Vanliga frågor och svar om arbetstid för lärare med ferietjänst

De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån det kommunala avtalet, framförallt reglerat i AB och Bilaga M. Parterna ger här sin gemensamma syn på lärares arbetstid i form av ”frågor och svar”.

Frågorna och svaren togs fram som ett partsgemensamt arbete till HÖK12, men är fullt tillämpbara på HÖK21 då det inte skett några innehållsliga förändringar gällande dessa frågor. Svaren bygger på det centrala avtalet. Ta reda på om det finns lokala överenskommelser om arbetstiden på din arbetsplats som kan påverka svaren på frågorna.

Här kan du läsa partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet.

Här finns de partsgemensamma frågorna och svaren samlade i en pdf. Pdf, 24 kB.

Frågor & svar

Det kommunala avtalet säger att tid för kompetensutveckling ska avsättas inom den reglerade arbetstiden utifrån riktmärket 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. I exemplet ovan har arbetsgivaren beslutat att lägga ut 64 timmar lika för alla lärare. Den resterande tiden ska fördelas individuellt mellan lärarna efter verksamhetens och individens behov. Det finns inget i avtalet som förhindrar arbetsgivaren att satsa ytterligare på lärares kompetensutveckling.


(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Av lärarens årsarbetstid om 1 767 timmar är 1 360 timmar reglerad tid. Den reglerade arbetstiden kan variera i perioder över ett verksamhetsår för att förläggningen av den ska stödja verksamhetens behov. Ett verksamhetsår rymmer 194 så kallade A-dagar, dagar då den reglerade arbetstiden om 1 360 timmar förläggs. Vid planeringen av verksamhetsåret ska en av de 194 A-dagarna och tillhörande reglerad arbetstid förläggas till den lördag då Öppet hus ska genomföras. Vid arbete på lördagen, tid som avtalet anser vara obekväm, utges tillägg för obekväm arbetstid.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

I och med att all reglerad arbetstid redan är tagen i anspråk, kan arbetsgivaren beordra övertid när Öppet hus ska genomföras. I detta exempel utges kvalificerad övertidsersättning enligt bestämmelserna i avtalet. I samband med att övertidsersättning utges betalas inte ersättning för obekväm arbetstid.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Skolans verksamhet bedrivs i de allra flesta fall måndag-fredag och därför förläggs lärarnas 194 A-dagar vanligtvis till måndag-fredag. Vid aktiviteter som till exempel Öppet hus eller skolkonserter kan dag av de 194 A-dagarna förläggas till lördag eller söndag. Vid arbete på lördag eller söndag, tid som avtalet anser vara obekväm, utges tillägg för obekväm arbetstid.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Enligt en bestämmelse i avtalet ska planeringen av de huvudsakliga arbetsuppgifterna omfatta minst tre perioder under verksamhetsåret för att arbetstidsförläggningen ska bli så jämn som möjligt. Varje lärares reglerade arbetstid 1 360 timmar och 194 A-dagar ska läggas ut i ett individuellt arbetstidsschema som fastställs av rektor. Det finns inget i avtalet som hindrar ett utlägg på individbasis. Ett utlägg på individbasis ska eftersträvas, då det bättre motsvarar den flexibilitet som verksamheten fordrar, samt svarar mot den individuella hänsyn en arbetsgivare måste ta gentemot en arbetstagare. Innan fördelningen sker bör man se över det kommande verksamhetsåret och planera in tid och dagar på ett sätt som gynnar den verksamhet som ska genomföras.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Rektor och personal bör tillsammans göra en grovplanering av verksamheten inför verksamhetsåret där man fördelar de extra tunga arbetsuppgifterna utspritt över året. Vid planeringen ska såväl verksamhetens som den enskilde lärarens behov beaktas. I första hand bör man fördela de arbetsuppgifter som skolan och läraren själv råder över så att förläggningen och därmed arbetsbelastningen blir så jämn som möjligt över arbetsåret. Den reglerade arbetstiden ska sedan lämpligen förläggas så att mer tid förläggs till de veckor då behovet är större och mindre till de veckor då arbetsbördan är något mindre.

Det finns inget i avtalet som begränsar utlägget av reglerad arbetstid till en veckoarbetstid på till exempel 35 timmar per vecka. Begränsningen ligger i 1 360 timmar per år och periodiseringen av de huvudsakliga arbetsuppgifterna om minst tre perioder under verksamhetsåret. Syftet med periodiseringen är att åstadkomma en så jämn arbetsbelastning som möjligt.

