvård, räddningstjänst, skola, dricksvattenförsörjning, äldreomsorg, transporter av mat och människor är bärande delar i Sveriges totalförsvar. KB-avtalet reglerar arbetstider och arbetsvillkor för alla medarbetare som behöver fortsätta leverera välfärd även i händelse av krig, säger Jeanette Hedberg.

- Det ursprungliga avtalet var från 1988, så det var nödvändigt med en uppdatering. Förhoppningen är givetvis att det aldrig ska komma till användning”, säger Ingrid Lindholm, förhandlingschef hos Lärarnas Riksförbund.

Det uppdaterade KB-avtalet gäller från och med 1 juli 2022. KB-avtalet ska tillämpas under samma tid som arbetsrättslig beredskapslag (SFS 1987:1262) eller från tidpunkt de centrala parterna överenskommer. Avtalet gäller i berörda frågor oavsett vad som annars följer av centrala eller lokala kollektivavtal.

____________________________________________________________


Reviderat avtal om krig- och beredskap med SKR, Sobona och Svenska Kyrkan

Lärarnas Samverkansråd har fattat beslut att anta nytt kollektivavtal om Krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet. Det ursprungliga avtalet är från 1988.

Det nya avtalet är en reviderad/uppdaterad version och innehåller inga materiella förändringar. Avtalet tillämpas i ett läge då regering och riksdag beslutar att aktivera den Arbetsrättsliga Beredskapslagen. Avtalet finns att läsa längre ned på denna webbsida under "Filer för nedladdning". Där finns även ett PM om avtalet.

Detta avtal ska dock antas av varje kommun/region/kommunalförbund och lokala parter. Är du ombud kan du därför förvänta dig en kontakt från arbetsgivaren avseende detta under sommaren eller tidig höst. Avtalet antas lokalt av LR och Lärarförbundet var för sig.

För övriga arbetsgivare anslutna till Sobona och Svenska Kyrkan och berörda arbetstagarorganisationer träder detta kollektivavtal i kraft 2022-07-01 utan krav på åtgärd av lokala parter.

Syftet med krislägesavtalet

I samband med de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 aktualiserades ett antal frågor om anställningsvillkor och ersättningar för arbetstagare som arbetade under händelserna. Det blev i samband med att dessa frågor utreddes tydligt att befintliga kollektivavtal uppfattades som otillräckliga. Parterna bedömde mot bakgrund av detta att det var nödvändigt att ta fram ett särskilt kollektivavtal som ska gälla vid krislägen.

Syftet med krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller arbetsskyldighet, arbetstid och villkor och i gengäld förmånligare ersättningar för arbetstagarna. Krislägesavtalet, som reglerar villkor och ersättningar, kan aktiveras och börja tillämpas först efter ett särskilt beslutsförfarande hos SKR och Sobona. Kollektivavtalen för den ordinarie verksamheten ska tillämpas så långt det är möjligt. Är kriterierna i krislägesavtalet inte uppfyllda kommer avtalet inte att aktiveras eller kunna tillämpas.

Avtalsperiod

Krislägesavtalet gäller tillsvidare, från och med 1 december 2019 för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.


Avtalsbilagor och dokument

Filer för nedladdning


FAQ om krislägesavtalet - för dig som ombud

Som ombud kan du logga in här nedan och ta del av våra frågor och svar om krislägesavtalet. Där finns även en länk till vår sida om arbetsplatsrelaterade frågor kring corona.

Mer inom ämnet