 (Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Övertid ska i normalfallet vara beordrad i förväg av rektor men kan också godkännas i efterhand, till exempel vid händelser som i exemplet.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Nej, bestämmelsen om förskjuten arbetstid är inte tillämplig på lärare anställda enligt Bilaga M. Rektor kan i stället beordra läraren till övertidsarbete den aktuella dagen.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Inför resan måste rektor besluta om resans utformning. Hur ska resan bemannas och hur ska berörda lärares arbetstid förläggas för att regler om dygns- och veckovila ska kunna iakttas och ansvaret för eleverna upprätthållas. Att rektor fattat de nödvändiga besluten inför resan är avgörande ur försäkringssynpunkt för den händelse något skulle inträffa under resan. Även vilka avtalade ersättningar som kan komma i fråga för de berörda lärarna ska beslutas av rektor i förväg.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Skolledningen ska tillsammans med läraren planera vilka uppgifter som för en tid kan läggas åt sidan för att skapa utrymme för revideringsarbetet av likabehandlingsplanen inom ramen för den reglerade arbetstiden.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Vid planeringen av verksamhetsåret ska lärarnas reglerade arbetstid förläggas så att arbetsplatsträffarna ryms inom de 1 360 timmarna. Om all reglerad arbetstid förläggs på dagtid i lärarnas veckoschema ryms inte de aktuella arbetsplatsträffarna i den reglerade tiden. Övertidsarbete ska bara förekomma vid oplanerade, oförutsedda händelser eller tillfälliga arbetstoppar. De arbetsplatsträffar som ligger på kvällstid i det planerade kalendariet är varken oplanerade eller oförutsedda händelser. Vid arbete på kvällstid, tid som avtalet anser vara obekväm, utges tillägg för obekväm arbetstid.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Rektor har ansvaret för arbetsmiljön samt för verksamhetens kvalitet. Rektor ska vidare säkerställa att den reglerade arbetstiden rymmer dessa arbetsuppgifter för var och en av lärarna. Arbetsgivaren har ansvar för att ingen lärare utsätts för risk för ohälsa med anledning av förändringen.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Samtliga utvecklingssamtal ska genomföras inom lärares reglerade arbetstid om 1 360 timmar. Det är rektor som beslutar när den reglerade arbetstiden ska förläggas. Om rektor förlägger den reglerade arbetstiden till kvällstid, tid som avtalet anser vara obekväm, utges tillägg för obekväm arbetstid.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Frågan måste lösas organisatoriskt. Ett antagande man kan göra är att uppsägning på grund av arbetsbrist har förberetts lång tid i förväg och att det då gjorts konsekvensanalys av arbetsmiljön för de kvarvarande som ska jobba i den nya och mindre organisationen. Finns det i analysen av kvarvarande organisation ett utrymme för att fördela undervisningen i engelska utan att det medför risk för ohälsa, beslutar rektor detta.

Att involvera arbetslaget i arbetet om hur lösningen ska se ut är bra som råd och stöd. Det är dock rektor som fattar beslut om organisation, verksamhet, prioriteringar och arbetsmiljö.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Den reglerade arbetstiden ska rymma att läraren kan vara på plats före och efter lektionen för att till exempel hinna ta fram och sätta undan material, iordningställa lokalen och släppa in och ut eleverna. För att skolan ska kunna ge eleverna den undervisningstid de har rätt till måste läraren kunna starta och avsluta lektionen på utsatt tid. Hur mycket reglerad tid som behövs kan variera och avgörs med beaktande av vilken undervisning som bedrivs, hur lokalerna ser ut och så vidare. Tiden ska inte tas från elevernas undervisningstid.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Avtalet reglerar inte i detalj hur en anställning ska utformas, varken till sysselsättningsgrad eller till innehåll. Arbetsgivaren ska visa vilka arbetsuppgifter som ingår i deltidsanställningen och vilken omfattning dessa uppgifter har i förhållande till en heltidsanställning.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Planeringen av tjänstgöringsunderlaget ska medge att läraren har tid på sig att förflytta sig mellan skolor och lektioner. Hur mycket reglerad tid som behövs kan variera och avgörs med beaktande av vilken undervisning som bedrivs, hur lokalerna ser ut och hur avståndet till den andra skolan är och så vidare. Tiden ska inte tas från elevernas undervisningstid.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Det finns inget reellt utrymme om minst 30 minuter mellan två lektioner som slutar och börjar som i exemplet ovan, alltså finns ingen möjlighet att få ut en rast. Lektionerna ska läggas så att det avsätts rimlig tid för läraren att avsluta och starta lektioner, utan att detta kommer att inkräkta på lärarens möjlighet att verkligen få minst 30 minuters rast och utan att utlägget inkräktar på elevernas undervisningstid.

Enligt Arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till rast och rasten ska förläggas så att arbetet inte sker under längre sammanhängande tid än fem timmar. Syftet med rasten är att arbetstagaren ska kunna återhämta sig och sedan orka slutföra arbetsdagen med god kvalitet på arbetet. Tid för rast är inte arbetstid och räknas därmed inte in i den reglerade arbetstiden. Arbetstidslagen anger inte hur lång denna rast ska vara, men praxis på svensk arbetsmarknad är att en lunchrast är mellan 30 och 60 minuter lång, där minimum således är 30 minuter.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)

Uppdaterad